Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zatwierdzone przez KE zmiany w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Zatwierdzone przez KE zmiany w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

W ramach II zmiany PS WPR, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzgodnił z KE wprowadzenie m.in. zmian obejmujących:
1) wprowadzenie nowej interwencji w ramach płatności bezpośrednich – Płatność dla małych gospodarstw (dot. Uchwały KM PS WPR 2023-2027 nr 27/2023);
2) zwiększenie puli środków finansowych na uzupełniającą płatność podstawową (dot. Uchwały KM PS WPR 2023-2027 nr 28/2023).

3)wspólnych elementów rodzajów interwencji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, które dotyczą modyfikacji w wykazie niekwalifikujących się inwestycji o wskaźników rezultatu, a więc nie wpływa na cele, o których mowa w art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2021/2115. Szczegółowy opis proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem znajduje się w Załączniku nr 1.
4) interwencji I 10.2 – Inwestycje w gospodarstwach w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027- zmiana dotyczy modyfikacji zakresu warunków
kwalifikowalności operacji oraz katalogu kosztów kwalifikowalnych w interwencji. Zmiana ta nie wpłynie na liczbę wspartych gospodarstw/ rolników czy liczbę projektów, w związku z tym nie wiąże się ona ze zmianą wskaźników rezultatu (R9- dotyczącego rolników korzystających ze wsparcia na inwestycje na restrukturyzację i modernizację, R15 – dotyczącego inwestycji w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i R16 – dotyczącego gospodarstw korzystających ze wsparcia na rzecz inwestycji związanych z klimatem) przypisanych do tej interwencji, a więc nie wpływa na cele, o których mowa w art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2021/2115.
5) interwencji I 13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027- zmiana dotyczy zmiany zakresu wsparcia, warunków kwalifikowalności operacji oraz związanej z nimi intensywności wsparcia w interwencji. Nie wiąże się ona ze zmianą wspartej ludności czy planowanych do utworzenia miejsc pracy, przez co nie wpływa na wskaźniki rezultatu (R37 – dotyczącego liczby utworzonych miejsc pracy, R38 – dotyczącego odsetka ludności wiejskiej objętej strategiami rozwoju lokalnego i R.42 – dotyczącego liczby osób objętych wspieranymi projektami włączenia społecznego), przypisanych do tej interwencji, a więc nie wpływa na cele, o których mowa w art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2021/2115. Dodatkowo zgodnie z pkt 8 lit. j) załącznika do rozporządzenia (UE) 2021/2290 po wyborze LSR zaktualizowana zostanie lista wskaźników i ich wartości w Planie Strategicznym. W chwili obecnej wybór LSR jeszcze się nie zakończył.
6) interwencji I 13.3 „Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności” Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027- zmiana dotyczy doprecyzowania zapisów dotyczących kryteriów dostępu do wsparcia w ramach interwencji. Nie wiąże się ona ze zmianą wskaźników rezultatu (zgodnie z art. 111 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2021/2115 interwencja I.13.3 nie wpływa na żaden z wskaźników rezultatu), a więc nie wpływa na cele, o których mowa o których mowa w art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2021/2115. .
7) interwencji I.14.3 „Doskonalenie zawodowe kadr doradczych – moduł 1 Podstawowe i uzupełniające szkolenia dla doradców rolniczych” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – zmiana dotyczy zmian w opisie interwencji. Nie wiąże się ona ze zmianą liczby osób korzystających z doradztwa czy liczby wspartych doradców, przez co nie wpłynie na wskaźniki rezultatu (R1 – dotyczący liczby osób korzystających z doradztwa, R2 – dotyczy liczby doradców otrzymujących wsparcie, R28 – dotyczący liczby osób korzystających z doradztwa) przypisane do tej interwencji, a więc nie wpływa na cele, o których mowa w art. 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2021/2115.

W przekazanej KE informacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazał, że wprowadzone do PS WPR 2023-2027 zmiany na podstawie art. 119 ust. 9 rozporządzenia 2021/2115 będą stosowane od 15 sierpnia 2023 roku.
Ponadto informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontynuuje współpracę z KE w odniesieniu do propozycji zmian PS WPR 2023-2027. Planuje się, że zmiany, które pozostają aktualne i uzasadnione, zostaną
przekazane do KE w ramach kolejnego wniosku o zmianę PS WPR 2023-2027.