Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowa ulga podatkowa w podatkach dochodowych tzw. ulga na badania i rozwój (B+R)

Nowa ulga podatkowa w podatkach dochodowych tzw. ulga na badania i rozwój (B+R)

Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy będą mieli możliwość skorzystania z nowej ulgi w podatkach dochodowych tzw. ulgi na badania i rozwój, której celem jest wspieranie innowacyjności w przedsiębiorstwach (ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1767).

Mechanizm ulgi na badania i rozwój pozwala z początkiem 2016 roku wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od branży czy wielkości, odliczać od 10 do 30% wyodrębnionych w ewidencji kosztów kwalifikowanych działalności B+R. Istotne jest jednak, aby dobrze zdefiniować działania oraz koszty, jakie mogą stanowić podstawę do skorzystania z ulg:  

Działalność badawczo-rozwojowa:

 • to działalność twórcza,
 • obejmuje działalność badawczą lub prace rozwojowe,
 • podejmowana jest w sposób systematyczny,
 • ma na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz
 • wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zakres działań kwalifikujących się do ulgi:

 • Ulga pozwala na kwalifikowanie projektów w toku – np. rozpoczętych w poprzednich latach,
 • Ulga nie wymaga prowadzenia ewidencji w podziale na projekty, a jedynie rodzaje kosztów,
 • Nie ma znaczenia wynik prowadzonych badań.

Koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu obejmują:

 • płace i składki pracowników (zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej),
 • nabycie materiałów i surowców związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej w działalności badawczo-rozwojowej,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej.

Źródło: www.pwc.pl