Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > NIK podał rekomendacje, które mają usprawnić system kontroli bezpieczeństwa żywności

NIK podał rekomendacje, które mają usprawnić system kontroli bezpieczeństwa żywności

Ujednolicenie struktur urzędowej kontroli żywności, edukacjaspołeczeństwa dotycząca zdrowego odżywiania, zwiększenie skuteczności iefektywności systemu kontroli to główne rekomendacje, które przedstawiłaNajwyższa Izba Kontroli podczas seminarium dotyczącego systemu kontrolibezpieczeństwa żywności w Polsce. 

Najwyższa Izba Kontroli przy współudziale pracowników naukowychuniwersytetów rolniczych przeanalizowała 9 swoich kontroliprzeprowadzonych w ciągu ostatnich 6 lat oraz wyniki 5 audytów KomisjiEuropejskiej dotyczących bezpieczeństwa żywności w Polsce. W efekciepowstały rekomendacje, które mają usprawnić system kontroli i wpłynąć naogólny poziom stanu zdrowia społeczeństwa.

NIK rekomenduje przekazanie ogółu kompetencji związanych z kontrolążywności jednemu z istniejących organów kontroli żywności lub powołanienowej wyspecjalizowanej inspekcji podległej ministrowi właściwemu dospraw zdrowia. Zmiany te ułatwiłyby skuteczną walkę z szarą strefąprodukcji żywności.

Kolejna rekomendacja dotyczy edukacji społeczeństwa, pokazującejzwiązek między właściwym odżywianiem a zdrowiem. Dlatego Najwyższa IzbaKontroli proponuje opracowanie szeregu programów, kampaniiinformacyjnych skierowanych do wszystkich obywateli.

Skutecznej kontroli powinny zostać poddane reklamy, które oferują „tabletki na wszystko”.
Niezależnie od tego, jak zorganizowany jest system należy ciągle dążyćdo zwiększenia efektywności i skuteczności urzędowej kontroli.

NIK rekomenduje też aktywne uczestnictwo przedstawicieli Polski wpracach legislacyjnych Unii Europejskiej dotyczących zmian w nadzorzenad bezpieczeństwem żywności.

Oprócz wypełnienia tych rekomendacji, na wzrost bezpieczeństwakonsumentów powinna mieć wpływ realizacja wniosków, zawartych wpoprzednich kontrolach NIK. Te najważniejsze dotyczą zwiększeniafinansowania inspekcji, co poprawiłoby ich sytuację kadrową, zwiększeniakar za wprowadzanie do obrotu niebezpiecznej żywności, stworzeniesystemu oceny bezpieczeństwa stosowanych dodatków do żywności,szczególnie wpływu kumulacji ich w jednym produkcie spożywczym.

Ważne jest też poszerzenie nadzoru farmaceutycznego InspekcjiWeterynaryjnej, by mogła kontrolować zużycie leków w gospodarstwachzajmujących się produkcją zwierzęcą.

W 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o PaństwowejInspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Jej założenia były zbieżne zrekomendacjami Najwyższej Izby Kontroli, jednak ustawa nie zostałaskierowana na drogę legislacyjną.

Prezes NIK Marian Banaś powiedział, że bezpieczeństwo żywności tojeden z najistotniejszych problemów wymagający szybkiego rozwiązania.

Kompetencje poszczególnych inspekcji nakładają się, pomiędzy organamikontrolnymi nie ma współpracy i koordynacji działań. Nadzór nad ubojemzwierząt jest niedostateczny, na co wpływ mają problemy kadrowe worganach kontrolnych.

Niesprawny jest też system kontroli sprzedaży internetowej. To tylkoniektóre przyczyny tego, że system kontroli bezpieczeństwa żywności wPolsce pozostawia wiele do życzenia.


www.wiadomoscihandlowe.pl