Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 2 grudnia 2015 roku

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 2 grudnia 2015 roku

W dniu 2 grudnia 2015 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

W pierwszej części spotkania dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiko Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB wygłosiła referat pt.: „Sytuacja na rynku soków zagęszczonych”. Dr Nosecka rzeczowo omówiła dynamikę cen soków zagęszczonych oraz dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców na świecie. Jej wystąpienie było dogłębną analizą sytuacji branży sokowniczej, szczególnie istotną z uwagi trudny sezon owoców miękkich.

Oficjalnej części Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przewodniczył Julian Pawlak.  Działania Stowarzyszenia KUPS w roku 2015 obejmowało sprawozdanie Zarządu KUPS, które m.in. wymieniało poniższe aktywności KUPS:

1.    Stanowisko KUPS skierowane do MRiRW dot. projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolnych zatwierdzonej przez Radę Ministrów w dniu 7 stycznia 2015 roku oraz aktów wykonawczych 

2.     Stanowisko KUPS skierowane do MRiRW dot. wskazania priorytetowych rynków
i produktów do rocznego programu prac Komisji Europejskiej dotyczących realizowanych działań promocyjno – informacyjnych

3.     Stanowisko KUPS skierowane do MRiRW dot. projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”

4.     Stanowisko KUPS skierowane do MZ dot. projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Projekt z dnia 5 maja 2015 r.) w sprawie wykazu grup środków spożywczych, w tym napojów, zawierających składniki, których spożycie w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazane

5.     Stanowisko KUPS skierowane do MZ dot. projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Projekt z dnia 16 czerwca 2015 r.) w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach 

6.     Konsultowanie Uwag do projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych przedsiębiorców zajmujących się obrotem produktami spożywczymi lub rolnymi wobec dostawców tych produktów 

7.     Przedstawienie stanowiska KUPS do MRiRW oraz MZ w związku z ograniczeniem dostarczania i poboru energii elektrycznej w branży owocowo-warzywnej

8.     Wspólne stanowisko KUPS i KSPOIW (Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców
i warzyw) w sprawie sytuacji na rynku czarnej porzeczki

9.     Stanowisko KUPS nt. poziomów nadchloranów w produktach sokowniczych w kontekście Zaleceń Komisji Europejskiej 2015/682 w sprawie monitorowania obecności nadchloranu w żywności

10.  Stanowisko KUPS skierowane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej nt. regionalnych i tradycyjnych produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych.

11.   Realizacja rozpoczętego w październiku 2014 r. rocznego projektu „5 porcji warzyw, owoców lub soku IV” dofinansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz sponsorów – firmy SIG Combibloc, Tetra Pak i Tymbark, realizowanego do 30 grudnia 2015 roku. Kampania nie promuje Brandów i marek opiera się na lokowaniu produktów i promocji w telewizji śniadaniowej (średnio raz na miesiąc), organizacji Dnia Soku (30 maja w Radiu Zet) oraz działaniach PR, w tym dwóch debat eksperckich (14 kwietnia 2015 r. pt. „Polska dieta ciągle zbyt uboga w warzywa, owoce i soki? Co staje na drodze do prawidłowego odżywiania Polaków?” oraz 4 listopada br. pt. „5 porcji zdrowia – rola warzyw, owoców i soków w prawidłowym odżywianiu dziecka”). Działaniem wspierającym jest aktywny udział ekspertów w konferencjach dotyczących tematyki żywieniowej. W ramach projektu dotychczas eksperci wzięli udział w 13 konferencjach, wygłaszając 22 prelekcji skierowanych do ok.  2 400 słuchaczy – dietetyków, lekarzy, ekspertów ds. żywienia oraz przedstawicieli administracji publicznej i branży rolno-spożywczej.

12.  Realizacja od stycznia 2015 roku unijnej kampanii promocyjno – informacyjnej pt. „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie”. Kampania nie promuje brandów i marek realizowana jest na pięciu rynkach: polskim, rumuńskim, czeskim, słowackim i litewskim. Planowane działania obejmują przede wszystkim kampanię ATL (telewizja i internet) – ze szczególnym i innowacyjnym wykorzystaniem technologii mobilnych, BTL i PR. Za wdrożenie kampanii odpowiedzialne jest wyłonione w konkursie ofert, konsorcjum złożone z agencji kreatywnej Hand Made i domu mediowego Havas Media. Za działania PR natomiast, jako podwykonawca odpowiada Agencja Fleishman-Hillard. Kampania realizowana jest w latach 2015-2018. Budżet projektu branży sokowniczej opiewa na blisko 5 mln Euro netto na trzy lata, dofinansowany w 80% ze środków UE oraz wkład własny na jego realizację (20%) pokryty zostanie ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, natomiast koszty niekwalifikowane pokrywa sponsor – firma Tymbark.

13.  Aktywne uczestnictwo w pracach grup roboczych AIJN, w szczególności w Komitecie Technicznym AIJN oraz National Secretaries Committee.

14.  Uczestnictwo w pracach krajowych organizacji pozarządowych m.in.  Rada ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia, Forum Ogrodniczo-Przetwórczego, Rady Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług, Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

15.  Aktywne uczestnictwo w pracach AIAM 5, w szczególności prezentacja nt. projektu „5 porcji warzyw owoców lub soku” podczas XI International Congress of Promotion for the Fruits and Vegetables Consumption w dniach 18-19 listopada 2015 r. w Meksyku.

16.  Organizacja XVIII edycji międzynarodowego sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) pt. „10 lat polskiej branży sokowniczej w UE” w dniach 20-22 maja 2015 roku, w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach.
Jest to najważniejsze spotkanie branży sokowniczej ok. 200 przedstawicieli przemysłu, nauki i mediów, głównie z Polski jak również z takich krajów jak: Austria, Belgia, Francja, Indie, Maroko, Niemcy oraz Turcja. Podsumowano 10 lat w UE, dyskutowano nad wyzwaniami i perspektywami przed jakimi staje branża.Sympozjum objął honorowym patronatem Pan Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronatem medialnym objęły redakcje: Patronat medialny objęły redakcje: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, AgroIndustry, Agro Przemysł, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, e-sadownictwo.pl, Hasło Ogrodnicze, Jagodnik, Owoce Warzywa Kwiaty, OwoceWarzywaKwiaty.pl, Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD, Sad Nowoczesny.

17.  Organizacja IV Noworocznego Spotkania Branżowego w dniu 2 lutego 2015 roku w Warszawie.  Spotkanie poświęcone było ocenie kierunku rozwoju branży sokowniczej determinowanej przez programy pomocowe (SAPARD, SPO, PROW) oraz perspektywie dalszego rozwoju branży   z wykorzystaniem środków w ramach Programu PROW na lata 2014 – 2020 i innych środków pomocowych.

18.  Organizacja Akademii Sokowej w dniu 16 kwietnia 2015 roku w Warszawie. Spotkanie miało na celu przybliżenie zagadnienia tematyki sokowej producentom soków, m.in. podstawowe wymagania prawne dotyczące jakości handlowej i znakowania soków, a także wiedzę o wartości odżywczej soków owocowych i warzywnych, klarownych, mętnych, przecierowych, pasteryzowanych, niepasteryzowanych, NFC, czy z soku zagęszczonego. Ponadto podczas tych spotkań prelegenci przybliżali technologię produkcji soków oraz zasady Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK).

Pan Andrzej Rowicki Przewodniczący Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK) – jednostki działającej w ramach Stowarzyszenia KUPS, przedstawił główne działania Sekcji w 2015 r., którzy na bieżąco omawiali sytuację w sezonie, prognozy zbioru owoców i dane związane z produkcją i sprzedażą zagęszczonych soków owocowych.

Przewodniczący Zespołu Technicznego Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK) prof. Witold Płocharski przedstawił aktywność DSK w obszarze kontroli jakości i autentyczności soków NFC.

Dr Bożena Nosecka, przewodnicząca Zespołu ds. prognozowania i monitorowania rynku, potwierdziła bieżące monitorowanie danych nt. rynku i handlu sokami i owocami oraz przedstawianie ich na sympozjum i walnym zebraniu.  

Sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej ds. Promocji oraz Grupy Roboczej ds. znakowania i technologii przedstawiła Barbara Groele, Sekretarz Generalny KUPS. Grupa Robocza ds. Promocji konsultuje na platformie wymiany informacji Redmine – działania unijnej 3 letniej kampanii promocyjno – informacyjnej „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie”, projektu rocznych „5 porcji warzyw, owoców lub soku IV” (01.10.2014-31.12.2015) oraz rozpoczynający się „5 porcji warzyw, owoców lub soku V” (01.10.2015-30.092016) .

Grupa robocza ds. znakowania i technologii pracowała nad propozycjami znakowania soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw oraz materiałami roboczymi AIJN dot. zmian w Kodeksie Praktyki AIJN.

Mamy nadzieję, że dalsze prace i działania Stowarzyszenia KUPS będą wpływały pozytywnie na rozwój branży sokowniczej oraz sprzyjały współpracy i integracji.

Posiedzenie zakończono życzeniami pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2016 składanych zarówno oficjalnie jak i personalnie w kuluarach podczas wigilijnego poczęstunku.