Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych – nowelizacja przepisów

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych – nowelizacja przepisów

Zmiany zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/892 z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 668/2014 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Rozporządzenie stosuje się od dnia 8 czerwca 2022 r. 

Zakres nowelizacji – najważniejsze aspekty 

Rozporządzenie 2022/892 wprowadza szereg zmian związanych z systemami jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż od dnia 8 czerwca 2022 r. zmiany „inne niż nieznaczne” i „nieznaczne” będą odpowiednio określane jako zmiany „na poziomie Unii” i „standardowe”, z różnymi zakresami i procedurami. W efekcie konieczne stało się także zaktualizowanie odpowiednich procedur związanych ze zgłaszaniem zarówno zmian na poziomie Unii jak i zmian standardowych. Oprócz tego zmiany dotyczą m.in. wymogów proceduralnych, form i terminów dotyczących wniosków o zatwierdzenie zmian na poziomie Unii oraz powiadomień o zatwierdzonych zmianach standardowych lub tymczasowych. Oprócz tego dodano przepisy dotyczące przekazania dokumentów i potwierdzenie ich odbioru, a także ochrony danych osobowych.

Elektroniczny rejestr

W celu zapewnienia właściwego stosowania przepisów dotyczących systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych zdecydowano się wprowadzić elektroniczny rejestr chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych. W założeniach legislatorów ma on być elektroniczną bazą danych zarządzaną w ramach systemów cyfrowych udostępnianych przez Komisję, powinien być publicznie dostępny i stale aktualizowany przez Komisję.

www.foodfakty.pl