Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS 12 grudnia 2013 roku

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS 12 grudnia 2013 roku

W dniu 12 grudnia 2013 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

W pierwszej części spotkania dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiko Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB wygłosiła referat pt.: „Sytuacja na rynku soków zagęszczonych”. Dr Nosecka rzeczowo omówiła dynamikę cen soków zagęszczonych oraz dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców na świecie. Jej wystąpienie było dogłębną analizą sytuacji branży sokowniczej.

Oficjalnej części Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przewodniczył Romuald Ozimek (OJC Sp. z o.o.). Główne działania Stowarzyszenia KUPS w roku 2013 na rzecz branży sokowniczej przedstawił w sprawozdaniu Prezes KUPS Julian Pawlak:

 1. Bieżące konsultacje w GIJHARS, PZH związane z pracami Komitetu Kodeksu Żywnościowego ds. Zanieczyszczeń Żywności nad obniżeniem maksymalnego dopuszczonego poziomu (MLs) dla ołowiu w sokach owocowych, mleku i innych produktach.
 2. Skierowanie do MRiRW sprzeciwu obowiązkowemu etykietowaniu soków, nektarów i napojów oraz innych produktów sokowniczych pochodzeniem/miejscem pochodzenia żywności w przyszłości zgodnie z art. 26.5. w kategorii (e) produktów jednoskładnikowych, oraz (f) gdy składniki stanowią ponad 50% Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
 3. Konsultacje społeczne z Głównym Inspektoratem Sanitarnym nt. Rozporządzenia odnośnie zakresu limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie opakowania.
 4. Bieżące konsultacje z Głównym Inspektoratem Sanitarnym nt. Rozporządzeń w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
 5. Bieżące konsultacje nt możliwości stosowania oświadczenia „bez konserwantów i barwników* – *zgodnie z przepisami prawa soki nie zawierają dodanych substancji konserwujących i barwników”.
 6. Konsultacje społeczne nt. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”.
 7. Konsultacje społeczne nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).
 8. Bieżącą realizacja programu promocyjno – informacyjnego, realizowanego z wykorzystaniem środków pomocowych UE w ramach WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku” oraz dofinansowaniem z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz firmy Tymbark. Program „5 porcji warzyw, owoców lub soku” jest 3-letnim programem o łącznym budżecie 4 mln euro, prowadzonym równolegle na rynku polskim i rumuńskim w latach 2011- 2014. W drugim roku kampanii przeprowadzono działania skierowane do przedszkoli (w tym konkurs). Celem akcji było zachęcenie do podejmowania działań edukacyjnych skierowanych do najmłodszych w zakresie propagowania prawidłowego odżywiania. Do udziału w akcji dedykowanej dla przedszkolaków zgłosiło się w Polsce 1500 placówek przedszkolnych/ w Rumunii 400 placówek – akcja obejmowała współpracę merytoryczną, materiały edukacyjne i certyfikaty, a także konkurs plastyczny z atrakcyjnymi dla placówek nagrodami.
 9. Rozpoczęcie w lipcu 2013 r. realizacji rocznego projektu „5 porcji warzyw, owoców lub soku III”. Kampania 5 porcji zdrowia opiera się na dwóch zintegrowanych filarach – lokowaniu produktów i promocji w telewizji śniadaniowej (raz na miesiąc) oraz reklamie w środkach komunikacji miejskiej i dzienniku Metro. Działaniem wspierającym jest aktywny udział ekspertów w konferencjach dotyczących tematyki żywieniowej.
 10. Obchody Jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia KUPS odbyły się w dniu 22 maja 2013 roku w Jachrance. W uroczystości uczestniczyło ok. 220 osób, a wśród nich przedstawiciele przemysłu, polityki, nauki i mediów. Minister Stanisław Kalemba wręczył nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyże Zasługi oraz uhonorował odznaczeniem „Zasłużony dla Rolnictwa”.
 11. Organizacja XVII edycji międzynarodowego sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) pt. „Dorobek 20 lat branży sokowniczej w Polsce i perspektywy na przyszłość” (w dniach 22-24 maja 2013 w Jachrance) połączonej z obchodami Jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia KUPS. Najważniejsze spotkanie branży sokowniczej w Polsce zgromadziło ok. 220 przedstawicieli przemysłu, nauki i mediów z 10 krajów w tym 20 prelegentów, aby przedyskutować sytuację branży sokowniczej w dobie kryzysu gospodarczego na świecie. Sympozjum objął honorowym patronatem Pan Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronatem medialnym objęły redakcje: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, Hasło Ogrodnicze, Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD, Agro Industry, Fresh & Cool Market, Sad Nowoczesny, jadodnik.pl, Owoce Warzywa Kwiaty, Wiadomości Handlowe, portalspożywczy.pl, dlahandlu.pl oraz TVR Polska Telewizja.
 12. II Noworoczne Spotkanie Branżowe odbyło się w dniu 30 stycznia 2013 roku w Warszawie. Poświęcone było omówieniu strategii rozwoju branży w Polsce, omówieniu potencjału producentów pitnych i zagęszczonych soków oraz próbie identyfikacji zagrożeń. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili dyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW, Bogumiła Kasperowicz  oraz dyrektor Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, prof. dr hab. Andrzej Kowalski.
 13. Organizacja warsztatów szkoleniowych pt. „Nowe przepisy w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych” w dniu 15 października 2013 roku. Warsztaty zorganizowane w wąskim gronie uczestników pozwoliły m.in. na dogłębne zbadanie tematyki, bezpośrednią wymianę uwag i wątpliwości z prelegentem.
 14. Aktywna praca jednostek, zespołów i grup roboczych KUPS:
 • Pan Andrzej Rowicki Przewodniczący Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK) – jednostki działającej w ramach Stowarzyszenia KUPS, przedstawił główne działania Sekcji w 2013 r., którzy na bieżąco omawiali sytuację w sezonie, prognozy zbioru owoców i dane związane z produkcją i sprzedażą zagęszczonych soków owocowych.
 • Przewodniczący Zespołu Technicznego Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK) prof. Witold Płocharski przedstawił aktywność DSK w obszarze kontroli jakości i autentyczności soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw, w tym udział w kampanii badaniu soków jabłkowych w krajach europejskich Apple Juice Campaign 2013.
 • Dr Bożena Nosecka, przewodnicząca Zespołu ds. prognozowania i monitorowania rynku, potwierdziła bieżące monitorowanie danych nt. rynku i handlu sokami i owocami oraz przedstawianie ich na sympozjum i walnym zebraniu.  
 • Sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej ds. opracowania strategii długo- i krótkoterminowej promocji branży sokowniczej oraz Grupy Roboczej ds. znakowania i technologii przedstawiła Barbara Groele. Grupa Robocza ds. opracowania strategii długo- i krótkoterminowej promocji branży sokowniczej konsultuje na platformie wymiany informacji Redmine – działania kampanii promocyjno – informacyjnej „5 porcji warzyw, owoców lub soku” oraz projektu rocznego „5 porcji warzyw, owoców lub soku III”. Grupa robocza ds. znakowania i technologii pracowała nad możliwością stosowania oświadczenia „bez dodatku cukrów” zgodnie z dyrektywną sokową, propozycjami znakowania soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw oraz materiałami roboczymi AIJN dot. zmian w Kodeksie Praktyki AIJN, doszczegółowienia Wytycznych AIJN dot. jakości soków i nektarów warzywnych.

 

Mamy nadzieję, że dalsze prace i działania Stowarzyszenia KUPS będą wpływały pozytywnie na rozwój branży sokowniczej oraz sprzyjały współpracy i integracji.

Posiedzenie zakończono życzeniami pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2014  składanych zarówno oficjalnie jak i personalnie w kuluarach podczas wigilijnego poczęstunku.