Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Trwają prace nad przepisami o ROP. Ministerstwo Klimatu rozważa podwyżkę opłaty za wprowadzanie opakowań na rynek

Trwają prace nad przepisami o ROP. Ministerstwo Klimatu rozważa podwyżkę opłaty za wprowadzanie opakowań na rynek

“Analizowana jest możliwość ustanowienia wyższej stawki maksymalnejopłaty opakowaniowej w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarceopakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Część podmiotów biorących udziałw konsultacjach publicznych zgłosiło w tym zakresie wiele uwagwskazujących, że maksymalna stawka w wysokości 2 zł/kg może być zbytniska” – przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Sieci handlowe, producenci FMCG i branża opakowaniowa zniecierpliwością czekają na finalny kształt przepisów o tzw.rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jak również na ostateczneszczegóły systemu kaucyjnego dla niektórych opakowań. Jacek Ozdoba,sekretarz stanu w MKiŚ, w udzielonej 29 grudnia 2021 r. odpowiedzi nainterpelację poselską Aleksandra Miszalskiego (Platforma Obywatelska)częściowo powtarza dotychczasowe deklaracje, ale przy okazji zdradzagarść nowych szczegółów w tym temacie.

Jak czytamy w odpowiedzi, projek ustawy wdrażającej zmiany do systemuROP dla opakowań zawiera mechanizm ekomodulacji. – W odniesieniu doopakowań wielokrotnego użytku informuję, że przepisy zawierają zachętędo ich stosowania. Wprowadzający produkty w opakowaniach wielokrotnegoużytku posiada ustawowe obowiązki wyłącznie w odniesieniu do pierwszegowprowadzenia produktu w tym opakowaniu. Każde kolejne wprowadzenieproduktu w danym opakowaniu wielokrotnego użytku nie powoduje m.in.zaliczania jego masy do podstawy obliczeń wymaganych poziomów recyklinguoraz, po wprowadzeniu nowych przepisów, nie będzie wiązało się zkoniecznością wnoszenia planowanej opłaty opakowaniowej – przekazałOzdoba.

Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapewnił, że”obecnie nie jest planowane” wprowadzenie minimalnego poziomu udziału wrynku opakowań wielorazowych.

W odpowiedzi na interpelację Ozdoba wskazał, że MKiŚ nie planujezwiększenia poziomów recyklingu ponad te wskazane dyrektywie ParlamentuEuropejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadówopakowaniowych.

Resort analizuje natomiast możliwość ustanowienia wyższej stawkimaksymalnej opłaty opakowaniowej (za wprowadzanie opakowań na rynek),powyżej 2 zł za kilogram. Decyzja w tym zakresie jeszcze nie zapadła.

Ministerstwo pytane przez Miszalskiego o to, w jaki sposób resortplanuje wesprzeć rozwój systemów ponownego użytkowania orazminimalizacji wytwarzania odpadów, odpowiada ustami Ozdoby, że zachętąto stosowania opakowań wielokrotnego użytku będzie brak obowiązkuzaliczania ponownego użycia opakowań do podstawy obliczania wymaganychpoziomów recyklingu.

– Dodatkowym czynnikiem skłaniającym do wyboru tych opakowań będązwiększone koszty wprowadzających z tytułu ROP, co zachęci do szukaniaalternatyw w postaci opakowań wielokrotnego użytku albo innych opakowańbardziej przyjaznych środowisku, dla których będą ustanowione niższeopłaty w ramach mechanizmu ekomodulacji. Powyższe działania powinnytakże przyczynić się do zmniejszenia masy wytwarzanych odpadów, ponieważopłaty w systemie ROP będą proporcjonalne do masy wprowadzanychopakowań – tłumaczy Ozdoba.

Jak ministerstwo ustosunkowuje się do postulatu zwiększeniaobligatoryjnego poziomu materiału pochodzącego z recyklingu, zawartego wnowych opakowaniach? – W ww. projekcie ustawy ustanowiony został poziomzawartości materiałów z recyklingu dla butelek PET na napoje opojemności do 3l (25 proc. od 2025 r.) oraz butelek ze wszystkichtworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l (30 proc. od 2030 r.).Powyższe rodzaje opakowań oraz wskazane poziomy stanowią transpozycjęart. 6 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 wsprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych naśrodowisko. Obecnie nie planuje się ustanowienia poziomów wyższych, niżte wskazane w dyrektywie – zapewnia Ozdoba.

Autor interpelacji zapytał też, jak ministerstwo ustosunkowuje się dopostulatu zwiększenia przejrzystości metodologii określania wysokościrekompensat wypłacanych gminom za realizację zadań związanych ze zbiórkąodpadów i przygotowaniem do recyklingu odpadów opakowaniowych “naprzykład poprzez określenie algorytmu uwzględniającego różnicowaniestawek ze względu na typ jednostek gminnych oraz uzależniającego poziomwypłat od poziomów zbiórki i jakości zebranych opakowań”?

W tym przypadku Jacek Ozdoba ujawnił, że w nowej wersji projektunowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymzaproponowany, “uwzględniającym część uwag zgłoszonych w ramachuzgodnień”, zaproponowany zostanie nowy mechanizm podziału środkówfinansowych pochodzących z opłaty opakowaniowej na poszczególne gminy izwiązki międzygminne. Mechanizm ten, zdaniem Ozdoby, “w większym stopniupremiować będzie gminy prowadzące efektywne zagospodarowanie odpadówopakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych”.

Sekretarz stanu w MKiŚ przekazał także, że aktualnie nie jestplanowane nałożenie na wprowadzających produkty w opakowaniach z tworzywsztucznych obowiązku ponoszenia kosztów zasobu własnego UE opartego oniepoddane recyklingowi odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych.Miszalski sugerował, że koszty za niepoddane recyklingowi opakowania ztworzyw sztucznych (plastic tax) były pokrywane przez wprowadzających wramach opłat z ROP.

W odpowiedzi na interpelację nie pojawiły się żadne nowe, dodatkoweszczegóły dotyczące planowanego systemu kaucyjnego na opakowania ponapojach. – Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi prace nad ustawąwdrażającą system kaucyjny dla wybranych rodzajów opakowań napojów.Projekt ustawy został wpisany do wykazu prac legislacyjnych iprogramowych Rady Ministrów pod numerem UC98 – przekazał lakonicznieJacek Ozdoba.

www.wiadomoscihandlowe.pl