Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > W pół roku eksport spadł o 23%

W pół roku eksport spadł o 23%

PAP
Po wprowadzaniu embarga przez Rosję na import jabłek z Polski, ich eksport zmalał o 23 proc. Najwięcej jabłek kupiła od nas Białoruś – poinformowała PAP Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
      

Rosja wpro­wa­dzi­ła em­bar­go na po­cząt­ku sierp­nia 2014 r., a więc przed se­zo­nem zbio­ru ja­błek. Za­zwy­czaj ich naj­więk­szy eksport do Rosji miał miej­sce od stycz­nia. Jesz­cze w 2013 r. na ro­syj­ski rynek wy­sła­li­śmy ponad po­ło­wę na­sze­go eks­por­tu ja­błek – ok. 676 tys. ton war­tych 255,8 mln euro.

„Rosja była na tyle dużym ryn­kiem zbytu, że zakaz wy­wo­zu na tam­ten rynek odbił się na wy­ni­kach w han­dlu za­gra­nicz­nym jabł­ka­mi” – tłu­ma­czy No­sec­ka.

„Eks­port ja­błek od sierp­nia do grud­nia ub.r. wy­niósł 211,1 tys. ton wobec 275,7 tys. ton rok wcze­śniej. A war­tość tego wy­wo­zu spa­dła z 87,7 mln euro w VIII – XII 2013 r. do 49,9 mln euro w VIII-XII u.​br. – po­da­ła.

Miejsce Rosji jako największego importera naszych jabłek zajęła Białoruś. Ich sprzedaż na tamtejszy rynek wzrosła z 32,1 do 58,3 tys. ton. co oznacza, że 28 proc. całego eksportu jabłek kupili właśnie Białorusini. Zwiększył się także eksport do Kazachstanu (z 10,2 do 17,1 tys. ton). Do obu tych krajów, które są w Unii Celnej z Rosją, wysłano ponad 1/3 eksportowanych (wzrost z 14 do 36 proc.) jabłek z Polski.

„Eksport jabłek wzrósł także na Litwę i Łotwę. Po raz pierwszy kupiła je od nas Bośnia i Chorwacja, więcej wzięli Rumuni i Ukraińcy” – wyliczała Nosecka.

Spadł za to eksport jabłek do Niemiec (spadł z 51,1 tys. ton w 2013 r., do 37,8 tys. ton). Ekspertka wyjaśnia, że w tym czasie Niemcy mieli dużą własną produkcją tych owoców. Nasi zachodni sąsiedzi kupują od nas głównie jabłka do przemysłowe do przerobu.

W drugiej połowie ubiegłego roku Polska wysyłała jabłka do Egiptu (ok. 1,7 tys. ton) oraz do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (1,4 tys. ton). „Pozyskiwanie nowych, odległych rynków jest trudne i nie stanie się to od razu” – zauważyła ekspertka. Dodała, że nadal najważniejszymi odbiorcami są dla nas rynki wschodnie.

Dobry urodzaj jabłek w Polsce, ale także w innych europejskich krajach oraz rosyjskie embargo spowodowało, że ich ceny spadły. Najwyższe ceny uzyskano w eksporcie do Egiptu (średnio było to 80 centów za kg owoców).

Podobnie stało się w przypadku koncentratu jabłkowego, który był sprzedawany taniej niż rok wcześniej. Zakłady przetwórcze w tym sezonie (2014/2015) zagospodarują na ten cel ponad 2 mln ton jabłek. Eksport może wynieść ponad 400 tys. ton. Lepiej niż w ubiegłych latach sprzedają się jabłka na rynku krajowym. Do bezpośredniej konsumpcji przeznacza się ok. ok. 700 tys. jabłek. Niska cena sprzyja wzrostowi konsumpcji – zaznaczyła Nosecka.

Jak ostatecznie wypadnie sezon 2014/2015 będzie wiadomo dopiero za kilka miesięcy, gdy zakończy się sprzedaż ubiegłorocznych jabłek. Duża część zbiorów przechowywana jest w chłodniach i czeka na dobre oferty. Ekspertka oceniła jednak, że w całym sezonie spadek wielkości eksportu nie będzie tak duży jak się początkowo wydawało i może wynieść 20 proc.

Jej zdaniem, jednak mijający sezon będzie gorszy pod względem finansowym – przychody mogą spaść nawet o ok. 50 proc. – więc może się to odbić na przyszłej produkcji np. poprzez gorszą ochronę sadów – zaznacza Nosecka.

Polska jest największym producentem jabłek i zagęszczonego soku jabłkowego w Europie. Produkcja jabłek w 2014 r. wyniosła ponad 3,5 mln ton. Szacuje się, że w tym roku produkcja koncentratu jabłkowego może wzrosnąć do 300-320 tys. ton.

Źródło: www.biznes.onet.pl z dnia 11.03.2015 roku

Rosja wprowadziła embargo na początku sierpnia 2014 r., a więc przed sezonem zbioru jabłek. Zazwyczaj ich największy eksport do Rosji miał miejsce od stycznia. Jeszcze w 2013 r. na rosyjski rynek wysłaliśmy ponad połowę naszego eksportu jabłek – ok. 676 tys. ton wartych 255,8 mln euro.

– Rosja była na tyle dużym rynkiem zbytu, że zakaz wywozu na tamten rynek odbił się na wynikach w handlu zagranicznym jabłkami – tłumaczy Nosecka.

– Eksport jabłek od sierpnia do grudnia ub.r. wyniósł 211,1 tys. ton wobec 275,7 tys. ton rok wcześniej. A wartość tego wywozu spadła z 87,7 mln euro w VIII – XII 2013 r. do 49,9 mln euro w VIII-XII u.br. – podała.

Czytaj więcej na http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/w-pol-roku-nasz-eksport-spadl-o-23-procent,2106995,4199?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox