Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Na Komisji Rolnictwa o środkach ochrony roślin i pozostałościach

Na Komisji Rolnictwa o środkach ochrony roślin i pozostałościach

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7 czerwca rozpatrzyła informacje ministra rolnictwa na temat aktualnej procedury rejestracji środków ochrony roślin w Polsce i  propozycji zmian  oraz regulacji prawnych w zakresie stosowania adiuwantów w środkach ochrony roślin w Polsce oraz regulacji w wybranych krajach UE i na świecie,  a także  przeciwdziałania zagrożeniom dla polskiego sadownictwa, jakimi są przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji czynnych wchodzących w skład środków ochrony roślin. Informacje przedstawił wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski.

W Polsce organem właściwym w kwestiach dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zasady dopuszczania do obrotu środków ochrony roślin oraz substancji czynnych wchodzących w ich skład są ujednolicone w Unii Europejskiej. Podstawowe przepisy regulujące te zagadnienia to: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG wraz z aktami wykonawczymi; ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, a także akty wykonawcze do tej ustawy.

Począwszy od 14 czerwca 2011 r. w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz adiuwantów w UE obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG. Zgodnie z przepisami art. 58 przedmiotowego rozporządzenia wprowadzane do obrotu oraz stosowane mogą być wyłącznie te adiuwanty, które uzyskały zezwolenie w danym państwie członkowskim zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 1107/2009. Należy jednak zwrócić uwagę, że przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie bez aktów wykonawczych dotyczących szczegółowych zasad wydawania zezwoleń dla adiuwantów, w tym wymogów dotyczących zakresu wymaganych danych, powiadamiania (składania wniosków) oraz procedury dokonywania oceny i podejmowania decyzji. Jednocześnie w drodze przepisów przejściowych dookreślono, że w drodze odstępstwa do czasu przyjęcia szczegółowych przepisów państwa członkowskie mogą stosować przepisy krajowe dotyczące udzielania zezwoleń dla adiuwantów.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadza corocznie ok. 22 tys. kontroli stosowania środków ochrony roślin, w trakcie których pobierane jest ok. 3 tys. próbek do oznaczania pozostałości substancji czynnych na zgodność z normami. Pomimo tych działań w ostatnim okresie nasiliły się kierowane do MRiRW sygnały dotyczące nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin i związanych z tym wykryć pozostałości tych środków przekraczających dopuszczalne prawem poziomy. Informacje w tym zakresie przekazało m.in. Stowarzyszenie Unia Owocowa oraz Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków.

Dyskusje o pojawiających się nieprawidłowościach w produkcji owoców toczyły się także podczas spotkań z przedstawicielami MRiRW oraz PIORiN – podczas spotkania zorganizowanego w MRiRW 14 lutego br., jak i podczas zorganizowanej w Grójcu 21 lutego konferencji „Zero tolerancji – brak przekroczonych norm pozostałości środków ochrony roślin szansą dla polskich jabłek” czy zorganizowanej przez Instytut Ogrodnictwa sześćdziesiątej, jubileuszowej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych „Racjonalna ochrona – minimum pozostałości pestycydów”.

Przeprowadzone rozmowy, zarówno z przedstawicielami branży owocowo-warzywnej, instytutów, jak i inspekcji nadzorujących produkcję i jakość żywności, pozwoliły jednoznacznie stwierdzić, że podstawowym zagrożeniem dla konsumentów, a w związku z tym również całej branży są producenci, którzy świadomie w sposób niewłaściwy stosują środki ochrony roślin, kierując się głównie ograniczeniem kosztów produkcji.

W związku z tym poza kontrolami wspomnianych inspekcji rozpoczęto działania informacyjne. W ramach tych działań przygotowany został komunikat „Stop dla przekroczeń norm pozostałości środków ochrony roślin w żywności”, który przekazywany jest za pośrednictwem dostępnych kanałów informacyjnych.
Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 08.06.2018 roku