Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Wycofywanie owoców z rynku – wnioski od 19 stycznia

Wycofywanie owoców z rynku – wnioski od 19 stycznia

ARiMR poinformowała dzisiaj, że uruchamia dla producentów owoców kolejny mechanizm WPR “Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców”. Od 19 stycznia producenci owoców  mogą składać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Regionalnego ARiMR – powiadomienie o zamiarze dokonania operacji wycofania produktów z rynku.

Agencja informuje jednocześnie, że powiadomienia złożone przed tym terminem tj. przed 19 stycznia nie będą rozpatrywane

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, prezes ARiMR informuje, iż ilości przeznaczone do wykorzystania to:

  •   77 565 ton jabłek i gruszek
  •    510 ton brzoskwiń
  •    425 ton śliwek

które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/1165.

W związku z tym podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, mogą składać powiadomienia dotyczące tych produktów do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARIMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę, nie później niż 7 dni przed planowanym dniem przeprowadzenia danej operacji.

Powiadomienia przyjmowane są w godzinach pracy danego Oddziału Regionalnego Agencji.

Za datę złożenia Powiadomienia (…) rozumie się:

  • w przypadku złożenia powiadomienia osobiście (lub przez upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia osobę) – datę jego złożenia w kancelarii Oddziału Regionalnego Agencji,
  • w pozostałych przypadkach, tj. przesłania pocztą elektroniczną, datę jego wpływu do właściwego Oddziału Regionalnego Agencji w godzinach pracy Oddziału Regionalnego.

Realizacja operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia musi być zakończona do 30 czerwca 2018 r.

Zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, w dniu w którym suma ilości produktów wynikających z powiadomień przekroczy ww. ilość produktów, prezes ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

  •  zakończeniu przyjmowania powiadomień dotyczących operacji obejmujących odpowiednią grupę produktów;
  •  wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z powiadomień złożonych w tym dniu.

Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku złożenia do ARiMR znacznej liczby powiadomień, w których zgłoszone ilości produktów, dotyczące wycofań z rynku, przekroczą dostępne ilości do wykorzystania w ramach danej grupy, wówczas dla tej grupy współczynnik przydziału może zostać określony na poziomie 0,00. Oznacza to, że żadna ilość produktów z tej grupy nie zostanie przydzielona producentom do przeprowadzenia operacji wycofania w ramach rozdysponowania.

Równocześnie Agencja informuje, że w przypadku, gdy producent owoców składający Powiadomienie, na zgłoszonej działce i dla danego produktu poniósł stratę/szkodę w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych, to ilość produktu zgłoszona w Powiadomieniu powinna uwzględniać tę stratę/szkodę, co oznacza że pomimo jej poniesienia producent mógł wyprodukować z danej działki zgłoszoną w Powiadomieniu ilość danego produktu.

We wszystkich przypadkach dotyczących producentów owoców, którzy złożyli Powiadomienia a jednocześnie zgłosili do ARiMR poniesione straty/szkody powstałe w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych na działkach i dla produktów zadeklarowanych w Powiadomieniach, przeprowadzona zostanie szczegółowa weryfikacja możliwości uzyskania danego plonu, tj. ilości produktu zgłoszonej w Powiadomieniu.

Więcej informacji oraz formularz powiadomienia znajduje się na stronie ARiMR.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 18.01.2018 roku