Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Opublikowano FSSC 22000 System bezpieczeństwa żywności wersja 6.0

Opublikowano FSSC 22000 System bezpieczeństwa żywności wersja 6.0

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowana została wersja 6.0 programu certyfikacji FSSC 22000 “System bezpieczeństwa żywności”. Fundacja FSSC, jako właściciel programu oceny zgodności, ustaliła następujące zasady okresu przejściowego dla wdrożenia przez jednostki nowej wersji programu:

  • do 1.04.2024 r. akredytowane jednostki certyfikujące w zakresie programu FSSC 22000, powinny potwierdzić swoje kompetencje w ramach posiadanej akredytacji do prowadzenia certyfikacji systemu zarządzania w odniesieniu do wymagań wersji 6.0 programu FSSC 22000,
  • w okresie od 1.04.2024 r. do 31.03.2025 r. akredytowane jednostki certyfikujące w zakresie programu FSSC 22000 w ramach sprawowanego nadzoru nad udzielonymi certyfikacjami, powinny zweryfikować i potwierdzić spełnienie wymagań wersji 6.0 programu FSSC 22000,
  • audity systemu zarządzania w odniesieniu do wersji 5.1 programu FSSC 22000 mogą być prowadzone do 31.03.2024 r.

W związku z powyższym, akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania w programie FSSC 22000 powinny wdrożyć w swojej działalności wymagania wersji 6.0 programu i uzyskać uaktualnienie zakresu akredytacji przed datą 1.04.2024 r. Wnioski o aktualnienie zakresu akredytacji należy składać na formularzu FA-01 wraz z udokumentowaniem analizy zmian wprowadzonych w wydaniu 6.0 programu FSSC 22000 oraz dokumentacją systemu zarządzania uaktualnioną w wyniku wdrożenia do stosowania ww. programu.

W przypadku, gdy do dnia 1.04.2024 r. akredytowana jednostka certyfikująca systemy zarządzania w programie FSSC 22000 nie uzyska w wyniku oceny PCA potwierdzenia kompetencji do realizacji procesów certyfikacji na zgodność z wymaganiami wersji 6.0  programu FSSC z przyczyn leżących po stronie jednostki, akredytacja w tym obszarze zostanie przez PCA zawieszona, do czasu takiego potwierdzenia albo do upływu terminu zawieszenia. Po tym terminie akredytacje, które nie zostaną uaktualnione, będą cofane w trybie określonym w dokumencie DA-01.

Oceny dla celów uaktualnienia zakresu akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania w programie FSSC 22000 będą realizowane przez PCA w formie ocen na miejscu w ramach planowanego nadzoru lub jako oceny dodatkowe. Jednocześnie, od dnia 01.04.2024 r. PCA zaprzestaje rozpatrywanie wniosków o akredytację / rozszerzenie zakresu akredytacji w obszarze certyfikacji systemów zarządzania w odniesieniu do wymagań wersji 5.1 programu FSSC 22000.

www.foodfakty.pl