Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Plan dla wsi – ochrona, wsparcie i rozwój polskiego rolnictwa

Plan dla wsi – ochrona, wsparcie i rozwój polskiego rolnictwa

Polskie rolnictwo, polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce.
Silne polskie rolnictwo w silnej polskiej gospodarce.

WIĘKSZE DOFINANSOWANIE DO PALIWA ROLNICZEGO

Zwiększymy z 86 do 100 litrów zwrot akcyzy zawartej w cenie zakupionego paliwa na każdy hektar.

Wprowadzamy historyczne wsparcie dla producentów bydła poprzez zwrot akcyzy zawartej w cenie zakupionego paliwa w ilości 30 litrów na każdą Dużą Jednostkę Przeliczeniową (1 DJP).

UTWORZYMY NARODOWY HOLDING SPOŻYWCZY

Ze spółek Skarbu Państwa (SP): Krajowej Spółki Cukrowej, ELEWARR, Rynków Hurtowych i Spółek Strategicznych SP utworzymy Krajową Grupę Spożywczą, o charakterze holdingu, która będzie wpływać na stabilizowanie rynków rolnych, poziom cen płaconych rolnikom za sprzedane płody rolne, zaopatrzenie rolnictwa, promocje i eksport polskiej żywności.

Tworząc Narodowy Holding Spożywczy wesprzemy pozycję rolnika na rynku żywności.

WIĘCEJ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJI ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO

Rozszerzamy możliwość legalnej sprzedaży nieprzetworzonej i przetworzonej w gospodarstwach żywności do takich podmiotów jak restauracje, stołówki, gospodarstwa agroturystyczne, lokalne sklepy itp.

Zwiększamy z 20 000 zł do 40 000 zł kwotę wolną od podatku dla żywności sprzedawanej w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego – po przekroczeniu tej kwoty obowiązywać będzie niski podatek w wysokości 2%.

Sprzedaż detaliczna nie wymaga zezwolenia, tylko zgłoszenia do odpowiedniej inspekcji.

ZDROWA POLSKA ŻYWNOŚĆ

Większe wsparcie dla produkcji żywności wysokiej jakości poprzez wzmocnienie roli producentów w łańcuchach „od producenta do konsumenta”.

Zapewnimy skuteczną promocję i kanały dystrybucji.

Wesprzemy rozwój rolnictwa ekologicznego promując gospodarstwa ekologiczne produkujące na rynek, eliminując przy tym patologię wsparcia dla użytków, które nie dają żadnej produkcji.

Wesprzemy rozwój rynku żywności wysokiej jakości poprzez wsparcie logistyki, platform sprzedażowych sprzedaży przez internet itp.

Wprowadzimy oznaczanie produktów żywnościowych niezawierających GMO i zapewnimy skuteczny system kontroli w tym zakresie.

WSPARCIE ROLNICTWA NA TERENACH GÓRSKICH

Wdrożymy programy hodowli bydła mięsnego, owiec i kóz pozwalające na zwiększenie produkcji, także na ekstensywnych użytkach zielonych.

Wesprzemy promocję na rynku krajowym i zagranicą.

Dla wsparcia eksportu wołowiny, jagnięciny oraz drobiu rezygnujemy z wprowadzenia zakazu tzw. uboju rytualnego.

Wprowadzimy specjalną politykę górską, ułatwiającą i wspierającą rozwój rolnictwa na terenach górskich, m. in. rozwój gatunków zwierząt tradycyjnie występujących w górach, rozwój przetwórstwa produktów lokalnych i regionalnych, w tym alkoholi, ze szczególnym wsparciem winiarstwa.

PRZECIW SUSZY

Wdrożymy system poprawy żyzności gleb w Polsce poprzez szerokie stosowanie nawozów przyjaznych środowisku, poprawienie pH gleby (wapnowanie), regulowanie stosunków wodno-powietrznych.

Wdrożymy szeroki program retencji wodnej oraz budowy systemów melioracji, w tym nowoczesnych systemów irygacyjnych.

POLSKIE PASZE

Rozszerzymy uprawę roślin bobowatych, w tym soi, jako roślin dostarczających wartościowe białko dla sektora paszowego, zapewniających dochody dla polskich rolników i poprawiających żyzność gleb.

Zwiększymy wykorzystanie białka paszowego z nasion rzepaku, także poprzez nowe metody przetwarzania i obróbki, zapewniające wysoką strawność i dobre efekty żywieniowe.

Rozpoczniemy proces zmniejszania zależności polskiej produkcji zwierzęcej od importu białka paszowego, rugującego z rynku krajowe źródła białka i pogarszającego możliwości pozyskiwania dochodów przez polskie gospodarstwa.

ROLNICTWO DLA EKOLOGII

Zwiększymy wykorzystanie odpadowej biomasy ze źródeł rolniczych w biogazowniach, które obok wykorzystania elektrowni wodnych, będą istotnym wkładem rozwoju obszarów wiejskich w rozwój OZE.

Zwiększymy wykorzystanie surowców rolniczych dla przemysłu, w szczególności przy produkcji kompozytów, kosmetyków, parafarmaceutyków itp.

WALKA Z ASF

Zdrową trzodę chlewną z obszarów ASF przeznaczymy na zwiększenie rezerw strategicznych.

Źródło: www.gov.pl/rolnictwo z dnia 30.12.2018 roku