Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 27 czerwca 2018 roku

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 27 czerwca 2018 roku

W dniu 27 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

W pierwszej części spotkania dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiko Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB wygłosiła referat pt.: „Sytuacja na rynku soków zagęszczonych w Polsce”. Dr Nosecka rzeczowo omówiła dynamikę cen soków zagęszczonych oraz dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców na świecie. Jej wystąpienie było dogłębną analizą sytuacji branży sokowniczej, szczególnie istotną z uwagi na rozpoczynający się sezon owoców miękkich.

Oficjalnej części Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przewodniczył posiedzeniu Pan Kazimierz Kujawa.  

Podczas Zgromadzenia przedstawiono członkom Stowarzyszenia sprawozdanie Zarządu, jednostek i grup roboczych KUPS oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Udzielono absolutorium dla Zarządu KUPS i Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

W 2017 roku nowymi członkami KUPS zostały Firmy: Eko-Sad, Frankfood Sp. z o.o. oraz Konvin Sp. z o.o.

W ramach aktywności KUPS szczególnie podkreślano ważność monitorowania sytuacji nt. legislacji prawnej w odniesieniu do soków, nektarów i napojów, w tym również w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktacyjnej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Poruszano również temat dot. dobrowolnego systemu znakowania wartością odżywczą ENL oraz problem pozostałości środków ochrony roślin w uprawach owoców i warzyw.

Niezwykle ważne są również działania promocyjno – informacyjne dot. całej kategorii produktów sokowniczych (bez promowania brandów), zarówno poprzez prowadzone corocznie kampanie edukacyjne „5 porcji warzyw owoców lub soku”, zrealizowany w latach 2015-2018 projekt „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie” oraz realizowaną od 2016 roku kampanię Fruit Juice Matters, jak również cykliczne newslettery i Informacje prasowe skierowane do przedstawicieli prasy.  KUPS monitoruje doniesienia prasowe i tam gdzie zasadne reaguje na nierzetelne audycje i artykuły dot. tematyki soków i nektarów. W celu promocji produktów sokowniczych wysokiej jakości, Stowarzyszenie opracowało i wdraża branżowy, a w przyszłości uznany przez Ministra Ronictwa i Rozwoju Wsi krajowym systemem jakości Certyfikowany Produkt (CP).

Zebrani członkowie KUPS wyrazili zadowolenie z bieżącej aktywności Stowarzyszenia KUPS. Aktywność Stowarzyszenia obejmuje  szeroki zakres prac związanych z rozwiązywaniem wielu istotnych dla branży sokowniczej tematów i problemów, począwszy od dbania o jakość soków i nektarów, nad czym czuwa DSK, problemów związanych z technologią i znakowaniem, a kończąc na promowaniu produktów sokowniczych.