Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Program LIFE: 168 nowych projektów

Program LIFE: 168 nowych projektów

KE zatwierdziła Program LIFE: 168 nowych projektóww całej Europie. Projekty LIFE, będące centralnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu, mogą pomóc UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz celów klimatycznych, energetycznych i środowiskowych. Wspierają one bioróżnorodność, odbudowę zasobów przyrodniczych i gospodarkę o obiegu zamkniętym, a jednocześnie przyczyniają się do przejścia na czystą energię na całym kontynencie.

Ponad 380 mln euro na 168 nowych projektów w całej Europie w ramach programu LIFE zatwierdziła Komisja Europejska. Kwota finansowania stanowi wzrost o 27 proc. w stosunku do ub.r. i uruchomi inwestycje o łącznej wartości ponad 562 mln euro.Projekty z prawie wszystkich krajów UE będą korzystać z finansowania w ramach czterech tematach (podprogramach): przyroda i bioróżnorodność, gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia, łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej oraz przejście na czystą energię.

Nowe projekty w ramach finansowania UE w wysokości 380 mln euro

Przyroda i bioróżnorodność

  • 27 projektów dotyczących przyrody i bioróżnorodności przyczyni się do ochrony bioróżnorodności w Europie i wesprze wdrażanie dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej, unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 oraz proponowanego prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych Ich całkowity budżet wynosi nieco poniżej 195 mln euro, z czego UE pokryje około 127 mln euro.
  • 38projektów w zakresie ochrony środowiska i zasobooszczędności przyczyni się do odbudowy środowiska i opracowania technologii wspierających plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Uruchomią one 144 mln euro, z czego 86 mln euro finansowanych będzie przez UE.
  • 7 projektów dotyczących zarządzania środowiskiem przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat kwestii środowiskowych, takich jak utrata bioróżnorodności i zanieczyszczenie powietrza. Zapewnią one organom publicznym narzędzia do promowania, monitorowania i egzekwowania zgodności z unijnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Łączny budżet tych projektów wynosi ponad 10 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie blisko 6 mln euro.

Działania w dziedzinie klimatu

  • Łącznie 30 projektów w ramach programu LIFE o wartości około 114 mln euro przyczyni się do wdrożenia unijnego prawa o klimacie i unijnej strategii adaptacyjnej poprzez zachęcanie do przejścia na neutralną dla klimatu, energooszczędną, opartą na energii ze źródeł odnawialnych i odporną gospodarkę. 11 projektów dotyczących łagodzenia zmiany klimatu pomoże ograniczyć emisję gazów cieplarnianych dzięki zrównoważonemu gospodarowaniu gruntami, lasami i morzem, innowacyjne rozwiązania w zakresie czystej energii oraz wymianę i ponowne wykorzystanie fluorowanych gazów cieplarnianych. Uruchomią one 50 mln euro, z czego około 30 mln euro finansowanych będzie przez UE.
  • 13 projektów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu pomoże miastom i regionom przystosować się do zmiany klimatu. Będą wspierać rozwiązania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w rolnictwie, lasach i gospodarce wodnej, zwiększać odporność infrastruktury i budynków oraz wspierać opłacalne rozwiązania oparte na zasobach przyrody w miastach i w odniesieniu do krajobrazów. Uruchomią one około 52 mln euro, z czego ponad 30 mln euro pochodzić będzie z funduszy UE.
  • 6 projektów w zakresie zarządzania i informacji w zakresie klimatu w ramach programu LIFE przyczyni się do poprawy zarządzania w dziedzinie klimatu oraz do informowania społeczeństwa i zainteresowanych stron o zmianie klimatu. Ich całkowity budżet wynosi około 12 mln euro, z czego wkład UE to ponad 7 mln euro.

Czysta energia

  • 67 projektów zostanie poświęconych poprawie rynkowych i regulacyjnych warunków sprzyjających przejściu na czystą energię w UE, w szczególności poprzez promowanie i wdrażanie efektywności energetycznej i rozwiązań w zakresie energii odnawialnej na małą skalę. Ich całkowity budżet wynosi ponad 100 mln euro, a UE zapewni około 96 mln euro z tej kwoty. Projekty te wspierają politykę w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej określone w planie REPowerEU i pakiecie „Gotowi na 55” a także nadrzędne cele unii energetycznej.

www.ec.europa.eu