Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Sawicki: rośnie eksport polskiej żywności do Emiratów Arabskich

Sawicki: rośnie eksport polskiej żywności do Emiratów Arabskich

PAP

Eksport polskiej żywności do Emiratów Arabskich jest na razie niewielki, ale z roku na rok rośnie. W tegorocznych targach żywności SIAL w Abu Zabi wzięło udział 49 firm z Polski. Był tam też minister rolnictwa Marek Sawicki, który spotkał się z przedstawicielami tamtejszych władz.

Szef re­sor­tu rol­nic­twa zwró­cił uwagę, że w 2011 r., gdy pol­skie firmy po raz pierw­szy wzię­ły udział w tar­gach żyw­no­ści w Du­ba­ju, war­tość na­sze­go eks­por­tu się­ga­ła za­le­d­wie kil­ku­na­stu mi­lio­nów euro, a w tym roku praw­do­po­dob­nie prze­kro­czy 100 mln euro. Rosną też ob­ro­ty han­dlo­we mię­dzy na­szy­mi kra­ja­mi. W 2013 r. wy­nio­sły one ok. 320 mln do­la­rów, za 9 mie­się­cy tego roku już prze­kro­czy­ły 1 mld do­la­rów i wszyst­ko wska­zu­je na to, że w tym roku wy­nio­są one ponad 1,4 mld do­la­rów.

Zda­niem Sa­wic­kie­go, w Emi­ra­tach Arab­skich coraz bar­dziej in­te­re­su­ją się pol­ską żywnością. O ile do 2011 r. naj­waż­niej­szą po­zy­cją eks­por­to­wą Pol­ski na tam­ten rynek były wy­ro­by ty­to­nio­we, to obec­nie więk­sze­go zna­cze­nia na­bie­ra eks­port pro­duk­tów mle­czar­skich i mięsa. Dodał, że wcze­śniej, gdy moż­li­wy był ubój ry­tu­al­ny, Ara­bo­wie ku­po­wa­li od nas wo­ło­wi­nę.

Pod­kre­ślił, że to, co ich naj­bar­dziej in­te­re­su­je – to wspól­ne in­we­sty­cje. Praw­do­po­dob­nie w po­ło­wie grud­nia przy­je­dzie misja emira Abu Zabi by „ro­zej­rzeć się”, gdzie może za­in­we­sto­wać prze­twór­stwo rolne, po to, by potem te pro­duk­ty sprze­da­wać na swoim rynku – po­in­for­mo­wał mi­ni­ster.

Za­py­ta­ny o to, czy pro­mo­wał w Emi­ra­tach wie­przo­wi­nę po­wie­dział, że tak, bo w tym kraju więk­szość miesz­kań­ców to przy­jezd­ni. W emi­ra­tach miesz­ka 8,5 mln ludzi, ale tylko 20 proc. to Ara­bo­wie, resz­ta to przed­sta­wi­cie­le ponad 200 na­ro­do­wo­ści, któ­rzy tam pra­cu­ją. Jest tam m.​in. ponad 200 tys. An­gli­ków, ok. 100 tys. Fran­cu­zów, 35 tys. Ro­sjan i 3 tys. Po­la­ków. Ci lu­dzie jedzą różne pro­duk­ty, także wie­przo­wi­nę. Za­pew­nił, że są w ZEA spe­cjal­ne skle­py z wie­przo­wi­ną, wy­ro­by z tego ga­tun­ku mięsa można także nabyć w su­per­mar­ke­tach. Dodał, że tam­tej­si przed­się­bior­cy za­in­te­re­so­wa­ni są za­ku­pem do­brej ja­ko­ścio­wo wie­przo­wi­ny.

Przed­się­bior­cy z ZEA lipcu br. od­wie­dzi­li nasze za­kła­dy mię­sne, m.​in. So­ko­łów SA i Za­kła­dy Mię­sne w Mo­ko­bro­dach i wy­ra­zi­li za­in­te­re­so­wa­nie im­por­tem wy­ro­bów wie­przo­wych.

W ZEA do­pie­ro rusza unij­na kam­pa­nia pro­mo­cyj­na „jabł­ka dwu­ko­lo­ro­we”. Owoce zo­sta­ły na tar­gach za­uwa­żo­ne, ale żeby je za­cząć sprze­da­wać trze­ba zna­leźć part­ne­rów, a to może po­trwać kilka ty­go­dni – tłu­ma­czył Sa­wic­ki.

Targi Sial 2014 w Abu Zabi od­by­ły się w dniach 24-26 li­sto­pa­da br., wzię­ło w nich udział 1500 firm z ca­łe­go świa­ta.

Źródło: www.onet.pl z dnia 27.11.2014 roku