O nas

Cele

Główne cele Stowarzyszenia KUPS:

 • zapewnianie wysokiej jakości produktów poprzez wspieranie Dobrowolnego Systemu Kontroli (DSK) soków i nektarów;
 • lobbing uzasadnionych interesów producentów soków, w szczególności prorozwojowych rozwiązań fiskalnych, celnych, jakościowych i zdrowotnych;
 • przeprowadzanie analiz, gromadzenie i rozpowszechnianie aktualnych informacji dotyczących rynku soków;
 • ukierunkowanie rozwoju bazy surowcowej na potrzeby produkcji soków,
 • organizowanie sympozjów naukowo-technicznych, seminariów, szkoleń, konferencji, wystaw i innych imprez mających na celu realizację zadań Stowarzyszenia;
 • reprezentowanie producentów soków w innych organizacjach i związkach;
 • kształtowanie korzystnego wizerunku polskich producentów soków;
 • promowanie za granicą krajowych producentów i sprzedawców soków;
 • upowszechnianie zagranicznych publikacji dotyczących osiągnięć naukowych i technicznych z zakresu produkcji soków;
 • opracowywanie opinii dotyczących przygotowania i szkolenia kadry inżynieryjno-technicznej.

Szczegółowy opis celów można przeczytać w Statucie KUPS.

 

Największe osiągnięcia Stowarzyszenia KUPS:

 • znacząca poprawa jakości soków i nektarów wprowadzanych na rynek polski;
 • powołanie Dobrowolnego Systemu Kontroli (DSK) zapewniającego warunki uczciwej konkurencji w branży soków, nektarów i napojów;
 • dostosowanie warunków produkcji soków do wymogów Unii Europejskiej;
 • opublikowanie w języku polskim „Kodeksu praktyki AIJN”, czyli dokumentu technicznego służącego do oceny autentyczności soków i nektarów;
 • stała współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian legislacyjnych w sektorze sokowniczym;
 • powołanie Zespołu ds. Monitorowania Rynku Owoców i Warzyw, który regularnie opracowuje raporty oraz zestawienia średnich cen i poziomów produkcji wybranych przetworów;
 • realizacja projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej i Funduszu Promocji Owoców i Warzyw;
 • współpraca z wieloma organizacjami międzynarodowymi i krajowymi.