Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Projekt Globalnej Strategii Bezpieczeństwa Żywności WHO 2022-2030

Projekt Globalnej Strategii Bezpieczeństwa Żywności WHO 2022-2030

W 2020 r. podczas 73. Światowego Zgromadzenia Zdrowia przyjętorezolucję zatytułowaną „Wzmacnianie wysiłków na rzecz bezpieczeństważywności”. W rezolucji państwa członkowskie zwróciły się do WHO oaktualizację Globalnej Strategii Bezpieczeństwa Żywności WHO w celusprostania obecnym i pojawiającym się wyzwaniom, włączenie nowychtechnologii i uwzględnienie innowacyjnych podejść do wzmocnieniasystemów bezpieczeństwa żywności oraz przedłożenie raportu, któryzostanie rozpatrzony w 2022 roku podczas 75. Światowego ZgromadzeniaZdrowia.

Projekt Globalnej Strategii Bezpieczeństwa Żywności WHO 2022-2030

Sekretariat WHO przygotował projekt Światowej StrategiiBezpieczeństwa Żywności WHO, korzystając ze wsparcia organu doradczegoWHO – Technicznej Grupy Doradczej (TAG) ds. Bezpieczeństwa Żywności:Bezpieczniejsza żywność dla lepszego zdrowia. Obecny projekt strategiiodzwierciedla informacje zwrotne otrzymane w wyniku wszechstronnegoprocesu konsultacji z państwami członkowskimi i instytucjami rządowymi,agencjami ONZ i innymi organizacjami międzyrządowymi, instytucjamiakademickimi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami sektora prywatnegooraz osobami pracującymi w dziedzinie zdrowia publicznego ibezpieczeństwa żywności.

Wizją projektu strategii jest zapewnienie wszystkim ludziom dostępudo bezpiecznej i zdrowej żywności, tak aby zmniejszyć obciążeniechorobami przenoszonymi przez żywność. Projekt strategii, obejmującypięć powiązanych ze sobą i wzajemnie wspierających się priorytetówstrategicznych, ma na celu zbudowanie perspektywicznych, opartych nadowodach, skoncentrowanych na ludziach i opłacalnych kosztowo systemówbezpieczeństwa żywności ze skoordynowanym zarządzaniem i odpowiedniąinfrastrukturą.

Draft określa 5 priorytetów:

  • Wzmocnienie krajowych systemów kontroli żywności
  • Identyfikacja i reagowanie na wyzwania w zakresie bezpieczeństważywności wynikające z globalnych zmian i transformacji systemówżywnościowych
  • Poprawa wykorzystania informacji dotyczących łańcucha żywnościowego,dowodów naukowych i oceny ryzyka przy podejmowaniu decyzji dotyczącychzarządzania ryzykiem
  • Wzmacnianie zaangażowania zainteresowanych stron i informowanie o ryzyku
  • Promowanie bezpieczeństwa żywności jako istotnego elementu w krajowym, regionalnym i międzynarodowym handlu żywnością

Bezpieczeństwo żywności dzisiaj

Niebezpieczna żywność zawierająca szkodliwe poziomy bakterii,wirusów, pasożytów, substancji chemicznych lub fizycznych wywołuje ostrelub przewlekłe schorzenia, będące wynikiem ponad 200 chorób, począwszyod biegunki, poprzez nowotwory, aż po trwałe kalectwo lub śmierć.Szacuje się, że około 600 mln – prawie 1 na 10 ludzi na świecie -zachorowało po spożyciu skażonej żywności, co skutkuje globalnie blisko420 tys. przedwczesnych zgonów rocznie. Niebezpieczna żywność wnieproporcjonalnie dużym stopniu dotyka wrażliwe grupy społeczne,zwłaszcza niemowlęta, małe dzieci, osoby starsze i osoby z obniżonąodpornością.

Co więcej, globalizacja dostaw żywności oznacza, że populacje nacałym świecie są coraz bardziej narażone na nowe zagrożenia, takie jakrozwój oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) u patogenówprzenoszonych przez żywność, który jest przyspieszany przez niewłaściwestosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w lekach dla ludzi,produkcji zwierzęcej i roślinnej. Szacuje się, że do 2050 r. zagrożonychbędzie 10 mln istnień ludzkich, a łączna wartość strat wyniesie 100 mldUSD z powodu wpływu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, jeślinie zostaną podjęte proaktywne rozwiązania.

Odżywianie i bezpieczeństwo żywności są ze sobą ściśle powiązane imają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia pozytywnych efektówzdrowotnych wynikających z systemów żywnościowych. Żywność musi byćbezpieczna, dostępna, osiągalna, pożywna, akceptowalna kulturowo ispożywana regularnie w celu zapewnienia wzrostu, zdrowia i dobregosamopoczucia. Niebezpieczna żywność zwiększa infekcje i zatrucia,tworząc błędne koło chorób, niedożywienia i niepełnosprawności,szczególnie dotykając grupy wrażliwe.