Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rząd przyjął projekt w sprawie promocji grup producenckich

Rząd przyjął projekt w sprawie promocji grup producenckich

PAP

Większe uczestnictwo rolników w grupach producenckich – to cel projektu noweli, który we wtorek, 11 sierpnia, przyjął rząd. Zdaniem Rady Ministrów rolnicy zrzeszeni w grupach są w stanie lepiej sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej.

Chodzi o projekt noweli ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, który przygotował resort rolnictwa.
 
Zdaniem autorów projektu zasadność podejmowania wspólnych działań uzasadniają zmiany zachodzące na rynku rolno-żywnościowym, gdyż uczestnictwo w grupach producentów jest skutecznym sposobem na: dopasowanie produkcji do potrzeb odbiorców, korzystne zbycie produktów, obniżenie kosztów produkcji i osiągnięcie większych zysków. Rolnicy zrzeszeni w grupie producentów rolnych są w stanie sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej, lepiej dostosowując swoją produkcję do wymagań odbiorcy pod względem jakości, ilości i asortymentu.
 
Wg. CIR, aktualnie w Polsce w zorganizowanych grupach działa ok. 27,6 tys. producentów, co uznano za niewiele w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej, a szczególnie krajami „starej UE”, czyli Francją i Niemcami.
 
Oprócz tego nowe regulacje dostosowują istniejące przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych oraz ich związków do zasad i warunków udzielania pomocy finansowej określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013 (przepisy tego rozporządzenia określają wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).
 
W myśl projektu Agencja Rynku Rolnego (ARR) będzie sprawować nadzór nad działalnością grup producentów rolnych (do tej pory zadanie to należało do marszałków województw). Zadania dotyczące rejestracji oraz nadzoru będą należały do właściwego terenowo dyrektora ARR. Agencja Rynku Rolnego przejmie również nadzór nad działalnością związków grup producentów rolnych.
 
W projekcie sprecyzowano ponadto coroczny poziom produkcji oraz sprzedaży przez członków grupy producentów do grupy – będzie to ilość nie mniejsza niż 80 proc. wielkości produkcji. Oznacza to, że maksymalnie 20 proc. produkcji członka grupy może zostać np. wprowadzone na rynek z pominięciem grupy producentów. Ponadto doprecyzowano, że określana w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju minimalna roczna wielkość produkcji towarowej oznacza produkcję wszystkich członków grupy sprzedaną do grupy w danym roku jej działalności.
 

Kolejną zmianą jest obowiązek dołączania do wniosku o wydanie decyzji o uzyskanie statusu grupy producentów rolnych – planu biznesowego. Plan ten ma być opracowywany na co najmniej 5 lat i rozpisywany na formularzu opracowanym przez ARR i udostępnianym na stronie internetowej Agencji. Plan biznesowy będzie podstawą do udzielenia wsparcia.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 12.08.2015 roku