Branża
Branża > Legislacja > Pobieranie próbek > Pobieranie próbek

Pobieranie próbek

Pliki do pobrania:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG 147/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. zmieniająca załącznik II (techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG Rozporządzenie Komisji nr 1883/2006 z dnia 19 grudnia 2006r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych Rozporządzenie Komisji 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów w niektórych środkach spożywczych Dyrektywa Rady z dnia 20 grudnia 1985r. dotycząca wprowadzania wspólnotowych metod pobierania próbek i analizy w celu monitorowania środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 691/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod pobierania próbek i dokonywania analiz Skonsolidowany tekst: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2041 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/585 w odniesieniu do liczby próbek do pobrania i zbadania przez każde państwo członkowskie w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi