Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zwalczanie oszustw w łańcuchu rolno-spożywczym – raport przeglądowy Komisji Europejskiej

Zwalczanie oszustw w łańcuchu rolno-spożywczym – raport przeglądowy Komisji Europejskiej

Komisja Europejska opublikowała 31 października 2023 r. sprawozdanie przeglądowe, przedstawiające wyniki projektu Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE). Projekt przeprowadzono w latach 2020–2022 w celu zgromadzenia informacji na temat adekwatności i skutecznego wdrożenia krajowych rozwiązań w zakresie zwalczania oszustw w całym łańcuchu rolno-spożywczym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (zwanego dalej “rozporządzeniem”). Sprawozdanie opiera się na dwóch badaniach pilotażowych przeprowadzonych w Irlandii i Austrii oraz sześciu badaniach informacyjnych przeprowadzonych w Szwecji, Łotwie, Portugalii, Bułgarii, Polsce i Niemczech. Ponadto informacje zebrano w drodze spotkań z właściwymi organami pięciu innych państw członkowskich, seminariów i warsztatów.

Podstawa prawna, zakres zwalczania oszustw w łańcuchu rolno-spożywczym

W art. 9 ust. 2 rozporządzenia zobowiązano państwa członkowskie do organizowania kontroli opartych na analizie ryzyka w celu wykrywania i zwalczania nieuczciwych i wprowadzających w błąd praktyk w całym łańcuchu rolno-spożywczym (we wszystkich obszarach kontroli wymienionych w art. 1 ust. 2). Nie wystarczy już przeprowadzać tradycyjnych kontroli urzędowych, które weryfikują jedynie zgodność z przepisami łańcucha rolno-spożywczego w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, itp. Państwa członkowskie muszą również zwrócić uwagę na możliwość nadużyć finansowych w tych obszarach kontroli, które mogą, ale nie muszą, mieć wpływ na bezpieczeństwo, ale z pewnością wprowadziłyby konsumenta w błąd i podważyłyby zaufanie do systemów kontroli urzędowych.

Przepisy art. 9 ust. 2 rozporządzenia nie były zawarte w poprzednim akcie o kontrolach urzędowych (rozporządzenie (WE) nr 882/2004).  Z tego powodu Komisja zainicjowała projekt mający na celu wsparcie państw członkowskich w zastanowieniu się nad tym, co pociąga za sobą ten wymóg i jak skutecznie go wdrożyć. Obejmowało to przeprowadzenie badań informacyjnych w sześciu państwach członkowskich w celu zidentyfikowania przykładów dobrych praktyk i omówienia konkretnych wyzwań, przed którymi stanęły już państwa członkowskie w zakresie wdrażania przepisów UE, dotyczących zwalczania nadużyć finansowych.  W niniejszym sprawozdaniu ogólnym uwzględniono również informacje pochodzące z badań pilotażowych przeprowadzonych w dwóch państwach członkowskich, a także informacje uzyskane podczas wymiany informacji z organami innych państw członkowskich.

Wytyczne mające na celu wsparcie wysiłków państw członkowskich

Projekt ten umożliwił służbom Komisji uzyskanie obrazu wdrażania kontroli opartych na analizie ryzyka w celu wykrywania potencjalnych nadużyć finansowych oraz wyzwań, jakie się z nimi wiążą, a także przygotowanie wytycznych mających na celu wsparcie wysiłków państw członkowskich na rzecz wdrożenia przepisów art. 9 ust. 2 rozporządzenia. Wytyczne zostały opublikowane w formie sprawozdania technicznego zatytułowanego “Zwalczanie nieuczciwych i wprowadzających w błąd praktyk w łańcuchu rolno-spożywczym” na następującej stronie internetowej:

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC131525/JRC131525_01.pdf

Więcej informacji w linku: www.foodfakty.pl