Branża
Branża > Legislacja > Unijne akty prawne > Znakowanie

Znakowanie

Pliki do pobrania:

Rozporządzenie Parlametu Europejskiego i Rady 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzenia Parlametu Europejskiego i Rady 1924/2006 i 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji 608/2004 Rozporządzenie 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności Sprostowanie do rozporządzenia 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności Dyrektywa Komisji 2008/100/WE z dnia 28 października 2008r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożyczych w odniesieniu do zalecanego dziennego spożycia, współczynników przeliczeniowych energii i definicji Rozporządzenie Komisji 116/2010 z dnia 9 lutego 2010r. zmieniające rozporządzenie 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu oświadczeń żywieniowych Rozporządzenie Parlametu Europejskiego i Rady 109/2008 z dnia 15 stycznia 2008r. zmieniające rozporządzenie 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności Rozporządzenie Komisji 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008r. ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia 1924/2006 Parlametu Europejskieo i Rady Rozporządzenie Komisji 1169/2009 z dnia 30 listopada 2009r. zmieniające rozporządzenie 353/2008 ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Rozp. 1155_2013 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1155/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do informacji dotyczących braku lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania przepisów art. 26 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 (Dz.Urz. UE C 32) Sprostowanie do zawiadomienia Komisji w sprawie pytań i odpowiedzi dotyczących stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności ( Dz.U. C 196 z 8.6.2018 ) (Dz.Urz. UE C 20) Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania zasady deklarowania ilościowej zawartości składników (QUID) (Dz.Urz. UE C 393) Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania zasady deklarowania ilościowej zawartości składników (QUID) (Dz.Urz. UE C 393) Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania zasady deklarowania ilościowej zawartości składników (QUID) (Dz.Urz. UE C 393) Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania zasady deklarowania ilościowej zawartości składników (QUID) (Dz.Urz. UE C 393)