Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowe regulacje unijne

Nowe regulacje unijne

W poniedziałek 11 kwietnia 2016 roku, podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjęte zostały nowe przepisy UE, które będą stanowiły wspólną podstawę prawną dla programów szkolnych, do tej pory wdrażanych odrębnie jako „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”.

Głównym celem nowych uregulowań jest ujednolicenie i skonsolidowane obecnych odrębnych ram prawnych i finansowych oraz zapewnienie ogólnej spójności podejścia Wspólnej Polityki Rolnej do dystrybucji produktów spożywczych w placówkach oświatowych i zmaksymalizowania efektywności zarządzania.

Na etapie prac poprzedzających przyjęcie tych regulacji uzgodniony został większy od wstępnie zaproponowanego przez Komisję Europejską budżet komponentu, w ramach którego dystrybuowane będzie mleko oraz produkty mleczne. Łączna kwota środków, które będą mogły zostać wykorzystane w Unii Europejskiej na ten cel wyniesie 100 mln euro w danym roku szkolnym. Taki poziom finansowania, przy jednoczesnym zachowaniu zasady stosowania kryterium historycznego przy ustalaniu przydziałów pomocy do komponentu mlecznego dla poszczególnych państw członkowskich, trwale gwarantuje Polsce możliwość uzyskania wsparcia unijnego na realizację tej części programu, na co najmniej takim poziomie, jaki przysługiwał jej dotychczas na finansowanie programu „Mleko w szkole”. Należy przy tym podkreślić, że Polska tradycyjnie należy do największych unijnych beneficjentów wsparcia udzielanego w tym programie. Budżet przewidziany na finansowanie komponentu owocowo-warzywnego nowego programu szkolnego został ustalony na poziomie 150 mln euro, czyli takim samym jak dla wdrażanego obecnie programu „Owoce i warzywa w szkole”.

Łączny roczny budżet gwarantowanych środków finansowych na realizację obu komponentów programu szkolnego będzie dla Polski wynosił około 22 mln euro. Ponadto nowe regulacje wprowadzają obowiązek realizacji działań edukacyjnych w odniesieniu do komponentu mlecznego. Do tej pory obowiązek taki miał zastosowanie wyłącznie w przypadku programu „Owoce i warzywa w szkole”.

Źródło: www.minrol.gov.pl z dnia 11.04.2016 roku