Branża
Branża > Informacje dla branży > Publikacje > Stowarzyszenie KUPS propaguje wymagania i charakterystykę sadów i jabłek sokowych

Stowarzyszenie KUPS propaguje wymagania i charakterystykę sadów i jabłek sokowych

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) poniżej prezentuje  wypracowaną w branży sokowniczej definicję sadów sokowych wraz z ogólnymi wytycznymi uprawy i jakości jabłek sokowych.

Wprowadzenie

Polska jest największym producentem jabłek w UE (3-4 miejsce na świecie) oraz drugim na świecie największym producentem zagęszczonego soku jabłkowego. Branża szacuje roczną zdolność produkcyjną uprawy jabłek pomiędzy 4,5 a 5,0 mln ton przy optymalnych warunkach pogodowych. Na konsumpcję w kraju oraz export przeznacza się średnio  max. 1,7 mln ton jabłek. Natomiast do przetwórstwa (zagęszczony sok, sok NFC, przeciery) przeznaczamy pomiędzy 2,8 a 3,3 mln ton jabłek, tymczasem w Polsce nie ma wyspecjalizowanych sadów sokowych (przemysłowych).

Specjalizacja produkcji jabłek tj. albo na jabłka deserowe albo na jabłka sokowe, zwiększy konkurencyjność i odporność branży, jak również przyczyni się do zmniejszenia kosztów produkcji i obciążenia środowiska – produkcja owoców przemysłowych wymaga niższych nakładów środków ochrony roślin, energii, pracy, mediów itd.

Poniżej przedstawiamy Wymagania i charakterystyka jabłek sokowych

I. DEFINICJA SADÓW SOKOWYCH

Jabłoniowy sad sokowy to plantacja, z której produkcja jabłek przeznaczona jest w całości do przetwórstwa. Jabłoniowy sad sokowy może stanowić uprawę jabłek deserowych, której przeznaczenie zostało zmienione na jabłka sokowe lub też nowo założona plantacja z przeznaczeniem na sad sokowy.  

Minimalna powierzchnia plantacji to min. 1 ha.

Technologia uprawy jabłek jest zgodna z przepisami i wymaganiami odbiorcy, w szczególności

co do odmiany, rodzaju i ilości stosowania środków ochrony roślin oraz sposobu zbioru.

Podstawą funkcjonowania sadu sokowego jest zawarcie długoterminowej umowy Producent-Przetwórca, w której określono m.in. wielkość produkcji, jakość i sposób określania ceny jabłek.

II. OGÓLNE WYTYCZNE

Charakterystyka jabłek sokowych

Owoce z gatunku Malus x domestica Borkh, świeże, dojrzałe, zdrowe, bez oznak zepsucia. Wolne od ciał obcych, w tym części roślin takich jak gałęzie i liście. Owoce w całości.

Owoce mają charakterystyczny wygląd, zapach i smak świeżych jabłek.

Uprawa

Zaleca się technologię nasadzeń i prowadzenia uprawy w sposób umożliwiający mechaniczny zbiór jabłek.

Na jednej kwaterze sadu sokowego nie mogą znajdować się inne gatunki owoców, celem uniknięcia zanieczyszczenia partii owoców innymi gatunkami. 

Stosowanie środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych musi być zgodne z obowiązującymi przepisami w kraju i UE oraz dodatkowymi wymaganiami zawartymi w umowie kontraktacyjnej.

Zaleca się stosowanie technologii uprawy gwarantującej „zero pozostałości”[1] środków ochrony roślin w jabłkach.

Wartość arsenu i metali ciężkich w jabłkach nie przekraczają wymagań określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 wraz z późniejszymi zmianami.

Zbiory i transport

Zbiory, przechowywanie i transport odbywają się zgodnie z zasadami HACCP (FDA 2005 Kod Żywności lub 852/2004 WE z późniejszymi zmianami) oraz zasadami GMP (Dobre Praktyki Produkcyjne), w szczególności odnośnie czystości stosowanych środków transportu i zbiorów. Procesy zbioru i transportu muszą zapewniać możliwość identyfikacji i identyfikowalności partii owoców (jabłek).

Monitoring jakości

Jabłka sokowe podlegają monitorowaniu jakości i spełniania warunków bezpieczeństwa zgodnych z obwiązującymi przepisami prawa. Zaleca się wyrywkowe pobieranie próbek i badania oraz zabezpieczanie kontrpróbek do ewentualnych dalszych badań i/lub w celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości.


[1] „zero pozostałości” oznacza, że poziom pozostałości poszczególnych dopuszczonych środków ochrony roślin nie przekracza w jabłkach ilości 0,01 mg/kg