Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rola państw Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze badań i innowacji w europejskich systemach żywnościowych

Rola państw Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze badań i innowacji w europejskich systemach żywnościowych

O roli państw Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze badań i innowacji w europejskich systemach żywnościowych dyskutowano w trakcie konferencji międzynarodowej 24 czerwca br.

Konferencja w formie webinarium została zorganizowana w ramach dobiegającej końca  prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Organizatorem konferencji  było Ministerstwo Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z zaangażowaniem Grupy Roboczej BIOEAST ds. Systemów Żywnościowych, której prace są koordynowane przez MRiRW we współpracy z polskimi jednostkami naukowymi (IERGŻ -PIB oraz IRWiR PAN).

– Dzisiejsza konferencja jest dla nas bardzo ważna. To kolejny krok w ramach całego szeregu działań prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i RW na rzecz zwiększenia zaangażowana i aktywności w inicjatywy międzynarodowe  w obszarze badań i innowacji w rolnictwie – takimi słowami rozpoczęła konferencję sekretarz stanu Anna Gembicka w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Mająca obecnie miejsce transformacja systemów żywnościowych rodzi szereg wyzwań, które wymagają stosownej, skutecznej reakcji, zarówno na poziomie globalnym, jak i narodowym oraz lokalnym – powiedziała Anna Gembicka

– Badania naukowe i innowacje odgrywają ważną rolę w transformacji systemów żywnościowych. Istnieje bowiem pilna potrzeba opracowania i wdrożenia nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań lub wzmocnienia już istniejących zasobów w celu poprawy wydajności i zrównoważenia systemów żywnościowych. Takie podejście wymaga wspólnych wysiłków praktyki, nauki i administracji publicznej, ale przede wszystkim identyfikacji wyzwań i potrzeb w obszarze badań i innowacji – podkreśliła wiceminister.

– W ramach współpracy inicjatywy BIOEAST reprezentowanej przez ministerstwa rolnictwa 11 państw Europy Środkowo-Wschodniej,  podejmujemy wspólną debatę skoncentrowaną na omówieniu roli naszego makroregionu w rozwoju badań i innowacji na rzecz przyspieszenia transformacji do zrównoważonych, zdrowych i sprzyjających włączeniu społecznemu systemów żywnościowych w Europie – dodała sekretarz stanu Anna Gembicka.

Celem spotkania była prezentacja inicjatyw i podejmowanych działań w obszarze badań i innowacji na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych na forum międzynarodowym.

Konferencja była okazją do wspólnej dyskusji oraz omówienia potencjału i zaangażowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej w rozwój badań i innowacji oraz przyspieszenia transformacji w kierunku zrównoważonych, zdrowych i integracyjnych systemów żywnościowych w Europie.

Wydarzenie było też okazją do zaprezentowania wyników prac Grupy Roboczej BIOEAST ds. Systemów Żywnościowych,  w ramach której wypracowywana jest tematyczna agenda badawcza ds. systemów żywnościowych dla  państw BIOEAST.

W części merytorycznej konferencji przedstawione zostały prezentacje przedstawicieli KE z dyrekcji DG AGRI oraz DG RTD, przedstawiciela FAO oraz instytutu INRAE – koordynatora prac Grupy Strategicznej ds. Systemów Żywnościowych Stałego Komitetu ds. badań w rolnictwie przy UE, Grupy Roboczej BIOEAST ds. Systemów Żywnościowych (MRiRW, IERGŻ-PIB, IRWiR PAN oraz przedstawiciele ministerstw i instytutów oraz szkól wyższych państw BIOEAST).

W konferencji w formie webinarium udział wzięło ponad 100 uczestników z 15 państw Europy, m.in. przedstawiciele i eksperci w dziedzinie badań i innowacji systemów żywnościowych, przedstawiciele zainteresowanych ministerstw, instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  środowisk akademickich, jednostek naukowych, jednostek współpracujących w obszarze B+R+I, przedstawicieli  krajów BIOEAST, SCAR oraz Komisji Europejskiej.

Ponadto w konferencji brali też udział przedstawiciele Grupy Roboczej Inicjatywy BIOEAST ds. Systemów Żywnościowych, w tym przedstawicieli ministerstw odpowiedzialnych za rolnictwo,  instytutów badawczych oraz instytucji szkolnictwa wyższego państw Inicjatywy BIOEAST, m.in. Czech, Węgier, Estonii, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Polski, Bułgarii, Litwy i Chorwacji.

www.gov.pl/rolnictwo