Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 15 września 2020 roku

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 15 września 2020 roku

W dniu 15 września 2020 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

W pierwszej części spotkania dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB wygłosiła referat pt.: „Rynek soków w Polsce”. Prof. Nosecka rzeczowo omówiła dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców na świecie oraz dynamikę eksportu soków zagęszczonych. Jej wystąpienie było dogłębną analizą sytuacji branży sokowniczej, szczególnie istotną z uwagi na trwający sezon przetwórstwa jabłek.

Oficjalnej części Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przewodniczył Julian Pawlak. 

Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie z prac KUPS, w szczególności podsumowano Stowarzyszenia za ostatnie 4 lata (2016-2020).

W części wyborczej na kolejną kadencję Prezesa Zarządu KUPS ponownie wybrano Pana Juliana Pawlaka z firmy Tymbark – MWS Sp. z o.o. Sp.k.

Natomiast w skład Zarządu KUPS decyzją członków KUPS weszli:

  • Waldemar Gawłowski, KGH Polska Sp. z o.o.
  • Jan Golonka, Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki” Sp. z o.o.
  • Dr Mirosław Graczyk, Hortex Sp. z o.o.
  • Prof. dr hab. Witold Płocharski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • Piotr Podoba, Doehler Sp. z o.o.
  • Andrzej Rowicki,  Doehler Sp. z o.o.
  • Dr inż. Sylwia Skąpska, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

  • Michał Górniak, Gomar Pińczów Sp. z o.o. S.K.A.
  • Anna Sobota, Fructa Napoje Sp. z o.o.
  • Stanisław Stępniewski, „ARED” ZPOW

Podsumowując aktywność Stowarzyszenia KUPS w ostatnich 4 latach (2016-2020) na uwagę zasługują poniższe obszary aktywności:

1.               Działania podejmowane na rzecz stabilizacji sytuacji na rynku surowcowym, w tym jabłek przemysłowych.

2.               Działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania zmianie matrycy podatku VAT.

·       Ostatecznie została utrzymana stawka 5% VAT na soki owocowe, warzywne,

owocowo-warzywne oraz napoje, w których udział masowy soku owocowego,

warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego

3.               Działania podejmowane nt. podatku cukrowego.

·       Wyłączenie z opłaty podstawowej nektarów i napojów zawierających min. 20% soku/przecieru z owoców i warzyw.

·       Objęto nektary i napoje sokowe opłatą zmienną w wysokości 5 groszy za 1 gram cukru

powyżej 5 g/100 g. Jest to znacznie niższa opłata niż dla klasycznych niesokowych napojów.

4.               Realizacja projektów promocji spożycia owoców i warzyw, w tym soków:

·       „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie”

·       Projekty roczne z cyklu „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, w tym inicjatywa www.apetytnapolskie.com

·       Projekt „Promocja Certyfikacji innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw”

·       Projekt AIJN „Fruit Juice Matters”

5.               Organizacja corocznych Międzynarodowych Sympozjów KUPS, Noworocznych Spotkań Branżowych, warsztatów i szkoleń, konferencji prasowych dla dziennikarzy, debat eksperckich, konferencji naukowo-szkoleniowych. Jak również aktywny udział jako prelegenci czy objęcie patronatem honorowym konferencje branżowe i naukowo-szkoleniowe.

6.               Współpraca ze światem Nauki (Instytut Ogrodnictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego).

Pan Andrzej Rowicki Przewodniczący Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK) – jednostki działającej w ramach Stowarzyszenia KUPS, przedstawił główne działania Sekcji w 2019 r., którzy na bieżąco omawiali sytuację w sezonie, prognozy zbioru owoców i dane związane z produkcją i sprzedażą zagęszczonych soków owocowych.

Pani Barbara Groele przedstawiła aktywność Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK) w obszarze kontroli jakości i autentyczności soków NFC, aktywność Grupy Robocza ds. Promocji oraz Grupy robocza ds. znakowania i technologii.

Dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ przewodnicząca Zespołu ds. monitorowania rynku, potwierdziła bieżące monitorowanie danych nt. rynku i handlu sokami i owocami oraz przedstawianie ich na sympozjum i walnym zebraniu.  

Zebrani członkowie KUPS wyrazili zadowolenie z bieżącej aktywności Stowarzyszenia KUPS. Aktywność KUPS obejmuje szeroki zakres prac związanych z rozwiązywaniem wielu istotnych dla branży sokowniczej problemów, począwszy od spraw związanych z surowcami do produkcji zagęszczonych soków i NFC, dbania o jakość soków i nektarów, nad czym czuwa DSK, problemów związanych z technologią i znakowaniem, a kończąc na promowaniu kategorii produktów sokowniczych.