Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Światowy Dzień Żywności 2023 – w trosce o światowe zasoby wody

Światowy Dzień Żywności 2023 – w trosce o światowe zasoby wody

Celem Światowego Dnia Żywności, ustanowionego w 1979 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), jest pogłębianie świadomości na temat globalnych problemów żywnościowych. W tym roku obchody koncentrują się na trosce o zasoby wody i służą podkreśleniu, że dbać może o nie każdy z nas, codziennie, podejmując kilka prostych działań.

Codzienna troska o zasoby wody

Jak przypomina FAO na swojej stronie internetowej, cenny i niezbędny do życia na Ziemi zasób, którym jest woda, nie jest nieskończony. Musimy o tym pamiętać każdego dnia. Wpływ na wodę ma nasze codzienne postępowanie, to co jemy i to, w jaki sposób wytwarzamy żywność.

Działania, które może podjąć z każdy z nas z myślą o zasobach wody, to:

  • oszczędzanie wody;
  • wybieranie lokalnych i sezonowych produktów;
  • wybieranie nieprzetworzonej żywności;
  • ograniczenie marnowania jedzenia;
  • niezanieczyszczanie wody;
  • zbieranie deszczówki;
  • zaangażowanie się w utrzymanie czystości zbiorników wodnych;
  • zaangażowanie w popularyzację zagadnień dotyczących wody.

Działania podejmowane w krajach UE

Jak przypomniał podczas posiedzenia FAO sekretarz stanu w MRiRW Ryszard Bartosik, racjonalna gospodarka wodna służy realizacji ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu.

– Polska jest krajem o małych zasobach wodnych, które są zmienne czasowo i terytorialnie. Nasze zbiorniki retencyjne mają małą pojemność. (…) Dzięki racjonalnej gospodarce wodnej chcemy przeciwdziałać skutkom suszy i powodzi – powiedział wiceminister Bartosik.

Jak przypomniał sekretarz stanu, cele środowiskowe i klimatyczne są realizowane poprzez korzystne praktyki rolnicze, w tym poprzez wypełnianie norm dobrej kultury środowiskowej i rolnej (GAEC). Wspólna Polityka Rolna jest realizowana poprzez Plany Strategiczne poszczególnych krajów członkowskich UE. W polskim Planie znalazł się m.in. zestaw narzędzi, który ma zachęcać i wspierać działania służące retencji wody na obszarach wiejskich. Do tych narzędzi należą ekoschematy, działania rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz zestaw działań w zakresie zalesienia i prowadzenia systemów agro-leśnych. Z kolei w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa są realizowane inwestycje w obszarze rybołówstwa śródlądowego i akwakultury.

– Wspieramy także rozwój badań i transfer wyników badań z nauki do praktyki, poprzez system doradztwa rolniczego. Ponadto wzmacniany jest udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi poprzez utworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wodnych, stanowiących mechanizm współpracy pomiędzy lokalnymi społecznościami a instytucjami. W Polsce powstał także „Program przeciwdziałania niedoborowi wody”, który zakłada m.in renaturyzację rzek i ekosystemów oraz poprawienie retencji wód – informował wiceminister.

Podsumowując, wiceminister Bartosik przypomniał, że rosyjska agresja na Ukrainę, obejmująca niszczenie krytycznej infrastruktury wodnej, wywołuje ogromne straty dla rolnictwa i światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

– W tym kontekście liczymy na dalsze zaangażowanie FAO w tę tematykę – podkreślił sekretarz stanu.

Geneza Światowego Dnia Żywności

Światowy Dzień Żywności jest obchodzony na całym świecie 16 października – w rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w 1945 r. Jego celem jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem.

www.gov.pl/rolnictwo