Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > UK: nowe wymogi związane z importem

UK: nowe wymogi związane z importem

Zjednoczone Królestwo sukcesywnie wprowadza zmiany związane z przywozem towarów z zagranicy. Pierwsze zmiany będą obowiązywać już od 31 października. 

Ogólny kontekst 

Zjednoczone Królestwo sukcesywnie wprowadza zmiany związane z przywozem towarów z zagranicy. Planowane zmiany określane są jako The Border Target Operating Model (Model Operacyjny Celu Granicznego). Model ten określa nowe podejście do kontroli bezpieczeństwa i ochrony (dotyczących całego importu) oraz kontroli sanitarnych i fitosanitarnych (dotyczących przywozu żywych zwierząt, produktów biologicznych, produktów pochodzenia zwierzęcego, roślin i produktów roślinnych) na granicy. Określa także, w jaki sposób kontrole będą zapewniane poprzez uproszczenie, cyfryzację i nowe jednolite okno handlowe w Wielkiej Brytanii.

Planowane zmiany 

Zgodnie z informacjami zawartymi w przewodniku The Border Target Operating Model “Od stycznia 2024 r. rozszerzymy obecne wykorzystanie PDF Export Health Certificates (EHC) dla żywych zwierząt na import produktów zwierzęcych z krajów UE i EOG/EFTA. Akceptujemy wersje PDF podpisanych cyfrowo eksportowych certyfikatów zdrowotnych, które zostaną dołączone do wstępnych notyfikacji IPAFFS (Import of Products Animals, Food and Feed Systems – Import Produktów Zwierząt, Żywności i Systemów Paszowych) dotyczących importu POAO (Products of Animal Origin – produkty pochodzenia zwierzęcego) bez konieczności wysyłania oryginalnego certyfikatu papierowego wraz z przesyłką. Certyfikaty te będą musiały zostać utworzone bezpośrednio w TRACES lub w ramach Krajowego Systemu Eksportowego SPS (Sanitarny and Phytosanitary – sanitarny i fitosanitarny) Państwa Członkowskiego UE / EFTA / EOG, gdzie można je zweryfikować elektronicznie w stosunku do oryginalnego certyfikatu, na przykład za pomocą wbudowanych kodów QR. Latem opublikujemy listę państw członkowskich spoza TRACES, które mogą korzystać z wersji PDF eksportowych świadectw zdrowia. Opracowujemy również rozwiązanie cyfrowe, aby umożliwić bezpośrednie klonowanie cyfrowych eksportowych certyfikatów zdrowotnych z krajów eksportujących, w których dostępna jest możliwość, począwszy od certyfikatów zdrowia eksportowych żywych zwierząt od listopada 2023 r. z krajów korzystających z TRACES w UE. Skróci to czas potrzebny handlowcom w Wielkiej Brytanii na wypełnienie powiadomień o imporcie w IPAFFS. Poprawi to sprawdzanie powiadomień, ponieważ wyższy poziom pewności zostanie zapewniony dzięki możliwości weryfikacji powiadomienia za pośrednictwem zaufanego i zaufanego źródła. Certyfikaty będą udostępniane automatycznie w systemach Wielkiej Brytanii po przesłaniu przez Oficjalnego Weterynarza lub urzędnika w kraju eksportującym. Oprogramowanie innych firm nie będzie wymagane od importerów w celu uzyskania dostępu do tych certyfikatów.”. 

Oś czasu wdrożenia nowego modelu sanitarnego i fitosanitarnego

Kontrole towarów najwyższego ryzyka już obowiązują, a nowy model sanitarny i fitosanitarny będzie stopniowo wprowadzany, zaczynając od krytycznych kontroli w celu ochrony bezpieczeństwa biologicznego, zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego w Wielkiej Brytanii. W przypadku towarów przewożonych z wyspy Irlandii, należy zapoznać się ze szczególnymi wymogami, które również zostały uwzględnione w ramach przewodnika The Border Target Operating Model. 

Od 31 października 2023 r. nastąpi:

  • zaakceptowanie składania uproszczonych świadectw zdrowia eksportowego dla reszty handlu światowego. Jednocześnie opublikowane zostały nowe uproszczone eksportowe świadectwa zdrowia dla produktów pochodzenia zwierzęcego, a certyfikaty dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego będą wkrótce dostępne. To uproszczenie utrzyma potrzebną kontrolę i zmniejszy możliwości błędów administracyjnych poprzez ponowne sformatowanie certyfikatów. Przeniesiono również wytyczne dotyczące zaświadczeń z samego certyfikatu do załącznika.

Od 31 stycznia 2024 r. nastąpi:

  • wprowadzenie uproszczonych eksportowych świadectw zdrowia i świadectw fitosanitarnych dla produktów zwierzęcych średniego ryzyka i towarów fitosanitarnych importowanych z UE.
  • Rozpoczęcie przykładowych kontroli dokumentów towarów o średnim ryzyku z UE, ale bez nowych rutynowych kontroli tych towarów na granicy, więc początkowo nie będzie żadnych opłat za kontrole dokumentów lub blokady do kontroli.
  • Usunięcie wymogów dotyczących wstępnego powiadomienia dla roślin i produktów roślinnych niskiego ryzyka pochodzących z UE. 
  • Wprowadzenie wymagania wstępnego powiadomienia dla towarów sanitarnych i fitosanitarnych UE, które wjeżdżają do Wielkiej Brytanii przez porty Zachodniego Wybrzeża.
  • Rozpoczęcie Certyfikacji Pilotów Logistycznych i Akredytowanych Programów Pilotażowych Zaufanych Traderów.

Więcej informacji w linku: www.foodfakty.pl