Branża
Branża > Informacje dla branży > Publikacje > Sprawozdanie IJHARS za 2019

Sprawozdanie IJHARS za 2019

IJHARS opublikował Sprawozdanie z badań w 2019 roku. W 2019 roku tematyka kontroli planowych obejmowała m.in. jakość handlową soków i nektarów, ze szczególnym uwzględnieniem soków NFC.

Zakwestionowano oznakowanie soków i nektarów – stwierdzono nieprawidłowości w ok. 30,5%  skontrolowanych partii. Również skontrolowano 100,5 tys. hl importowanych soków owocowych i warzywnych i napojów bezalkoholowych (Tajwan, Ukraina, Wietnam).

Na 2020 rok zaplanowano kontrole 6 grup artykułów rolno-spożywczych, które będą nakierowane głównie na sprawdzenie prawidłowości oznakowania.

Podczas kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, IJHARS będzie sprawdzała także czy w kontrolowanych podmiotach występuje zjawisko „podwójnej jakości” żywności, tj. czy producenci oferują konsumentom na wspólnym rynku UE produkty tej samej marki i w takim samym opakowaniu, ale różniące się pewnymi cechami jakościowymi.

Poszczególne kontrole będą uwzględniały również:

·      produkty oznaczone znakiem Poznaj Dobrą Żywność,

·      producentów i wyroby wskazane na tzw. czeskiej liście,

·      wyroby wprowadzane do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD),

·      wyroby oferowane do sprzedaży luzem, pod kątem sprawdzenia czy posiadają oznakowanie na opakowaniu zbiorczym lub w towarzyszącej dokumentacji, pozwalające na identyfikację partii i właściwe oznakowanie towaru na etapie sprzedaży detalicznej,

·      kontrolę procesów technologicznych i dokumentacji m.in. pod kątem stosowania składników alergennych i substancji dodatkowych, w celu weryfikacji prawidłowości i rzetelności oznakowania,

·      kontrolę znakowania artykułów rolno-spożywczych z uwzględnieniem prawidłowości stosowania dobrowolnego oznakowania artykułów rolno-spożywczych określeniem produkt polski,

·      sprawdzenie czy oznakowanie wyrobów konwencjonalnych nie sugeruje, że są to produkty ekologiczne lub posiadające oznaczenia ChNP, ChOG lub GTS,

·      kontrolę warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych,

·      kontrolę działalności rzeczoznawców w zakresie: pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych, ustalania klas jakości: tusz zwierząt rzeźnych oraz świeżych owoców i warzyw.

www.ijahrs.gov.pl