Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027

Od 30 lipca do 15 września 2021 r. konsultowany był drugi projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W trakcie konsultacji drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 najczęściej zgłaszane uwagi dotyczyły:

 • ekoschematów – 14%
 • interwencji w formie płatności bezpośrednich – wsparcie dochodów związanych z wielkością produkcji – 4,5%
 • interwencji w sektorze pszczelarskim – 3,2%
 • interwencji na rzecz ochrony cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 – 3%
 • interwencji na rzecz scaleń gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym – 5,6%
 • konieczności zapewnienia wsparcia infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich – 3%
 • interwencji LEADER – 2,9%
 • interwencji na rzecz systemów jakości 2,8 % oraz wsparcia ich uczestników 2,5%.

Część zgłoszonych uwag (5,7%) odnosiła się także do informacji zawartych w części diagnostycznej Planu.

Uwagi i komentarze najczęściej były zgłaszane przez podmioty deklarujące się jako:

 • osoby fizyczne – 20%
 • organizacje pozarządowe – 29% (dodatkowo organizacje ekologiczne – 3,3%)
 • JST – 8,2%
 • doradztwo rolnicze – 9,5%
 • związki branżowe – 7%
 • izby rolnicze – 5,2%.

Podstawowym narzędziem do zgłaszania uwag był specjalnie utworzony do tego celu formularz na stronie internetowej. Poprzez – przeznaczony do konsultacji społecznych Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – portal gov.pl – konsultacje, wpłynęło najwięcej uwag.

Uwagi i komentarze do projektu Planu, były również zgłaszane podczas licznych spotkań z udziałem przedstawicieli środowisk, którym przyświeca wspólne dobro polskiego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Od początku prac nad PS WPR, tj. od 2018 roku odbyło się ponad 200 spotkań, z czego blisko 100 spotkań odbyło się już po upublicznieniu pierwszej wersji Planu, co pozwoliło zintensyfikować oraz sprecyzować prace nad poszczególnymi zapisami projektu.

Wszystkie uwagi i komentarze zgłoszone w procesie konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 stanowią bardzo istotny przedmiot analiz pod kątem możliwości uwzględnienia ich w ostateczniej wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

O dalszych pracach nad PS WPR na lata 2023-2027 będziemy informować m.in. za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obecnie procedowane projekty przepisów UE obligują kraje członkowskie, w tym Polskę, do przekazania krajowych planów strategicznych do Komisji Europejskiej najpóźniej 1 stycznia 2022 roku.

www.gov.pl/rolnictwo