Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy sytuację na rynku nawozów azotowych

Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy sytuację na rynku nawozów azotowych

W odpowiedzi na wnioski samorządu rolniczego MinisterstwoRolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało pismem z 15 grudnia 2021 r. obszernewyjaśnienia dotyczące sytuacji na rynku nawozów azotowych. Poniżej ichtreść. 

(…) W sprawie wzrostu cen nawozów Ministerstwo zwraca uwagę nazasadniczą kwestię, że podwyżki cen nawozów mineralnych w br. sązwiązane przede wszystkim z wyraźnym wzrostem cen nawozów oraz surowcówdo ich produkcji (głównie gazu ziemnego) w handlu światowym.

Produkcja nawozów azotowych oparta jest na amoniaku, z któregowytwarza się obecnie około 97% nawozów azotowych. Natomiast 80-90%całkowitych kosztów produkcji amoniaku, z którego wytwarza się nawozyazotowe stanowi gaz ziemny. Z tego też powodu zmiany cen gazu sąkrytycznie ważne dla tego przemysłowego wytwarzania nawozów azotowych.

Zgodnie z analizą Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej PIB wWarszawie w październiku br. indeks cen nawozów Banku Światowegozwiększył się o 23,4% w porównaniu z miesiącem poprzednim do prawie 160punktów i był najwyższy od maja 2012 r. W ciągu 12 miesięcy nawozymineralne w handlu międzynarodowym podrożały średnio o 108,5%, w tymcena mocznika zwiększyła się 2,5-krotnie. Dla porównania indeks censurowców energetycznych Banku Światowego wzrósł w ciągu 12 miesięcy oprawie 140%, a indeks cen gazu ziemnego – 4-krotnie, w tym gazu TTF(który jest traktowany jako punkt odniesienia cen gazu dla odbiorcóweuropejskich) zwiększył się ponad 6-krotnie. Wyższe ceny nawozów whandlu światowym mają związek z większym popytem pod wpływem rosnącychcen zbóż i roślin oleistych, ale wynikają też z wyższych cen surowców doprodukcji nawozów (głównie gazu) oraz mniejszego eksportu nawozów zChin.

W celu wsparcia rolników Ministerstwo przyśpieszyło wypłatę zaliczekna dopłaty bezpośrednie dla rolników, co umożliwia dokonywanie zakupówśrodków produkcji, w tym nawozów. Ministerstwo prowadzi również rozmowy zkrajowymi producentami nawozów (Anwil S. A., Grupa Azoty S. A.) orazMinisterstwem Aktywów Państwowych w celu poprawy sytuacji rynkowej.

Grupa Azoty S. A. obserwując wzmożony popyt na nawozy na rynkukrajowym podjęła decyzję o ograniczeniu dostaw na rynki zagraniczne iprzekierowaniu ich na rynek krajowy. Wolumeny dostarczane na rynkizagraniczne wynikają z zawartych wcześniej kontraktów, częstowieloletnich, których niezrealizowanie wiązałoby się z dużymi karamifinansowymi.

W związku z wysokim poziomem cen gazu, wielu europejskich producentówzatrzymało lub ograniczyło produkcję. Grupa Azoty S. A. oraz Anwil S.A. są jednymi z nielicznych koncernów w Europie produkujących nawozy,które nie wstrzymały lub istotnie nie ograniczyły produkcji w swoichzakładach. Grupa Azoty S. A. produkuje swoje nawozy na pełnychzdolnościach technologicznych w celu zabezpieczenia popytu na krajowymrynku.

Proces produkcji w Anwil S. A. również przebiega bez zakłóceń, aSpółka wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań kontraktowych.

Ponadto Grupa Azoty S. A. zaapelowała do swoich autoryzowanychdystrybutorów nawozów o aktywną współpracę z grupami producenckimi,spółdzielniami oraz grupami rolników w celu zapewnienia oczekiwanejdostępności do nawozów na rynku krajowym.

Zwrócono uwagę na potrzebę pilnej analizy strumienia dalszejsprzedaży nawozów, tak aby w pierwszych kolejności zabezpieczone zostałypotrzeby zakupowe polskich rolników.

Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją na rynku nawozów, GrupaAzoty S. A. w licznych komunikatach informuje wszystkich interesariuszy,w tym również rolników, o podejmowanych działaniach oraz aktualnejsytuacji rynkowej. Członkowie Zarządu tej Spółki uczestniczą w cykluwebinariów z rolnikami, a także w spotkaniach z przedstawicielamiorganizacji rolniczych w celu zdefiniowania obszarów możliwejwspółpracy, z uwzględnieniem najważniejszych wyzwań rynku nawozowego.Podczas spotkania z parlamentarzystami w dniu 23 listopada br. PanTomasza Hinc – Prezes Grupy Azoty S.A. uczestnicząc w posiedzeniuSejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi powiedział m.in.: „Szanownipaństwo, firmy produkcyjne nie mają innego wyjścia, jak ujmować w cenachswoich produktów ceny surowców, a ceny surowców drastycznie rosną,surowce drożeją. Mieliśmy bardzo dynamiczny wzrost cen gazu w ostatnichdwóch tygodniach września. Gaz w jednym z notowań przebił 160 euro zaMWh. Teraz utrzymuje się w okolicach 90–100 euro za 1 MWh. Dlaporównania – w zeszłym roku ceny były w granicach kilkunastu euro za 1MWh. Państwo mogą zobaczyć, jaka jest skala podwyżek i jak dynamiczniezmienia się sytuacja na rynku.”

Więcej w linku: www.sad24.pl