Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Szykują się nowe regulacje korzystne dla wytwórców żywności

Szykują się nowe regulacje korzystne dla wytwórców żywności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło priorytety na najbliższe lata. Jednym z ważniejszych jest rozwój oznaczeń geograficznych żywności.

Grupy producentów zajmujących się wytwarzaniem produktów objętych oznaczeniami geograficznymi otrzymają dodatkowe narzędzia służące dalszemu wzmacnianiu ich pozycji w łańcuchu dostaw żywności.

Przygotowywany jest projekt ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, oznaczeń geograficznych win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych. 

W projekcie zaproponowano wyodrębnienie oznaczeń geograficznych z ustaw sektorowych, co pozwoli na ujednolicenie przepisów oraz ułatwi producentom zrozumienie regulacji dotyczących zasad i trybu rejestracji, ochrony i kontroli oznaczeń geograficznych w tych trzech obszarach. 

Ponadto przygotowywana jest ustawa o krajowych systemach jakości żywności. Celem ustawy jest stworzenie przepisów dotyczących: określenia zadań i właściwości organów w zakresie kontroli i certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych; określenia zadań podmiotów administrujących krajowymi systemami jakości żywności;  wprowadzenia systemu nadzoru nad podmiotami administrującymi krajowymi systemami jakości żywności.

Ministerstwo prowadzi także działania mające na celu podnoszenie efektywności kontroli jakości artykułów rolno-spożywczych, w tym w szczególności zwalczania zafałszowań.

Wśród innych propozycji, które MRiRW proponuje, można wymienić m.in. umożliwienie producentom znakowania: wody mineralnej, wody źródlanej, wody stołowej i soli oraz kwiatów ciętych, bulw, cebul i nasion informacją „Produkt polski”, a także wprowadzenie możliwości oznakowania artykułów rolno-spożywczych informacją „DobrostanPlus”. 

Oznaczenie „DobrostanPlus”, pozwoli na to, aby z jednej strony konsumenci mieli świadomość, że produkty, które kupują pochodzą od zwierząt utrzymywanych w warunkach podwyższonego dobrostanu, a z drugiej umożliwi otrzymywanie przez rolników adekwatnej do tej jakości ceny. 

Koncepcja informacji ,,DobrostanPlus” opiera się na dobrowolnym wykorzystaniu oznakowania na wszystkich etapach produkcji i obrotu.