Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 4 grudnia 2014 roku

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 4 grudnia 2014 roku

W dniu 4 grudnia 2014 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

W pierwszej części spotkania dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiko Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB wygłosiła referat pt.: „Sytuacja na rynku soków zagęszczonych”. Dr Nosecka rzeczowo omówiła dynamikę cen soków zagęszczonych oraz dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców na świecie. Jej wystąpienie było dogłębną analizą sytuacji branży sokowniczej, szczególnie istotną z uwagi na wprowadzone w sierpniu 2014 roku rosyjskie embargo na Polskie jabłka.

Oficjalnej części Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przewodniczył Julian Pawlak.  Działania Stowarzyszenia KUPS w roku 2014 obejmowało sprawozdanie Zarządu KUPS, które m.in. wymieniało poniższe prace:

1.    Stanowisko KUPS skierowane do MRiRW dotyczące projektu rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 i rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych

2.     Stanowisko KUPS skierowane do MRiRW dotyczące projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych

3.     Konsultacje społeczne nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (II projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

4.    Stanowisko KUPS skierowane do MRiRW dotyczące projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolnych

5.     Stanowisko KUPS w sprawie projektu Wytycznych WHO dotyczących spożycia cukrów

6.     Stanowisko KUPS skierowane do MEN dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnianiu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole” 

7.     Stanowisko KUPS skierowane do GIS w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych

8.     Stanowisko KUPS skierowane do Sejmu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (reklamowanie cydrów i perry)

9.     Stanowisko KUPS skierowane do MRiRW w sprawie planów reformy WPR: „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów Rolnych, realizowanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich”

10.  Bieżące konsultacje z Głównym Inspektoratem Sanitarnym nt. Rozporządzeń w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

11.  Wspólne stanowisko KUPS, SPOIW i UPCC w sprawie sytuacji na rynku owoców miękkich

12.  Wnioskowanie KUPS do MRiRW w sprawie zastosowanie stawek pomocy do jabłek z przeznaczeniem do przetwórstwa na zagęszczone soki jabłkowe

13.   Zakończenie realizacji projektu „Uczestnictwo KUPS w pracach AIJN w 2014 roku” dofinansowanego ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz środków z budżetu KUPS.

14. Zakończenie we wrześniu 2014 r. realizacji programu promocyjno – informacyjnego, realizowanego z wykorzystaniem środków pomocowych UE w ramach WPR “Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku” oraz dofinansowaniem z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz firmy Tymbark. Program “5 porcji warzyw, owoców lub soku” jest 3-letnim programem o łącznym budżecie 3 826 251 Euro, prowadzonym równolegle na rynku polskim i rumuńskim w latach 2011- 2014.

15.    Zakończenie w czerwcu 2014 r. realizacji rocznego projektu „5 porcji warzyw, owoców lub soku III” dofinansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz sponsorów – firmy SIG Combibloc, Tetra Pak i Tymbark. Kampania 5 porcji zdrowia opiera się na dwóch zintegrowanych filarach – lokowaniu produktów i promocji w telewizji śniadaniowej (raz na miesiąc) oraz reklamie w środkach komunikacji miejskiej i dzienniku Metro. Działaniem wspierającym jest aktywny udział ekspertów
w konferencjach dotyczących tematyki żywieniowej.

16.    Rozpoczęcie w październiku 2014 r. realizacji rocznego projektu „5 porcji warzyw, owoców lub soku IV” dofinansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz sponsorów – firmy SIG Combibloc, Tetra Pak i Tymbark, czas trwania do 30 września 2015 roku (planowane przedłużenie lokowania produktu do końca 2015 roku). Kampania opierać się na lokowaniu produktów i promocji w telewizji śniadaniowej (raz na miesiąc), organizacji Dnia Soku reklamie oraz działaniach PR. Działaniem wspierającym jest aktywny udział ekspertów w konferencjach dotyczących tematyki żywieniowej.

17.    W październiku 2014 roku Komisja Europejska przyjęła projekt promujący produkty rolnicze w Unii Europejskiej i Krajach trzecich pt. „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie”. Kampania realizowana będzie na pięciu rynkach: polskim, rumuńskim, czeskim, słowackim i litewskim. Planowane działania obejmują przede wszystkim kampanię ATL (telewizja i internet) – ze szczególnym i innowacyjnym wykorzystaniem technologii mobilnych, BTL i PR. Za wdrożenie kampanii odpowiedzialne będzie wyłonione w konkursie ofert, konsorcjum złożone z agencji kreatywnej Hand Made i domu mediowego Havas Media. Za działania PR natomiast, jako podwykonawca odpowiadać będzie Agencja Fleishman-Hillard. Kampania realizowana będzie w latach 2015-2018. Budżet projektu branży sokowniczej opiewa na blisko 5 mln Euro netto na trzy lata, dofinansowany w 80% ze środków UE oraz wkład własny na jego realizację (20%) pokryty zostanie ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, natomiast koszty niekwalifikowane pokrycie zadeklarowała firma Tymbark.

18.    Aktywne uczestnictwo w pracach grup roboczych AIJN.

19.    Stowarzyszenie KUPS zostało członkiem Międzynarodowego Sojuszu Organizacji i Stowarzyszeń na rzecz „5 a day” (AIAM5 International Alliance of Associations and Movements “5 a day”).

20.    Uczestnictwo w pracach krajowych organizacji pozarządowych m.in.  Rada Gospodarki Żywnościowej, Rada ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia, Forum Ogrodniczo-Przetwórczego, Rady Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług.

21.    Organizacja XVII edycji międzynarodowego sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) pt. „Stare zagrożenia, nowe szanse branży sokowniczej” w dniach 14-16 maja 2014 roku, w Hotelu Best Western Premier w Krakowie.

Najważniejsze spotkanie branży sokowniczej w Polsce zgromadziło ok. 210 przedstawicieli przemysłu, nauki i mediów z 8 krajów w tym 13 prelegentów, aby przedyskutować wyzwania i perspektywy przed jakimi staje branża, a także podsumować zagrożenia z jakimi musiała się zmierzyć.

Sympozjum objął honorowym patronatem Pan Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronatem medialnym objęły redakcje: Patronat medialny objęły redakcje: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Agro Industry, Owoce Warzywa Kwiaty, Agro Przemysł, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, Hasło Ogrodnicze, portalspożywczy.pl, Rynek Spożywczy, Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD, Jagodnik, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, e-sadownictwo.pl, TVR Polska Telewizja, dlahandlu.pl, Sad Nowoczesny.

22.    Organizacja III Noworocznego Spotkania Branżowego w dniu 28 stycznia 2014 roku w Warszawie, podczas którego omówiono możliwości uczestnictwa podmiotów branży sokowniczej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili dyrektor Z-ca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW, Marian Borek, dyrektor Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, prof. dr hab. Andrzej Kowalski oraz dyrektor Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, prof. Renata Jędrzejczak.

23.    Organizacja warsztatów szkoleniowych:

– pt. „Technologia oraz ocena jakości i autentyczności soków – wybrane zagadnienia” w dniu 2 kwietnia 2014 roku. Warsztaty skierowane do małych producentów soków, tłoczni oraz gospodarstw sadowniczych. Zorganizowane w wąskim gronie uczestników pozwoliły m.in. na dogłębne zbadanie tematyki, bezpośrednią wymianę uwag i wątpliwości z prelegentem.

– pt. „Wartość odżywcza soków a odpowiedzialność producenta – zagadnienia praktyczne” w dniu 23 października 2014 roku. Uczestnicy mieli możliwość przedyskutowania zagadnień znakowania wartością odżywczą z osobami biorącymi udział w pracach unijnych grup roboczych.

24.    Organizacja konferencji prasowej „Jedz jabłka, pij cydr! – co dalej z polskimi jabłkami, sokami i cydrem?, wspólnie ze Związkiem Sadowników RP i Polską Radą Winiarstwa pod patronatem Ministra Gospodarki i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja odbyła się w dniu 4 listopada 2014 r. o godz. 11:00 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dziennikarzy (ok. 60 dziennikarzy z różnych mediów), co przełożyło się na publikacje informacji w mediach.

25.    Aktywna praca jednostek, zespołów i grup roboczych KUPS.


Pan Andrzej Rowicki Przewodniczący Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK) – jednostki działającej w ramach Stowarzyszenia KUPS, przedstawił główne działania Sekcji w 2014 r., którzy na bieżąco omawiali sytuację w sezonie, prognozy zbioru owoców i dane związane z produkcją i sprzedażą zagęszczonych soków owocowych.

Przewodniczący Zespołu Technicznego Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK) prof. Witold Płocharski przedstawił aktywność DSK w obszarze kontroli jakości i autentyczności soków NFC.

Dr Bożena Nosecka, przewodnicząca Zespołu ds. prognozowania i monitorowania rynku, potwierdziła bieżące monitorowanie danych nt. rynku i handlu sokami i owocami oraz przedstawianie ich na sympozjum i walnym zebraniu.  

Sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej ds. Promocji oraz Grupy Roboczej ds. znakowania i technologii przedstawiła Barbara Groele, Sekretarz Generalny KUPS.

Grupa Robocza ds. Promocji konsultuje na platformie wymiany informacji Redmine – działania unijnej kampanii promocyjno – informacyjnej „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, projektu rocznego „5 porcji warzyw, owoców lub soku III”, projektu rocznego „5 porcji warzyw, owoców lub soku IV”.

Grupa robocza ds. znakowania i technologii pracowała nad propozycjami znakowania soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw oraz materiałami roboczymi AIJN dot. zmian w Kodeksie Praktyki AIJN, doszczegółowienia Wytycznych AIJN dot. jakości soków i nektarów warzywnych.

Mamy nadzieję, że dalsze prace i działania Stowarzyszenia KUPS będą wpływały pozytywnie na rozwój branży sokowniczej oraz sprzyjały współpracy i integracji.

Posiedzenie zakończono życzeniami pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2015 składanych zarówno oficjalnie jak i personalnie w kuluarach podczas wigilijnego poczęstunku.