O nas

Historia

Historia powstania

W 1993 roku powstała Krajowa Unia Producentów Soków i Napojów Bezalkoholowych (KUPSiNB) w strukturze Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż). Wstąpienie w szeregi Organizacji producentów soków zagęszczonych zainicjowało proces uzyskania osobowości prawnej. Dzięki temu w kwietniu 2004 roku Organizacja została zarejestrowana jako samodzielne Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK)

W kwietniu 2002 roku z inicjatywy producentów soków i nektarów powstał Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK). Jest on wzorowany na strukturach zachodnioeuropejskich, dlatego w początkowych latach aktywności był członkiem Europejskiego Systemu Kontroli Jakości (EQCS). Szczególną uwagę przywiązuje się w nim do samoregulacji oraz monitorowania całego krajowego rynku. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, zafałszowań, nieuczciwych praktyk lub innych działań noszących znamiona nieuczciwych praktyk podejmuje się odpowiednie działanie korygujące. Najsurowszą karą dla nierzetelnych producentów i dystrybutorów jest eliminacja z rynku.

Aby móc realizować postawione sobie cele, DSK współpracuje z wieloma renomowanymi instytucjami oraz ze specjalistycznymi laboratoriami. Nawiązał również współpracę z państwowymi jednostkami kontroli oraz organizacjami konsumenckimi. Chcielibyśmy, żeby system samokontroli przemysłowej DSK objął swoim działaniem większość producentów soków i nektarów na polskim rynku. Z tego powodu nasze inicjatywy dążą do upowszechnienia idei DSK wśród producentów, dystrybutorów, firm, organizacji i konsumentów.

Do zadań DSK można zaliczyć:

 • zapewnienie uczciwej, równej konkurencji na rynku soków, nektarów i napojów;
 • ochrona wizerunku polskiego przemysłu soków, nektarów i napojów;
 • upowszechnianie, kontrolowanie, respektowanie oraz egzekwowanie w produkcji soków, nektarów i napojów aktualnych przepisów prawnych oraz dokumentów technicznych;
 • zabezpieczenie producentów surowców i wyrobów gotowych przed nieuczciwą konkurencją wynikającą z nieprzestrzegania przyjętych przez DSK standardów jakościowych;
 • tworzenie warunków umożliwiających wczesne ostrzeganie o wykrywanych fałszerstwach soków, nektarów i napojów jako formy ochrony przed nieuczciwą konkurencją;
 • ochrona producentów przed nieuzasadnionymi atakami dotyczącymi jakości produktów;
 • poprawa jakości soków, nektarów i napojów;
  współpraca z urzędowymi instytucjami kontrolnymi i legislacyjnymi w zakresie jakości soków, nektarów i napojów;
 • promocja DSK i jego uczestników w środowiskach producentów, handlowców i konsumentów.

Sekcja Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych

Sekcja Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych jest jednostką Stowarzyszenia KUPS powołaną przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia KUPS w 2008 roku.

Celem działania SK jest konsolidacja branży oraz szeroko pojęte promowanie interesów producentów zagęszczonych soków owocowych i warzywnych oraz innych półproduktów do produkcji soków, a w szczególności:

 • monitoring rynku surowcowego w kraju i na świecie;
 • wypracowanie wspólnej z producentami owoców i warzyw strategii rozwoju zaplecza surowcowego dla przemysłu sokowniczego;
 • monitoring rynku zagęszczonych soków owocowych i warzywnych w kraju i na świecie;
 • analiza trendów dystrybucji i spożycia wyrobów gotowych.

Działania na rzecz Konsumenta

Od początku powstania Stowarzyszenia KUPS naszym priorytetem jest dbanie o poprawę jakości soków, nektarów i napojów owocowych oraz warzywnych. W tym celu:

 • utworzyliśmy i stale doskonalimy Dobrowolny System Kontroli (DSK) soków i nektarów, który zapewnia autentyczność i bezpieczeństwo sokom;
 • braliśmy udział w czteroletnim międzynarodowym projekcie Poprawa Jakości Soków w Południowej i Wschodniej Europie (The Quality Initiative South and East European Countries, QUISEE);
 • współpracujemy z europejskimi instytucjami zajmującymi się jakością soków;
 • zaangażowaliśmy się w międzynarodowy projekt Quali-Juice;
 • współpracujemy z Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcją Handlową, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Federacją Konsumentów;
 • prowadzimy działania promocyjno-informacyjne.

Działania na rzecz środowiska

Branża sokownicza zdaje sobie sprawę z wagi ochrony środowiska. Dobrowolne Porozumienie REKARTON realizowany w latach 2007-2013 to był nowatorską i w pełni dobrowolną inicjatywą przemysłu sokowniczego, mleczarskiego i opakowaniowego aktywnie wspierając zbieranie i recykling zużytych kartoników po mleku i sokach w Polsce. Stowarzyszenie KUPS było sygnatariuszem Dobrowolnego Porozumienia REKARTON. Program REKARTON w 2008 roku otrzymał nagrodę Lider Rynku Spożywczego w kategorii Innowacja Rynku Spożywczego. Doceniono w ten sposób fakt, że program ten pozwala na skuteczne realizowanie celu Dobrowolnego Porozumienia. Stowarzyszenie KUPS aktywnie wspiera rozwój systemu selektywnego zbierania i recyklingu opakowań po sokach. Dzięki temu chronimy lasy przed karczowaniem, a jednocześnie mniej odpadów trafia na wysypiska.