Branża
Branża > Legislacja > Unijne akty prawne > Wody

Wody

Pliki do pobrania:

Skonsolidowana treść - Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej Wykaz naturalnych wód mineralnych uznanych przez Państwa Członkowskie Dyrektywa Komisji 2003/40/We z dnia 16 maja 2003r. ustanawiająca wykaz, stężenia graniczne i wymogi w zakresie etykietowania dla składników naturalnych wód mineralnych oraz warunki zastosowania powietrza wzbogaconego w ozon do oczyszczania naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych Dyrektywa 96/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996r. zmieniająca dyrektywę Rady 80/777/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych Dyrektywy Rady 2013/51/EURATOM z dnia 22 października 2013 roku określającą wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dyrektywa komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6.10.2015r. zmieniająca załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020741 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi