Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zakończenie pilotażu Platformy Żywnościowej

Zakończenie pilotażu Platformy Żywnościowej

Z dniem 31 sierpnia br. dobiega końca pilotaż Platformy Żywnościowej, realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Grupę Kapitałową GPW (GPW, TGE, IRGiT) we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W okresie pilotażowym sprzedano łącznie 1250 ton pszenicy. W tym czasie do RTRS dołączyły 34 autoryzowane magazyny oraz trzy domy maklerskie. Do końca trwania pilotażu uczestnicy rynku rolnego pozostają zwolnieni z opłat giełdowych. Jednocześnie GK GPW podjęła decyzję o wydłużeniu tego okresu do końca września br.

W związku z dobiegającym końca okresem pilotażowym Platformy Żywnościowej odbyło się spotkanie komitetu sterującego projektu, na którym podsumowano realizację projektu. W spotkaniu udział wzięli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Kamiński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych – Artur Soboń, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR – Wojciech Kędzia oraz Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – Izabela Olszewska.

– Wiosenna susza była dużym zagrożeniem, ale majowe opady przyszły w ostatnim momencie. Szacunki tegorocznych zbiorów zbóż zapowiadają dobre plony. Liczę, że udane zakończenie pilotażu skłoni większą liczbę rolników do korzystania ze sprzedaży ziarna za pośrednictwem giełdy. Ta forma daje nie tylko gwarancję obrotu, ale też pozwala na uzyskanie lepszej ceny, która nie jest obciążona zyskami rzeszy pośredników. To jest droga do uproszczenia i ucywilizowania całego łańcucha żywnościowego, a co za tym idzie i do sprawiedliwego podziału zysku pomiędzy wszystkimi uczestnikami. Sukces pilotażu jeszcze bardziej zachęca do dalszego rozwoju giełdowego rynku rolnego i poszerzenia palety oferowanych na niej produktów – mówi Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakończenie okresu pilotażowego RTRS oznacza, że od 1 września br. będzie on prowadzony przez Towarową Giełdę Energii, spółkę zależną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na zasadach komercyjnych. W ramach promocji rynku rolnego oraz w celu  zachęcenia do aktywnego uczestnictwa w rynku, po okresie żniw, GK GPW podjęła decyzję o zwolnieniu  z pobierania opłat giełdowych na rynku rolnym do końca września.

– Cieszy mnie, że warszawska giełda, podążając w ślad za innymi rozwiniętymi operatorami giełdowymi, wchodzi w nowe sektory gospodarki i unowocześnia je. Poszerzenie oferty produktowej GK GPW o rynek rolny jest bardzo ważnym krokiem ku dalszemu rozwojowi rolnictwa w Polsce. Jesteśmy jednym z głównych producentów zbóż w UE. Sukces naszego projektu zapewni międzysektorowa współpraca podmiotów biznesowych, administracyjnych i naukowych – zaznacza Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W trakcie okresu pilotażowego do obrotu na RTRS wprowadzono dwa towary: od początku marca – pszenicę, a od końca lipca –  żyto. Obrót tymi towarami odbywa się w dwóch równolegle funkcjonujących systemach: kursu jednolitego oraz aukcyjnym. Na etapie autoryzacji każdy magazyn wskazuje rodzaj towaru, jaki będzie przechowywał: pszenica i/lub żyto.

– Jestem bardzo wdzięczny wszystkim podmiotom zaangażowanym w tworzenie Platformy Żywnościowej za tak sprawną i efektywną współpracę. Mogę z pewnością powiedzieć, że dalsze zarządzanie tym projektem przekazujemy w dobre ręce. Wysokie kompetencje i niezawodna operacyjność GPW zapewnią rozwój i realizację założonych celów Platformy Żywnościowej, w czym jako KOWR będziemy dalej wspierać – mówi Wojciech Kędzia, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Od momentu uruchomienia RTRS sprzedano na nim łącznie 1250 ton pszenicy w ramach jednej aukcji i dwóch sesji giełdowych w systemie kursu jednolitego. W ciągu sześciu miesięcy na giełdowym rynku rolnym zarejestrowano 34 autoryzowane magazyny oraz dopuszczono do działania trzy domy maklerskie.

– Platforma Żywnościowa to pionierski, nowatorski projekt, który wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy rynku. Choć pandemia koronawiursa w pewnym stopniu ograniczyła nasze plany biznesowe w okresie pilotażowym, planujemy realizować je i pozyskać jeszcze więcej uczestników RTRS w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, zamierzamy wprowadzać do obrotu kolejne produkty oraz umożliwić handel kontraktami terminowymi na towary rolno-spożywcze – podkreśla Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzyło KOWR jako podległej instytucji wykonawczej koordynację wdrożenia projektu Platforma Żywnościowa. KOWR jest liderem konsorcjum, w skład którego wchodzą także Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (IBPRS). Środki finansowe na pokrycie kosztów realizacji projektu pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu GOSPOSTRATEG.

Podstawą działania Platformy Żywnościowej jest Towarowa Giełda Energii, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) i Magazyny Autoryzowane. TGE zapewnia transparentny obrót towarami rolnymi, izba rozliczeniowa – bezpieczeństwo rozliczeń finansowych, a Magazyny Autoryzowane – wysoką jakość przechowywanego towaru.

www.kowr.gov.pl