Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i wdrożenie kampanii “Soki i musy – witaminy w wygodnej formie”

26.02.2014

Kategoria:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym, mającym za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje, a następnie wdroży w/w kampanię promocyjno-informacyjną. Zakładany budżet kampanii to maksymalnie 4 841 521,00 Euro netto.

Wykonawca zostanie wybrany na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) NR 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. z późn zm., Rozporządzenia Komisji (WE) NR 501/2008
z dnia 5 czerwca 2008 r., z późn. zm. oraz ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.64.16.93 ze zm.) art. 701 – 705 z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Program realizowany będzie w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

Ofertę należy dostarczyć pod wskazany poniżej adres:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

ul. Rakowiecka 36 lok. 340

02-532 Warszawa

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2014 r., o godz. 12:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z jej załącznikami takimi jak: wzór formularza ofertowego, założenia strategiczne dla kampanii promocyjno-informacyjnej, tabela oceny, wzór opisu oferty programu, koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, projekt Istotnych Postanowień Umowy (IPU) – stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

W przypadku pytań należy się kontaktować z p. Pawłem Haryckim, email: , tel. 22 606 38 63

Niniejsze zaproszenie opublikowano w dn. 26 lutego 2014 r.


Pliki do pobrania:

Kategorie: