Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rolnictwo i obszary wiejskie w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

Rolnictwo i obszary wiejskie w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił w środę 14 września 2016 roku w Sejmie RP informacje nt. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

– Resort brał aktywny udział we wszystkich etapach prac nad tym najważniejszym dokumentem wskazującym kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej – podkreślił minister.

Zwrócił on również uwagę na to, że Strategia przedstawia nowy model rozwoju, a cały rząd bierze odpowiedzialność za sprawy rolnictwa i obszarów wiejskich.

– Dokument kładzie nacisk na włączenie w procesy rozwojowe wszystkich obszarów, w tym małych miast i obszarów wiejskich oraz zakłada, że korzyści ze wzrostu gospodarczego powinny być dostępne dla wszystkich, bez względu na miejsce ich zamieszkania.

Działania Strategii zostały zapisane w układzie trzech celów szczegółowych oraz pięciu obszarów wpływających na osiągnięcie celów.

– Dotyczą one wszystkich obszarów wiejskich, a ich zróżnicowane terytorialnie potrzeby zostały odzwierciedlone w kierunkach interwencji w celu szczegółowym II – Rozwój społecznie i terytorialnie równoważony – zaznaczył minister Jurgiel.

Zaprojektowano w nim dwa kierunki interwencji odnoszące się do rozwoju terytorialnego wszystkich obszarów wiejskich,

 – kierunek interwencji 6. Rozwój obszarów wiejskich – wsparcie horyzontalne i

– kierunek interwencji 7. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o endogeniczne potencjały gospodarczeoraz kierunki interwencji, w których znajdują się działania adresowane do wybranych obszarów wiejskich, jak np.

– w kierunku interwencji 1. Tworzenie warunków dla budowy podstaw nowoczesnej gospodarki w Polsce Wschodniej,

– w kierunku interwencji 4. Pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego aglomeracji czy

– w kierunku interwencji 8. Aktywizacja obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją.

Podobnie jak w przypadku opisu instrumentów na rzecz rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich w Strategii jest odrębny kierunek interwencji poświęcony rozwojowi rolnictwa „Konkurencyjne gospodarstwa rolne i producenci rolno-spożywczy” (w celu szczegółowym I.Trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych przewagach w obszarze 3 Małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz szereg działań i projektów (strategicznych czy też flagowych) zapisanych w ramach pozostałych kierunków interwencji Strategii, które znajdują się w innych kierunkach interwencji, a ich adresatami są m.in. podmioty sektora rolno-spożywczego, w tym m.in. takie kierunki interwencji jak np.:

 • Polepszenie otoczenia prawnego;
 • Reforma otoczenia instytucjonalnego,
 • Finansowanie inwestycji i rozwój skali działalności;
 • Wsparcie przedsiębiorczości oraz kompetencji zawodowych;
 • Wzmocnienie rozpoznawalności polskich produktów oraz Marki Polskiej Gospodarki;
 • System zarządzania jakością w przemyśle;
 • Unowocześnienie oferty eksportowej;
 • Wspieranie nowych kierunków ekspansji polskich firm.

– Żywność wysokiej jakości została zaliczona do listy 10 sektorów strategicznych – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel zwracając uwagę, że są to sektory, które mają szanse stać się przyszłymi motorami polskiej gospodarki.

W Strategii przekazanej do konsultacji społecznych zapisano blisko 200 projektów, z których część została zgłoszona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak np.:

 • Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności;
 • Polski Holding Rolno-Spożywczy;
 • Platforma żywnościowa;
 • Polska Akademia Spożywcza;
 • Wsparcie i profesjonalizacja Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w małych miastach;
 • Nowe szanse na wsi;
 • Pakt dla obszarów wiejskich;
 • Dostosowanie do zmian demograficznych (poprzez działania na rzecz seniorów w systemie KRUS – Programu Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik);
 • Energetyka rozproszona na obszarach wiejskich;
 • Woda dla rolnictwa;
 • Infrastruktura na wsi (Projekty inwestycyjne PAKTU dla obszarów wiejskich);
 • Odtworzenie i wsparcie rozwoju lokalnych rynków rolnych;
 • Strategie Lokalnego Rozwoju – instrument zarządzania rozwojem lokalnym przez społeczność.

Minister Jurgiel poinformował ponadto, że w Strategii zaprojektowano również utworzenie w ramach Komitetu ds. polityki rozwoju Podkomitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego zadaniem będzie przygotowywanie rekomendacji w zakresie zwiększenia stopnia komplementarności i synergii interwencji podejmowanych na obszarach wiejskich, finansowanych z różnych źródeł mając na uwadze cele i zadania Strategii. Podkomitet będzie prowadził monitorowanie – zarówno rzeczowe, jak i finansowe wsparcia dla obszarów wiejskich, z uwzględnieniem Polityki Spójności oraz będzie służył realizacji strategii dotyczącej rozwoju wsi i rolnictwa.

Źródło: www.minrol.gov.pl z dnia 14.09.2016 roku