Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Prezydent RP Bronisław Komorowski 17 grudnia podpisał nowelizację ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Prezydent RP Bronisław Komorowski 17 grudnia podpisał nowelizację ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Zgodnie z nowelizacją ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia będzie regulowała również problematykę zasad sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych, wymagań w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego w jednostkach systemu oświaty, w tym w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), minister właściwy do spraw zdrowia (uwzględniając normy żywienia dzieci i młodzieży oraz mając na uwadze wartości odżywcze i zdrowotne środków spożywczych) – określi w drodze rozporządzenia, w jednostkach systemu oświaty, grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.

Stosownie do nowelizacji ustawy we wskazanych wyżej jednostkach systemu oświaty  w ramach żywienia zbiorowego dzieciom i młodzieży będzie można stosować – wyłącznie – środki spożywcze spełniające wymagania określone w unormowaniach wydanych na podstawie powyższego upoważnienia ustawowego.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów w zakresie sprzedaży lub podawania określonych środków spożywczych ustawa wprowadza możliwość rozwiązania, bez zachowania terminu wypowiedzenia, umów łączących daną placówkę oświatową
z podmiotem naruszającym te przepisy (bez odszkodowania).
 Podkreślić należy, że celem wprowadzanej ustawy jest przede wszystkim wzmocnienie ochrony zdrowia dzieci w wieku szkolnym przez ograniczenie dostępu na terenie placówek szkolnych i wychowawczych do środków spożywczych zawierających znaczne ilości składników niezalecanych dla ich rozwoju. (Ustawa zakłada wprowadzenie dodatkowych wymagań – ograniczeń – dotyczących sprzedaży podawania, reklamy i prezentacji środków spożywczych w placówkach szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych).

Źródło: www.ppr.pl z dnia 18.12.2014 roku