Prelegenci

Anna Bugala

ANNA BUGAŁA

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Analityk rynku ogrodniczego. Współautorka ukazującego się 2 razy w roku raportu „Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy”. Autorka licznych artykułów i opracowań dotyczących polskiego ogrodnictwa, zwłaszcza handlu zagranicznego owocami, warzywami i ich przetworami.

Magdalena Cywińska-Antonik

MAGDALENA CYWIŃSKA-ANTONIK

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB

Starszy specjalista badawczo-techniczny w Pracowni Badania Jakości Fizykochemicznej
i Sensorycznej w Zakładzie Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych, z którym związana jest od 2016 roku. Od 2022 roku, w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej, zajmuje się opracowaniem technologii, służącej obniżaniu stężenia cukru naturalnie występującego w sokach owocowych z wykorzystaniem enzymów, co zbieżne jest z jej zainteresowaniami naukowymi. Od 2023 roku doktorantka Szkoły Doktorskiej AgroBioTech. Jej dotychczasowe osiągnięcia naukowe obejmują udział w 2 konferencjach naukowych jako prelegent, autorstwo i współautorstwo 3 publikacji naukowych, 1 zgłoszenia patentowego oraz udział w 3 projektach naukowych.

Mariusz Dziwulski

Dr Mariusz Dziwulski

PKO Bank Polski

Ekspert ds. analiz rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie oświadczenie w analizach branżowych dla sektora bankowego. Wcześniej pracownik Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (2007-2010). Autor licznych publikacji naukowych, popularnych oraz ekspertyz dotyczących branży spożywczej.

Joanna Gajda

mgr inż. Joanna Gajda-Wyrębek

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

Kierownik Pracowni Oceny Dodatków do Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH- PIB. Specjalistka w zakresie bezpieczeństwa oraz legislacji substancji dodatkowych, aromatów i enzymów. Uczestniczy w tworzeniu prawa na poziomie międzynarodowym – jest członkiem grup roboczych ekspertów ds. substancji dodatkowych oraz aromatów w ramach Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej. Opracowuje ekspertyzy i opinie w zakresie oceny ryzyka środków spożywczych zawierających substancje dodatkowe. Prowadzi szkolenia dla producentów żywności oraz pracowników urzędowej kontroli żywności. Autorka wielu artykułów w czasopismach naukowych i branżowych.

bgroele_zdjecie

Dr inż. Barbara Groele

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Sekretarz Generalny Stowarzyszenia KUPS od 2004 roku. Obroniła pracę doktorską w SGGW na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydziału Technologii i Żywienia Człowieka, Biotechnologia oraz Wyższej Szkoły Biznesu NCU w Nowym Sączu. Członek Rady Naukowej  IBPRS, Rady Programowej DQS, Zespołu Technicznego DSK, Komitetu Technicznego AIJN, oraz Porozumienia Rolniczego przy MRiRW. Członek Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Owoców i Warzyw.

Krystyna Gutkowska1

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dyrektor  Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka. Wcześniej wiele lat Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW). Działalność dydaktyczno-naukowa pani Profesor skupia się wokół tematyki zachowań konsumentów na rynku żywności, serwicyzacji konsumpcji, badań marketingowych na rynku żywności, poziomu i struktury konsumpcji w różnych typach gospodarstw domowych, oraz nowych trendów w konsumpcji. Jest autorką lub współautorką ok. 400 oryginalnych opracowań naukowych i realizatorką wielu tematów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych.

Izabela Kluzek-Kot

Izabela Kluzek-Kot

IKK Consulting

Expert w zakresie Wellbeingu i L&D, Coach PCC, Top10 Coaches in Warsaw, CEO & Founder Space to Grow. Przez prawie 20 lat zdobywała doświadczenie w firmach doradczo-szkoleniowych, które dzisiaj pozwala koncentrować jej uwagę wyłącznie na projektach, które wspierają jej misję życiową. Obecnie jest CEO i founder Space to Grow wspierając klientów biznesowych w budowaniu nowego środowiska pracy opartego na zaangażowaniu i zdrowej kulturze organizacyjnej w której jest miejsce na rozwój i efektywność każdego pracownika. W Space to Grow tworzone są rozwiązania dla firm bazując na pogłębionej analizie dopasowując metodę do potrzeb oraz człowieka do metody. Nasze rozwiązania bazują  na pracy coachów, mentorów i specjalistów. Kierownik i wykładowca  studiów podyplomowych z zakresu Wellbeingu w organizacji, Studium Diversity and Inclusion, a także ekspert w Instytucie Prawa Zatrudnienia i Work-Life Balance na Uczelni Łazarskiego. Wciąż też pracuje jako business i executive  coach oraz trener chcą być jak najbliżej tych, którzy chcą dokonywać w swoim życiu zmian i działać na rzecz swojego dobrostanu czyniąc świat lepszym dla siebie i dla innych.

Dorota Kruczyńska

Dr Dorota Ewa Kruczyńska

INSTYTUT OGRODNICTWA - PIB W SKIERNIEWICACH

Zastępca Kierownika Zakładu Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych. Jest absolwentką Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od początku swej pracy w ISiK (obecnie IO-PIB) zajmuje się jakością owoców odmian jabłoni i gruszy. Bada różnego rodzaju czynniki (m.in. podkładka, warunki pogodowe, gleba), wpływające na cechy jakościowe owoców. Wytrzymałość na mróz drzew gatunków ziarnkowych, jak również problemy związane integrowaną produkcją owoców są także przedmiotem jej zainteresowania. W ostatnich latach dużo uwagi poświęca sprawom związanym z produkcją organiczną (ekologiczną), przedłużaniem trwałości owoców jabłoni i gruszy, jak również sadom produkującym surowiec dla przemysłu przetwórczego. Jest autorka wielu publikacji naukowych, doniesień na konferencje krajowe i zagraniczne oraz bardzo licznych artykułów popularno-naukowych z zakresu odmianoznawstwa (łącznie 794). Jest członkiem International Society for Horticultural Science (ISHS) oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (PTNO).

Dariusz Lizak

Dr Dariusz Lizak

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków Prezes Zarządu Hortex Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej Jurajska S.A. Doświadczony Manager z udokumentowaną historią pracy w branży napojów, opakowań, recyklingu i pojemników. Specjalista z sektora produkcji wody, napojów, soków, rynku piwa, polimerów, opakowań z tworzyw sztucznych i recyklingu. Doktor nauk ekonomicznych. Aktywny naukowo, wykładowca. Konsulting, doradca inwestycyjny.

Krystian Marszałek

Dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS - PIB

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie - PIB

Kierownik Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych, Członek Rady Narodowego Centrum Nauki i IBPRS-PIB oraz Przewodniczący Rady Sektorowej Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

W ostatnich latach odbył staże naukowe w Uniwersytecie w Walencji (Hiszpania), Uniwersytecie w Padwie (Włochy) oraz w Instytucie Technologii i Nauk o Żywności, CAAS (Chiny). Dotychczas nagrodzony wieloma stypendiami naukowymi przyznanymi przez SGGW, Wojewodę Mazowieckiego oraz przez Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w Polsce oraz odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Laureat nagrody w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec oraz wyróżnienie za ukończenie studiów doktoranckich gronie najlepszych 5% studentów SGGW. Ekspert w PARP, NCBR, NAWA, MFiPR oraz FNP oraz członek PKN, PTTŻ i SGS. Prof. Krystian Marszałek jest ponadto recenzentem w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych a jego osiągnięcia naukowe obejmują udział w 26 grantach naukowych, autorstwo  i współautorem 107 publikacji naukowych i rozdziałów w książkach, ponad 50 abstraktów konferencyjnych i 30 prezentacji ustnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie innowacyjnych technik przetwarzania i utrwalania żywności takich jak: wysokie ciśnienia hydrostatyczne, ditlenek węgla pod wysokim ciśnieniem, homogenizacja wysokociśnieniowa, pasteryzacja mikrofalowa w przepływie, ultradźwięki itp.

Szymon Mordasiewicz

SZYMON MORDASIEWICZ

Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia

Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie WSB Merito i studiów Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.  Od blisko 20 lat związany z branżą FMCG. Pracę rozpoczął w firmie Nielsen, do której dołączył w roku 2002. W latach 2012-2014 był odpowiedzialny za Business Development w regionie CEE oraz krajów bałtyckich, a w latach 2014 – 2018 pracował jako Dyrektor Zarządzający polską częścią Nielsena. Przez 16 lat pracy miał możliwość współpracy z szeroką grupą producentów oraz detalistów dostarczając rozwiązania promujące dalszy rozwój biznesu. Od stycznia 2019 związany z firmą GfK. W roku 2023 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego. W tej roli jest odpowiedzialny za realizację długoterminowej strategii wzrostu oraz zapewnianie Klientom producentom i detalistom satysfakcji z dostarczanych rozwiązań oraz współpracy.

 

Iwo Moszczynski

MGR INŻ. IWO MOSZCZYŃSKI

GEA Process Engineering Sp. z o.o.

Sales Manager Beverages & Dairy w firmie GEA Process Engineering. Na aktualnej pozycji od 2021 roku wcześniej pracował jako project manager/engineer. Kariera od początku była związana z przemysłem spożywczym. Przez wiele lat z sukcesami projektował i zarządzał budową linii procesowych m.in. w przemyśle owocowym. Głównym celem prowadzonych projektów jest wprowadzanie zrównoważonego rozwoju w przemyśle owocowym; wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań GEA na rynku polskim np. zmniejszanie śladu węglowego, odzyskiwanie i zagospodarowanie dwutlenku węgla, zwiększanie produktywności itp.

 

Bozena Nosecka

DR HAB. BOŻENA NOSECKA, PROF. IERiGŻ

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Kierownik zespołu opracowującego od 1992 r. (dwa razy w roku) analizy rynkowe dotyczące sytuacji na rynku owoców i warzyw. Ekspert GUS w zakresie szacowania zbiorów warzyw w Polsce. Autorka wielu opracowań, artykułów i ekspertyz dotyczących problematyki polskiego, europejskiego i światowego ogrodnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przetwórstwa.

Mariusz Panczyk

PROF. DR HAB. N. MED. I N. O ZDR. MARIUSZ PANCZYK

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Profesor Mariusz Panczyk jest uznawany za znakomitego badacza i wykładowcę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie skupia się na analizie danych i nauczaniu akademickim. Posiada bogate doświadczenie we współpracy w międzynarodowych projektach badawczych z obszaru nauk o zdrowiu, co pozwala mu na rozwijanie nowatorskich metodologii w dziedzinie zdrowia publicznego. Jako ekspert współpracował z różnymi organizacjami, koncentrując swoją działalność na optymalizacji zarządzania danymi klinicznymi i poprawie jakości badań naukowych.

Julian Pawlak_zdj

JULIAN PAWLAK

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Prezes Zarządu Stowarzyszenia KUPS od 2004 r. Do 2003 r. Prezes i Dyrektor Generalny Tymbark SA, następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej i Konsultant ds. strategii Tymbarku. Od 2018 r. Prokurent Tymbark MWS Sp. z o.o. – firmy z Grupy Maspex.

Piotr Podoba

PIOTR PODOBA

Döhler Sp. z o.o.

Od wielu lat Prezes Zarządu Döhler Sp. z o.o. Od 2012 r. wiceprezes Zarządu KUPS. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków (AIJN). Doświadczenie zawodowe zdobywał w rodzinnej firmie Alpex Sp. z o.o. Jako członek Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) bierze aktywny udział
w działaniach związanych z promocją branży.

Magdalena Rohde-Krempa

MAGDALENA ROHDE-KREMPA

MASPEX BEVERAGES

General Manager Bussines Unit Polska. Magdalena Rohde - Krempa jest absolwentką Politechniki Krakowskiej. Od 30 lat zawodowo związana z Grupą Maspex - jedną z największych firm w Europie Środkowo – Wschodniej w segmencie produktów spożywczych. W trakcie kariery zawodowej zarządzała strategiczny obszarami,  pełniąc kluczowe funkcje w zarządach spółek Grupy. Obecnie sprawuje funkcję Dyrektora Generalnego „Business Unit Polska Beverages”. Odpowiada za produkcję, sprzedaż, marketing i strategię rozwoju takich marek, jak Tymbark, Kubuś, Tarczyn, Dr Witt oraz Tiger.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

GRZEGORZ RYKACZEWSKI

Bank Pekao S.A.

Ekspert analiz sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A. Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego o specjalności Polityka Międzynarodowa i Integracja Europejska oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2015-2022 analityk sektora rolno–spożywczego w Santander Bank Polska. W latach 2014-2015 zajmował się analizami rynku mięsa czerwonego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Banku BGŻ (obecnie BNP Paribas). Od 2005 do 2014 r. pracował w Agencji Rynku Rolnego. Autor artykułów naukowych komentarzy, artykułów i informacji prasowych dotyczących sytuacji na rynkach rolnych.

Katarzyna Sady

KATARZYNA SADY

TETRA PAK SP. Z O.O.

Marketing Manager na Europę Wschodnią w Tetra Pak, wiodącej na świecie firmie zajmującej się przetwórstwem i pakowaniem żywności. Na co dzień współpracuje z największymi regionalnymi producentami soków, napojów i produktów mleczarskich, wspierając ich w identyfikacji obszarów potencjalnego wzrostu i rozwoju innowacji. Przez całą swoją karierę w sektorze FMCG oraz agencjach marketingowych skutecznie zarządzała kompleksowymi projektami i inicjatywami związanymi z pozycjonowaniem marki, trendami rynkowymi i branżowymi, celami biznesowymi i zintegrowanymi planami marketingowymi. Podczas swojego wystąpienia przedstawi globalne trendy rynkowe wpływające na przyszłość oferty produktowej w sektorze soków i napojów.

Katarzyna Stos

DR INŻ. KATARZYNA STOŚ

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Kierownik Zakładu Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności naukowej i aplikacyjnej dotyczącej jakości i bezpieczeństwa  żywności oraz w programie profilaktyki niedoboru jodu w Polsce. Aktualne obszary działalności dotyczą badań składu, jakości i bezpieczeństwa żywności oraz żywienia. Posiada doświadczenie w opracowywaniu merytorycznym projektów aktów prawnych w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności i żywienia, bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Izabela Tańska 2

IZABELA TAŃSKA

IGI Food Law

Doradca ds. Prawa Żywnościowego i Prawa Zrównoważonej Żywności, Prezes Zarządu IGI FOOD LAW. 22 lata pracy i doświadczenia. Warszawa, Bruksela, Singapur, Waszyngton DC. Jest ekspertką w zakresie interpretacji oraz stosowania wymagań prawa żywnościowego UE i krajowego. Doradza producentom i dystrybutorom żywności jak uzyskać zgodność z przepisami na etapie projektowania, wprowadzania do obrotu i dystrybucji. Ma liczne sukcesy w realizacji procedur unijnych (nowa żywność, oświadczenia, dodatki, suplementy, FSMP). Dzięki bardzo dobrej i wieloletniej znajomości funkcjonowania instytucji krajowych w tym inspekcji, oraz instytucji UE oraz śledzeniu ich prac dostarcza wiedzę i rozwiązania, które pomagają przygotować się firmom do nadchodzących zmian w prawie żywnościowym i prawie zrównoważonej żywności. W 2011 roku powołała i prowadzi Letnią Szkołę Prawa Żywnościowego – warsztaty stosowania prawa. Prelegentka, stypendystka, autorka i współautorka publikacji, artykułów i książek.

Magdalena Wilgatek

DR MAGDALENA WILGATEK

Centrum Monitorowania Rynku Sp. z o.o.

W CMR zajmuje się rozwojem biznesu oraz PR. Wcześniej zdobywała doświadczenie w Business Inteligence. Z wykształcenia Doktor Nauk Politycznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka wielu artykułów naukowych z zakresu nauk politycznych oraz branży FMCG.