Branża
Branża > Legislacja > Inne > Inne

Inne

Pliki do pobrania:

Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (Dz.Urz. UE L 444) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 927/2012 z dnia 9 października 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury Rozporządzenie Rady (UE) nr 1231/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe Rozporządzenie Rady (UE) nr 1232/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1344/2011 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne, produkty rybołówstwa i produkty przemysłowe Rozporządzenie Komisji (UE) nr 364/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fenpyroksymatu, f lubendiamidu, izopyrazamu, krezoksymu metylu, spirotetramatu i tiakloprydu w określonych produktach oraz na ich powierzchni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 374/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia lub zmniejszenia ceł na towary pochodzące z Ukrainy Rozporządzenie Wykonawcze KE 974/2014 z dnia 11 września 2014 roku określające metodę refraktometrii polegającą na pomiarze suchych rozpuszczalnych pozostałości w przetworach owocowych i warzywnych do celów ich klasyfikacji w Nomenklaturze scalonej Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 766/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/923 z dnia 3 czerwca 2019 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz.Urz. UE L 148) (377 KB)