Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Powołanie Rady Kobiet w rolnictwie

Powołanie Rady Kobiet w rolnictwie

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wręczył dziś akty powołania do Rady Kobiet w rolnictwie.

– Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień inauguracji prac Rady Kobiet w rolnictwie będzie dobrym dniem dla podejmowania mądrych decyzji w rolnictwie. Mądrych, dzięki pomocy kierowanej przez kobiety – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Wicepremier podkreślił, że jesteśmy w szczególnym momencie nie tylko ze względu na Międzynarodowy Dzień Kobiet, ale ze względu na wojnę w Ukrainie.

– Jestem bezpośrednio po rozmowie z ministrem rolnictwa Ukrainy i powiem szczerze, że informacje są dla mnie druzgocące, przygnębiające – dodał wicepremier.

Henryk Kowalczyk wyraził wdzięczność wszystkim kobietom w Polsce, które wspierają uchodźców.

– To, że nie ma obozów dla uchodźców, to jest głównie zasługa kobiet. Myślę, że przede wszystkim dzięki nim uchodźcy, którzy zostali zmuszeni do ucieczki przed straszną wojną mają gdzie się zatrzymać i znajdują godne miejsce w naszych rodzinnych domach. To jest ogromna zasługa kobiet – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że zadaniem Rady Kobiet w rolnictwie, jako ciała doradczego, jest proponowanie rozwiązań korzystnych dla rolnictwa, a zwłaszcza dla kobiet pracujących w tym sektorze.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, która została przewodniczącą Rady Kobiet w Rolnictwie, podkreśliła, że rola kobiet w życiu społecznym jest coraz większa.

– Głos kobiet, także w rolnictwie i sektorze rolno-spożywczym, jest coraz lepiej słyszalny. To znajduje swoje odbicie w działaniach ministerstwa, nie tylko w powołaniu tej Rady. Pierwszy raz w historii mamy taką sytuację, kiedy szefami instytucji rolniczych podległych ministerstwu są właśnie kobiety. Kobiety są także liderkami wielu organizacji branżowych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, oczywiście kół gospodyń wiejskich, a także prowadzą gospodarstwa rolne – zaznaczyła wiceminister Gembicka i dodała, iż ma nadzieję, że ta Rada będzie takim organem dla kobiet, dla ministerstwa, który będzie przekazywał wiele postulatów.

– Nasze pomysły i postulaty będziemy następnie mogli przekuć w działania ustawowe, ale także w różnego rodzaju projekty – poinformowała sekretarz stanu.

Wiceminister Anna Gembicka zapowiedziała, że dzisiaj odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady.

– Będziemy rozmawiać między innymi o tym, jak my kobiety możemy pomóc, wesprzeć uchodźców i co jeszcze możemy zrobić w związku z tą sytuacją, jaka jest w Ukrainie – podkreśliła Anna Gembicka.

Kadencja Rady Kobiet w rolnictwiebędzie trwać 3 lata, a w jej skład może wchodzić nie więcej niż 20 osób.

Zadania Rady Kobiet w rolnictwie:

 • analiza bieżącej sytuacji  kobiet na obszarach wiejskich i identyfikowanie problemów,
 • rekomendowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania lub wzmacniania pozycji i roli kobiet na obszarach wiejskich i ich aktywizacji, a także przeciwdziałanie dyskryminacji w szczególności kobiet ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawnych),
 • inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących obszarów bezpośrednio lub pośrednio związanych z równouprawnieniem i sytuacją kobiet i dziewcząt,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostkami podległymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań na rzecz równości i respektowania praw kobiet,
  w tym dotyczących polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowia psychicznego, ochrony przed przemocą, aktywizacji zawodowej
  i równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia,
 • wspieranie i rekomendowanie działań mających na celu promowanie:

–  dobrych praktyk w rolnictwie i przetwórstwie,

–  ekologicznej żywności,

–  dziedzictwa i kultury wsi,

–  pozytywnych aspektów życia na terenach niezurbanizowanych,

 • podejmowanie innych działań bezpośrednio lub pośrednio związanych z szeroko pojętą sytuacją kobiet w rolnictwie.

Dodatkowo w celu realizacji powyższych zadań Rady Kobiet w rolnictwie przewodniczący będzie mógł zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, inne osoby w charakterze ekspertów z głosem doradczym. Ponadto przewodniczący będzie mógł również tworzyć grupy robocze i tematyczne złożone z członków Rady oraz innych osób zaproszonych do udziału w pracach Rady, a także zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów i ekspertyz.

Kobiety powołane do Rady Kobiet w rolnictwie

Przewodnicząca Rady – Anna Gembicka sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnik Rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych

Przedstawicielki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Jednostek Doradztwa Rolniczego oraz Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Aleksandra Hadzik – prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Halina Szymańska – prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Małgorzata Gośniowska-Kola – p.o. Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Katarzyna Boczek – zastępca dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Katarzyna Saks – dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Przedstawicielki ogólnopolskich, zarejestrowanych organizacji rolniczych, przetwórczych oraz samorządu rolniczego

Teresa Hałas – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodnicząca NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność

Barbara Gładysz – pracuje w Inspekcji Sanitarnej. Jest rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych. Posiada gospodarstwo rolne. Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie. Mieszka w podkrakowskiej wsi Wawrzeńczyce.

Justyna Jasińska – rolnik, społecznik, samorządowiec. Sprawuje urząd Wójta gminy Kutno. Absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, Uniwersytetu im. Łazarskiego i Collegium Humanum w Warszawie. Wraz z mężem Pawłem prowadzi gospodarstwo rolne.

Agnieszka Maliszewska – dyrektorka Polskiej Izby Mleka, organizator Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. Od 2019 pierwsza wiceprzewodnicząca COGECA. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP oraz Kawalerem Orderu za Zasługi dla Rolnictwa za wkład w umacnianie stosunków polsko-francuskich i dwustronnej wymiany w dziedzinie rolnictwa.

Przedstawicielka kół gospodyń wiejskich

Justyna Rupniewska – społeczniczka, absolwentka historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Założycielka Koła Gospodyń Wiejskich w Sworzycach. Inicjatorka, założycielka, a także Przewodniczącą pierwszej w Polsce Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich.

Przedstawicielka jednostek samorządu terytorialnego

Danuta Kędziorska-Cieszyńska – samorządowiec. Z wykształcenia politolog oraz familiolog. Najmłodsza kobieta pełniąca funkcję wójta w Polsce. Wychowała się w małym gospodarstwie rolnym, mieszkanka wsi.

Przedstawicielki kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Dorota Jamrozy – kierownik w  Departamencie Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Mieniem, a także Pełnomocnik do spraw produktów tradycyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie. Laureatka wielu nagród, m.in. „Zasłużony dla Polskiej Ekologii” oraz „Klucz do Polskiej Spiżarni”.

Agnieszka Sendor – współzałożycielka gospodarstwa rybackiego Pstrąg Ojcowski w Ojcowie. Działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, za swoje aktywności w 2018 wraz z mamą uznana została przez Organizację COPA – COGECA działającą przy Parlamencie Europejskim w Brukseli za „Najbardziej Innowacyjną Rolniczkę w Europie”. W 2019 roku otrzymała tytuł Ambasadora ds. Innowacji w Rolnictwie europejskiego projektu LIAISON.

Maria Sikorska – dziennikarka, autorka i prowadząca telewizyjnego programu “Z klimatem
i z pasją” w Polsat News. Laureatka wielu nagród branżowych, która otrzymała również ministerialne odznaczenie “Zasłużony dla rolnictwa”. Prezeska Stowarzyszenia Liderki Innowacji – aktywizującego, promującego i łączącego kobiety polskiej wsi.

Ewa Maria Słodyczka – społeczniczka, aktywistka, organizatorka i liderka wielu lokalnych społeczności. Mieszkanka wsi Kościelisko, położonej na Podhalu. Współzałożycielka i Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kościelisku. Propagatorka działań mających na celu promocję Jagnięciny Podhalańskiej.

Elżbieta Szumska – sołtys wsi Ciemnoszyje, Radna Gminy Grajewo, Delegatka Rady Powiatowej do Walnych Zgromadzeń w Podlaskiej Izbie Rolniczej. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej. Aktywnie działa w Kole Gospodyń Wiejskich.

Beata Szymańska – doktor nauk rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się hodowlą zachowawczą Konika Polskiego, a także kur czubatek staropolskich. Mieszka we wsi Zaborowo, koło Książa Wielkopolskiego. Aktywny członek Koła Gospodyń Wiejskich Zaborowo.

Anna Węgłowska – kierownik placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iławie. Prowadzi gospodarstwo rolne nastawione na hodowlę bydła mlecznego rasy Wagyu. Wywodzi się z rodziny rolniczej i jest bardzo związana ze środowiskiem rolniczym.

Sekretarz Rady Kobiet w rolnictwie

Natalia Latocha – zastępca Dyrektora Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z wykształcenia prawnik oraz sekuritolog.
W Ministerstwie zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w tym kołami gospodyń wiejskich, a także działaniami związanymi z szeroko pojętą sytuacją kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet na obszarach wiejskich.

www.gov.pl/minrol