Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Polska liderem w wydawaniu unijnych pieniędzy

Polska liderem w wydawaniu unijnych pieniędzy

PAP

61,8 mld zł wypłaciła już Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Polska wydaje pieniądze w najszybszym tempie spośród wszystkich państw Unii Europejskiej.

Po­twier­dza­ją to dane Eu­ro­pej­skiej Ko­mi­sji ds. Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Ob­sza­rów Wiej­skich. We­dług nich do 30 czerw­ca 2013 r. Niem­cy, które są na dru­gim miej­scu, wy­pła­ci­ły swoim rol­ni­kom i prze­twór­com żywności o ok. 2,3 mld euro mniej niż Pol­ska, a Fran­cja – o ok. 3,5 mld euro – po­in­for­mo­wa­ła ARiMR.

W 2010 r. Agen­cja wy­pła­ci­ła be­ne­fi­cjen­tom 8,2 mld zł, w 2011 r. – ok. 10 mld zło­tych, a w 2012 r. ponad 11 mld zło­tych. W oce­nie ARiMR, tak duże wy­pła­ty są suk­ce­sem, gdyż w la­tach 2006-2008 były pro­ble­my z funk­cjo­no­wa­niem systemu in­for­ma­tycz­ne­go co za­kłó­ca­ło re­ali­za­cję unij­nych pro­gra­mów. Dla­te­go na­bo­ry wnio­sków o udzie­le­nie wspar­cia ze wszyst­kich dzia­łań PROW 2007-2013 „ob­słu­gi­wa­nych” przez ARiMR mogły roz­po­cząć się do­pie­ro po wdro­że­niu dzia­łań na­praw­czych w 2009 r.

Z Pro­gra­mu Roz­wo­ju Ob­sza­rów Wiej­skich (PROW) na lata 2007-2013, któ­re­go cał­ko­wi­ty bu­dżet wy­no­si ok. 70 mld zło­tych, za­kon­trak­to­wa­ne zo­sta­ło już ponad 90 proc. środ­ków. Część pieniędzy za­re­zer­wo­wa­na jest na zo­bo­wią­za­nia wie­lo­let­nie, takie jak m.​in. renty struk­tu­ral­ne czy co­rocz­ne do­pła­ty do za­le­sień.

Za­in­te­re­so­wa­nie otrzy­ma­niem po­mo­cy fi­nan­so­wej z Pro­gra­mu Roz­wo­ju Ob­sza­rów Wiej­skich na lata 2007-2013 ro­śnie wraz z wy­czer­py­wa­niem się środ­ków – za­uwa­ża Agen­cja. Na na­stęp­ne be­ne­fi­cjen­ci mogą li­czyć do­pie­ro za kil­ka­na­ście mie­się­cy.

Agen­cja ob­słu­gu­je w ca­ło­ści 16 dzia­łań PROW. Re­ali­za­cja po­zo­sta­łych ośmiu dzia­łań z tego pro­gra­mu zo­sta­ła prze­ka­za­na do sa­mo­rzą­dów wo­je­wódz­kich, Agen­cji Rynku Rol­ne­go i Fun­da­cji Pro­gra­mów Po­mo­cy dla Rol­nic­twa.

Źródło: www.biznes.onet.pl z dnia 19.01.2015 roku