Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Strategia EFSA 2027

Strategia EFSA 2027

EFSA jest niezależną agencją Unii Europejskiej (UE), która zapewnia doradztwo naukowe i komunikację w zakresie ryzyka związanego z łańcuchem żywnościowym. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował niedawno swoją strategię na 2027.

Strategia agencji na lata 2021-2027, która została opublikowana w lipcu 2021 roku, nakreśla jej kluczowe priorytety i cele na najbliższe sześć lat. W strategii przedstawiono cele i priorytety EFSA na najbliższe sześć lat, w tym poprawę skuteczności i efektywności oceny ryzyka, wzmocnienie bazy dowodowej do podejmowania decyzji oraz poprawę komunikacji i przejrzystości.

Zakres

Strategia EFSA na rok 2027 składa się z trzech głównych części. W pierwszej części opisano Fundament strategiczny EFSA – elementy, które nadają cel i znaczenie jej codziennej działalności, w tym jej kluczowe wartości. Stanowią one odzwierciedlenie roli, jaką organizacja jaką organizacja będzie pełnić w nadchodzących latach.

W drugiej części przedstawiono wyniki przeprowadzonej przez EFSA analizy jej środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Celem analizy było określenie najważniejszych wyzwań i możliwości, przed którymi stanie w przyszłości, oraz zbadanie ich znaczenia dla organizacji w perspektywie średnio- i długoterminowej.

W trzeciej części dokumentu określono cele strategiczne, oczekiwane wyniki, które będą przyświecać EFSA przez następne sześć lat. Towarzyszy temu plan realizacji na wysokim poziomie, określający działania, które EFSA podejmie, aby osiągnąć cele. osiągnięcia celów.

Cele EFSA

Zgodnie ze strategią, głównym priorytetem EFSA jest zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego i ochrona zdrowia publicznego. Aby to osiągnąć, agencja planuje skupić się na obszarach:

  • Usprawnienie procesu oceny ryzyka: EFSA dąży do poprawy jakości i przejrzystości swoich ocen ryzyka poprzez większe wykorzystanie danych i dowodów oraz skuteczniejsze zaangażowanie zainteresowanych stron.
  • Zapewnienie terminowego i odpowiedniego doradztwa: EFSA planuje szybciej reagować na pojawiające się zagrożenia i zapewniać decydentom bardziej ukierunkowane doradztwo.
  • Wzmocnienie potencjału naukowego EFSA: Agencja planuje inwestować w badania i rozwój oraz wzmacniać swoją wiedzę naukową w takich obszarach, jak nowe technologie, metody oceny ryzyka i nauka o danych.
  • Wzmocnienie komunikacji i przejrzystości: EFSA zamierza poprawić komunikację ze społeczeństwem i z zainteresowanymi stronami oraz zwiększyć przejrzystość swoich procesów decyzyjnych.

Ogólnie rzecz biorąc, strategia EFSA na rok 2027 ma na celu zapewnienie, że agencja jest w stanie dostarczać wysokiej jakości oceny ryzyka, które są oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych i które wspierają świadome podejmowanie decyzji na poziomie europejskim. Poprzez poprawę skuteczności i efektywności swoich działań w zakresie oceny ryzyka oraz zwiększenie przejrzystości i zaangażowania zainteresowanych stron EFSA ma nadzieję przyczynić się do ochrony zdrowia publicznego i środowiska w całej Unii Europejskiej.

www.foodfakty.pl