Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Z dniem 13 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Nowelizacja ustawy o jhars daje możliwości wstępu inspektorom Inspekcji na teren, do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki w tym możliwość poruszania się po terenie, obiektach i pomieszczeniach, wstępu do środków transportu kontrolowanej jednostki i przeprowadzania ich oględzin, legitymowania osób przebywających na terenie jednostki kontrolowanej w trakcie kontroli, żądania sporządzenia kserokopii i urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów związanych z przedmiotem kontroli sporządzonych w innych językach, co na pewno wpłynie na usprawnienie kontroli, a także skrócenie czasu jej trwania.

Przepisy dotyczące zabezpieczania artykułów rolno-spożywczych będących przedmiotem kontroli wpłyną również na efektywność kontroli. Do tej pory możliwość zabezpieczenia partii artykułów rolno-spożywczych była uzależniona od tego, czy jest to niezbędne dla dokonania kontroli, nowelizacja ustawy zezwala na realizację nadrzędnego celu ustawy, jakim jest ochrona interesów konsumentów poprzez uniemożliwienie przedostania się do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej.

Istotną zmianą jest doprecyzowanie zakresu kontroli jakości handlowej o wina, napoje spirytusowe oraz inne artykuły rolno-spożywcze oznakowane ChNP, ChOG, GTS, także na produkty wprowadzone do obrotu pod nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych nazw ChNP, ChOG, GTS.

Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość stosowania zatwierdzonych technik automatycznej klasyfikacji tusz wołowych, a także określa sposób postępowania przy zatwierdzaniu technik (organizacja testu certyfikującego – Główny Inspektor JHARS, zatwierdzenie poprzez wydanie decyzji – minister właściwy do spraw rynków rolnych, ocena dokładności techniki – instytut badawczy prowadzący badania i analizy związane z jakością żywności) oraz reguluje sposób obciążania kosztami zainteresowanego podmiotu (z tytułu zatwierdzania techniki). Przepisy w zakresie klasyfikacji tusz wołowych zostały również dostosowane do wymagań rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, termin „bydło dojrzałe” – został zastąpiony wyrażeniem „bydło w wieku od 8 miesiąca życia”.

Zamiany w ustawie obejmą również producentów jaj, w związku z obowiązkiem jednorazowego zgłoszenia do IJHARS prowadzenia działalności w zakresie czynności typowych dla zakładu pakowania jaj.

Zmiany w ustawie mają również na celu objęcie rolników, którzy prowadzą działalność polegającą na znakowaniu i pakowaniu jaj, obowiązkiem zgłoszenia wojewódzkiemu inspektorowi JHARS prowadzonej działalności, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Nowelizacja przepisów ustawy znosi obowiązek informowania przed każdą dostawą zainteresowanych państw członkowskich o podmiotach które uzyskały zwolnienie ze znakowania jaj oraz sankcję dla podmiotów, którym cofnięto zezwolenie, tj. 3 letni okres po którym możliwe było ponowne uzyskanie uprawnień.

Nowelizacja ustawy uwzględnia także zmiany dotyczące znakowania artykułów rolno-spożywczych. Od 13 grudnia 2014 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie (UE) 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które reguluje sposób oznakowania środków spożywczych.

Minister właściwy do spraw rynków rolnych w drodze rozporządzenia wyznaczy laboratoria referencyjne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (spośród laboratoriów GIJHARS) oraz określi przedmiot i rodzaj badań prowadzanych przez te laboratoria. Co pogłębi zaufanie kontrolowanych podmiotów do wyników badań laboratoryjnych oraz stosowanych metod.

Źródło: www.ijhar-s.gov.pl z dnia 10.12.2014 roku