Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowa klasyfikacja wyrobów i usług (PKWiU)

Nowa klasyfikacja wyrobów i usług (PKWiU)

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 października br. (poz.1676) zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Nowa klasyfikacja będzie stosowana w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. w ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej stosuje się równolegle dotychczasową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.2)).

Natomiast do celów:

1) opodatkowania podatkiem od towarów i usług,

2) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej

– do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Źródło: Dziennik Ustaw