Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ustawa o maksymalnych cenach energii trafi teraz do prezydenta

Ustawa o maksymalnych cenach energii trafi teraz do prezydenta

Sejm w czwartek, 27 października, poparł część poprawek Senatu do ustawy o maksymalnych cenach energii dla gospodarstw domowych, sektora małych i średnich przedsiębiorstw i samorządów. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

  • Przegłosowane poprawki dotyczą między innymi rodzinnych ogrodów działkowych oraz zgody na ponowne złożenie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego mimo wcześniejszej odmowy jego wypłaty.
  • Większość popartych przez Sejm poprawek miała jednak charakter techniczno-redakcyjny.
  • Niższa izba parlamentu nie zgodziła się z Senatem, aby obniżyć pułapu maksymalnych cen prądu do 450 zł dla gospodarstw domowych oraz 600 zł dla sektora MŚP i samorządów.

Działkowicze skorzystają z niższych cen prądu

Sejm zgodził się z Senatem, by nowe przepisy objęły też rodzinne ogrody działkowe. Poprawka w tej sprawie określa limity zużycia energii elektrycznej na potrzeby ustalania prawa do korzystania z preferencyjnej ceny energii w odniesieniu do domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w ROD, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru.

Sejm poparł także poprawkę, która określa m.in. szczególne zasady przyznawania dodatku elektrycznego w przypadku, gdy pod jednym adresem mieszkają osoby należące do różnych gospodarstw domowych. Zgodzono się ponadto na dopracowanie kwestii wypłaty dodatków energetycznych w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, a także uściślając, że dodatek w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.

Większość zdobyła też poprawka, która dodawała przepis przejściowy związany z będącymi w toku postępowaniami ws. wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych. “Przepis przejściowy umożliwi ponadto ponowne złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy odmówiono jego wypłaty z powodu niezgłoszenia lub niewpisania źródła ogrzewania gospodarstwa domowego do centralnej ewidencji emisyjności budynków albo z powodu jednego adresu różnych gospodarstw domowych” – wyjaśnił Senat w uzasadnieniu poprawki.

Nie będzie niższych maksymalnych cen prądu, jak proponował Senat

Niższa izba parlamentu nie zgodziła się z Senatem, aby obniżyć pułapu maksymalnych cen prądu do 450 zł dla gospodarstw domowych oraz 600 zł dla sektora MŚP i samorządów. W ustawie jest to odpowiednio 693 zł za MWh oraz 785 zł za MWh. Większości nie uzyskała też zmiana, by cena maksymalna zawierała VAT i podatek akcyzowy.

Sejm nie zgodził się też na dalsze rozszerzenie kręgu uprawnionych do skorzystania z maksymalnych cen prądu m.in. o lotniska samorządowe, prywatną służbę zdrowia, przewoźników kolejowych, banki żywności.

Nie zgodzono się ponadto, aby z ustawy wykreślić przepisy dotyczące wody amoniakalnej. Ustawa bowiem dopuszcza możliwość odstąpienia przez elektrownie od wychwytywania tlenków azotu w związku z ograniczoną dostępnością wody amoniakalnej.

Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadza mechanizm maksymalnych cen energii, który ma chronić uprawnionych odbiorców przed drastycznym wzrostem cen prądu.

Chodzi o gospodarstwa domowe, mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmioty użyteczności publicznej, jak m.in. placówki opieki zdrowotnej, szkoły, uczelnie, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, domy pomocy społecznej, noclegownie, kościoły lub inne związki wyznaniowe, ochotnicze straże pożarne, placówki kulturalne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, baseny i aquaparki. Mechanizm obejmie też jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu m.in. dróg, wodociągów i kanalizacji, transportu zbiorowego i porządku publicznego. Ustawą objęci będą także producenci rolni, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, a także obiekty sportowe szkolące m.in. członków kadry narodowej.

Zgodnie z ustawą uchwaloną w ubiegłym tygodniu przez Sejm w rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być na poziomie 693 zł za MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh – dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalnych cen. Łączny koszt rekompensat ma wynieść 19,7 mld zł.

Ustawa przewiduje, że wytwórcy i sprzedawcy energii elektrycznej będą musieli przekazać odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny będące nadmiarowym przychodem, według przyjętego w ustawie wzoru. Szczegółowy sposób obliczania limitu ceny na potrzeby kalkulacji kwoty odpisu zostanie ustalony w rozporządzeniu rządu. Obowiązek wpłat na Fundusz obejmie okres od 1 grudnia 2022 r. do 31 czerwca 2023.

Strona rządowa tłumaczyła, że oczekiwanym efektem tego rozwiązania jest ograniczenie nadmiarowego przychodu wytwórców i sprzedawców energii elektrycznej oraz redystrybucja uzyskanych z tego tytułu środków do odbiorców końcowych.

www.wnp.pl