Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 12 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 12 grudnia 2016 roku

W dniu 12 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

W pierwszej części spotkania dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiko Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB wygłosiła referat pt.: „Rynek soków zagęszczonych w Polsce”. Dr Nosecka rzeczowo omówiła dynamikę cen soków zagęszczonych oraz dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców na świecie. Jej wystąpienie było dogłębną analizą sytuacji branży sokowniczej.

Oficjalnej części Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przewodniczył Julian Pawlak.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt dużej aktywności Stowarzyszenia KUPS w obszarze opiniowania wielu projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych dokumentów, w tym m.in.:

·        ankiety dot. realizacji obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych zgodnie z rozdziałem 7c,   art. 38q  ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1419),

·        projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

·        projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników,

·        projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach,

·        projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych,

·        projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktacyjnej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi,

·        ustawy „Prawo wodne”, współpraca z innymi organizacjami branżowymi w lobbowaniu na rzecz obniżenia planowanych stawek za zużycie wody przez przemysł napojowy.

·        projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”,

·        projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,

·        Programu Rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020.

Stowarzyszenie KUPS realizuje również szereg projektów promocyjno – informacyjnych odnośnie kategorii soków:

– Kontynuacja działań rocznego projektu „5 porcji warzyw, owoców lub soku V”, dofinansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz sponsorów – firmy SIG Combibloc i Tymbark, czas trwania do 30 września 2016 roku. Kampania opierała się na lokowaniu produktów i promocji w telewizji śniadaniowej (średnio raz na miesiąc), organizacji Dnia Soku (30 maja w Radiu Zet) oraz działaniach PR, w tym debata ekspercka (28 kwietnia 2016 r. pt. „Najczęstsze żywieniowe błędy popełniane przez Polaków – co wiemy o zdrowym odżywianiu”). Działaniem wspierającym był aktywny udział ekspertów w konferencjach dotyczących tematyki żywieniowej. W ramach projektu w 2016 roku eksperci wzięli udział w 8 konferencjach, wygłaszając 13 prelekcji skierowanych do ok. 2 200 słuchaczy – dietetyków, lekarzy, ekspertów ds. żywienia, senatorów, posłów oraz przedstawicieli administracji publicznej i branży rolno-spożywczej.

– Realizacja w 2016 roku unijnej kampanii promocyjno – informacyjnej pt. „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie”. Kampania realizowana jest na pięciu rynkach: polskim, rumuńskim, czeskim, słowackim i litewskim. Planowane działania obejmują przede wszystkim kampanię ATL (telewizja i internet) – ze szczególnym i innowacyjnym wykorzystaniem technologii mobilnych, BTL i PR. Za wdrożenie kampanii odpowiedzialne jest wyłonione w konkursie ofert, konsorcjum złożone z agencji kreatywnej Hand Made i domu mediowego Havas Media. Za działania PR natomiast, jako podwykonawca odpowiada Agencja Fleishman-Hillard. Kampania realizowana jest w latach 2015-2018. Budżet projektu branży sokowniczej opiewa na blisko 5 mln Euro netto na trzy lata, dofinansowany w 80% ze środków UE oraz wkład własny na jego realizację (20%) pokryty zostanie ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, natomiast koszty niekwalifikowane pokrywa firma Tymbark.

– Rozpoczęcie działań rocznego projektu „5 porcji warzyw, owoców lub soku VI”, dofinansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz sponsorów, czas trwania od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku. Kampania opierać się będzie na kampaniach advertorialowych, organizacji Dnia Soku (30 maja) oraz działaniach PR. Działaniem wspierającym jest aktywny udział ekspertów w konferencjach dotyczących tematyki żywieniowej. W ramach projektu w 2016 roku eksperci wezmą udział w 3 konferencjach.

– Współrealizacja kampanii AIJN w 14 krajach UE, w Polsce pt. “Fruit Juice Matters. Share the science. Celebrate the goodness”. czyli “Poznaj soki owocowe. Dziel się wiedzą. Ciesz bogactwem”. Kampania dot. promocji 100 % soków owocowych, w szczególności 100 % soku pomarańczowego. Skierowana jest głownie do liderów opinii publicznej.

Stowarzyszenie KUPS jest organizatorem wielu branżowych spotkań i Konferencji. Na uwagę w szczególności zasługuje:

– Organizacja XIX Międzynarodowego Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) „Perspektywy, szanse i innowacje branży sokowniczej”, 11-13 maja 2016 r., Arlamów. Uczestnicy to ok. 210 osób, zarówno z kraju jak i zagranicy (m.in. Austria, Belgia, Francja Niemcy, Turcja, Włochy). Podczas tegorocznego sympozjum odbyło się 24 prelekcje, w trzech blokach tematycznych. Sympozjum objął honorowym patronatem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego. Patronatem medialnym objęły redakcje: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, AgroIndustry, Agro Przemysł, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, e-sadownictwo.pl, Hasło Ogrodnicze, Jagodnik, ogrodinfo.pl, Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD, Sad Nowoczesny, Warzywa i owoce miękkie.pl.

– Organizacja V Noworocznego Spotkania Branżowego w dniu 19 stycznia 2016 roku w Józefowie k/Warszawy.  Spotkanie poświęcone było omówieniu strategii zabezpieczenia surowca do przetwórstwa oraz zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Spotkanie licznie zgromadziło członków Stowarzyszenia KUPS oraz przedstawicieli grup producenckich: jabłek i z owoców kolorowych (ok. 65 osób). W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele nauki: dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS, Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego oraz prof. dr hab. Małgorzata Korbin, Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa. Sponsorem przerwy sokowej była firma DQS Polska Sp. z o.o., natomiast kolacji Firmy FreshMazovia Consulting Sp. z o.o., QA Solutions Sp. z o.o. oraz UO-Technologia Sp. z o.o.

– Organizacja przy współpracy z SGGW trzeciej konferencji z cyklu Akademii Sokowej w dniu 29 listopada 2016 roku w Warszawie pt. „Warzywa, Owoce i soki – aspekty żywieniowe, rynkowe i technologiczne”. Uczestniczyło ok. 100 osób ze świata nauki, producenci soków, nektarów i napojów, dziennikarze i blogerzy.

– Organizacja warsztatów „Wartość odżywcza produktów sokowniczych”, które odbyły się dniu 7 lipca 2016 r. Warszawa. Kameralny charakter warsztatów pozwolił dogłębnie przeanalizować tematykę oraz odpowiedź na wszystkie pytania uczestników z zakresu dopuszczalnych limitów tolerancji podawanych na opanowaniu wartości odżywczej produktu oraz wytycznych tolerancji wartości przygotowanych przez Komisję Europejską.

Stowarzyszenie KUPS jest członkiem unijnych i krajowych organizacji branżowych w pracach których bierze aktywny udział. W ramach Stowarzyszenia działają również jednostki i grupy robocze dedykowane różnym aktywnościom.

Mamy nadzieję, że dalsze prace i działania Stowarzyszenia KUPS w kolejnych latach będą wpływały pozytywnie na rozwój branży sokowniczej oraz sprzyjały współpracy i integracji.

Posiedzenie zakończono życzeniami pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2017 składanych zarówno oficjalnie, jak i personalnie w kuluarach podczas wigilijnego poczęstunku.