Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Skutki rosyjskiego embarga na polskie produkty

Skutki rosyjskiego embarga na polskie produkty

Od momentu rozpoczęcia wojny na wschodzie Ukrainy, Unia Europejska nałożyła na Federację Rosyjską (będącą w oczywisty sposób inicjatorem, reżyserem, a więc i stroną konfliktu, mimo równie gorliwych, co niewiarygodnych zaprzeczeń wygłaszanych regularnie przez rosyjskich oficjeli) szereg sankcji o charakterze gospodarczym. Polska od samego początku była, ze względów najzupełniej oczywistych, jednym z gorętszych orędowników zaostrzania sankcji i wprowadzania kolejnych. Skutkiem twardej polityki wobec Kremla okazało się być rosyjskie embargo na niektóre z polskich produktów żywnościowych. Dramatyczny ton, w którym na temat rzekomo opłakanych rezultatów owego embarga wypowiada się część uczestników polskiego życia publicznego (choćby popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe kandydat na prezydenta Adam Jarubas, który powiedział: „Stwierdzenie, że polscy rolnicy i gospodarka tracą na wprowadzeniu przez Rosję embarga na dostawy polskich towarów jest stanem obiektywnym. Embargo jest m.in. skutkiem samotnego angażowania się Polski w kwestie wschodnie”), jest o tyle szkodliwy, że podłamuje jednogłośność, z jaką większa część poważnych komentatorów odnosi się do sprawy ukraińskiej, sugerując że w obliczu konfliktu lepiej jest zachować bezpieczną neutralność. Ponadto twierdzenia o druzgocącym wpływie rosyjskiego embarga na stan polskiej gospodarki są u swych podstaw fałszywe (co znajduje swoje odzwierciedlenie w oficjalnych statystykach dot. polskiego eksportu) i jako takie powinny zostać ocenione jednoznacznie krytycznie.

W ramach niniejszego opracowania omówione zostanie znaczenie eksportu do Rosji w kontekście polskiego eksportu ogółem, ze szczególnym uwzględnieniem skutków embarga oraz przedstawiona będzie struktura polskiego eksportu do Rosji. Zaprezentowane zostaną również metody, za pomocą których polscy producenci skutecznie radzą sobie z rosyjskim embargiem.

2. Eksport do Rosji w kontekście polskiego eksportu ogółem

2.1. Dynamika polskiego eksportu w latach 2012 – 2014, główne kierunki i struktura polskiego eksportu

Wartość polskiego eksportu w ciągu ostatnich lat regularnie rosła. O ile więc w 2007 roku wartość polskiego eksportu wynosiła 105,3 miliarda euro, o tyle w 2012 roku było to już 141,9 miliarda euro. Oznacza to wzrost wartości eksportu o 36 miliardów euro w ciągu pięciu lat, a więc średni nominalny roczny wzrost wartości eksportu w wysokości około 7 miliardów euro. Statystyki na przestrzeni lat 2012 – 2014 kształtowały się lepiej. Wartość polskiego eksportu w 2013 roku osiągnęła pułap 152,8 miliardów euro, podczas gdy w roku 2014 była to już rekordowa kwota 163,1 miliarda euro. Wynika stąd, że w ciągu dwóch ostatnich lat wartość polskiego eksportu wzrosła nominalnie o ponad 20 miliardów euro, a więc średni roczny nominalny wzrost wartości eksportu kształtował się w granicach 10 miliardów euro. Procentowo, polski eksport wzrósł w 2014 roku o 5,2 proc. względem roku poprzedniego. Dynamikę wzrostu eksportu w latach 2012 – 2014 ilustruje poniższy wykres.

Tabela 1. Wartość polskiego eksportu w latach 2012- 2014 (w mld euro).

W 2014 roku głównymi rynkami eksportowymi dla Polski były Niemcy (26,1 proc. polskiego eksportu), Wielka Brytania (6,4 proc.), Czechy (6,3 proc.), Francja (5,6 proc.), Włochy (4,5 proc.) i Rosja (4,3 proc.). Widać więc, że zdecydowanie największym partnerem handlowym dla Polski były Niemcy, gdzie wyeksportowaliśmy towary o niemal czterokrotnie większej wartości niż do następnej kolejno Wielkiej Brytanii, i o ponad sześciokrotnie większej wartości niż do Rosji. Interesujący jest również fakt, że do stosunkowo niewielkiego liczebnie państwa, jakim są Czechy (10,3 miliona mieszkańców) wyeksportowaliśmy więcej towarów niż do niemal czternastokrotnie liczebniejszej Rosji. Analogiczna sytuacja jest w przypadku Holandii, do której Polska eksportuje mniej więcej tyle samo towarów co do Rosji. Warto zauważyć, że rozkład procentowy polskiego eksportu do poszczególnych państw jest względnie stały i rosyjskie embargo nie wywołało w jego zakresie drastycznej zmiany.

Więcej informacji na www.newsrm.tv.pl z dnia 18.03.2015 roku