Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Walne Zgromadzenie Członków KUPS – 22 czerwca 2016 roku

Walne Zgromadzenie Członków KUPS – 22 czerwca 2016 roku

W dniu 22 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

W pierwszej części spotkania dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiko Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB wygłosiła referat pt.: „Sytuacja na rynku soków zagęszczonych”. Dr Nosecka rzeczowo omówiła dynamikę cen soków zagęszczonych oraz dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców na świecie. Jej wystąpienie było dogłębną analizą sytuacji branży sokowniczej, szczególnie istotną z uwagi na rozpoczynający się sezon owoców miękkich.

Oficjalnej części Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przewodniczył Julian Pawlak.  

Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie z prac KUPS, podsumowano aktywność w 2015 roku oraz działalność za ostatnie 4 lata (2012-2016), z uwagi na podsumowanie aktywności Stowarzyszenia podczas trzeciej czteroletniej kadencji Zarządu KUPS od rejestracji Stowarzyszenia KUPS jako samodzielnego Stowarzyszenia.

Na kolejną kadencję Prezesa Zarządu został ponownie wybrany Julian Pawlak z firmy Tymbark – MWS Sp. z o.o. Sp.k.

 

Natomiast w skład Zarządu KUPS weszli:

Jarosław Dybus

Jan Golonka z firmy Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki” Sp. z o.o.

Krzysztof Maurer z firmy PPHU Tłocznia Maurer

Witold Płocharski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Piotr Podoba z firmy Doehler Sp. z o.o.

Andrzej Rowicki z firmy Doehler Sp. z o.o.

Sylwia Skąpska z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Jacek Stępniewski z firmy Refresco Sp. z o.o.

 

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Michał Górniak z firmy Gomar Pińczów Sp. z o.o. S.K.A.

Stanisław Stępniewski z firmy „ARED” ZPOW

 

Podsumowując aktywność Stowarzyszenia KUPS w ostatnich 4 latach (2012-2016) na uwagę zasługują poniższe obszary aktywności:

1.      Współpraca z administracją państwową (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Agencja Rynku Rolnego, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych) m.in. w zakresie konsultacji społecznych przepisów prawnych dotyczących:

Programów pomocowych:

o        PROW 2007 – 2013  – kryteria dostępu, warunki dostępu, definicje średniego/dużego przedsiębiorcy w działaniu „Zwiększenie wartości dodanej produkcji rolnej i leśnej”

o        PROW 20114 -2020  – opiniowanie działania „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”, działania „Współpraca”

Legislacji:

o        Projekty rozporządzeń wdrażających nowelizację Dyrektywy Sokowej

o        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

o        Projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolnych

o        Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych

o        Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

o        Reforma WPR: „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych, realizowanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich”

2.      Aktywność KUPS na arenie krajowej i zagranicznej, współpraca z organizacjami branżowymi (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Soków (AIJ), AIAM 5 Międzynarodowy Sojusz Organizacji i Stowarzyszeń na rzecz 5 a day , Krajowe Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw, Polska Rada Winiarstwa, Komisja Zarządzająca Funduszem Promocji Owoców i Warzyw oraz  Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie

3.      Promocja i edukacja w zakresie prawidłowego żywienia i świadomości rozróżniania kategorii produktów sokowniczych, do najważniejszych projektów należą: krajowy projekt 5 porcji warzyw owoców lub soku (V edycji), kampania 5 porcji warzyw, owoców lub soku 2011-2014 w Polsce i Rumunii oraz kampania „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie” w latach 2015-2018 w Polsce, Litwie, Czechach, Rumunii i na Słowacji.

4.      Organizacja corocznych Międzynarodowych Sympozjów KUPS, Noworocznych Spotkań Branżowych, warsztatów i szkoleń, konferencji prasowych dla dziennikarzy, debat eksperckich, konferencji naukowo-szkoleniowych. Jak również aktywny udział jako prelegenci oraz przyznane patronaty honorowe konferencjom branżowym i naukowo-szkoleniowym.

5.      Współpraca ze światem Nauki (Instytut Żywności i Żywienia, Instytut Ogrodnictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) w zakresie m.in. przygotowywania ekspertyz, opiniowania materiałów, udziału w konferencjach.

Andrzej Rowicki Przewodniczący Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK) – jednostki działającej w ramach Stowarzyszenia KUPS, przedstawił główne działania Sekcji w 2015 r., którzy na bieżąco omawiali sytuację w sezonie, prognozy zbioru owoców i dane związane z produkcją i sprzedażą zagęszczonych soków owocowych.

Przewodniczący Zespołu Technicznego Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK) prof. Witold Płocharski przedstawił aktywność DSK w obszarze kontroli jakości i autentyczności soków NFC.

Dr Bożena Nosecka, przewodnicząca Zespołu ds. monitorowania rynku, potwierdziła bieżące monitorowanie danych nt. rynku i handlu sokami i owocami oraz przedstawianie ich na sympozjum i walnym zebraniu.  

Magdalena Chrapla przewodnicząca Grupy Robocza ds. Promocji omówiła aktywność Grupy w zakresie realizacji unijnej 3 letniej kampanii promocyjno – informacyjnej „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie”, projektu rocznego „5 porcji warzyw, owoców lub soku IV” oraz „5 porcji warzyw, owoców lub soku V” .

Sprawozdanie z działalności Grupy robocza ds. znakowania i technologii omówiła Barbara Groele. Grupa pracowała nad propozycjami znakowania soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw oraz materiałami roboczymi AIJN m.in. dot. zmian w Kodeksie Praktyki AIJN.

Zebrani członkowie KUPS wyrazili zadowolenie z bieżącej aktywności Stowarzyszenia KUPS. Aktywność KUPS obejmuje  szeroki zakres prac związanych z rozwiązywaniem wielu istotnych dla branży sokowniczej problemów, począwszy od dbania o jakość soków i nektarów, nad czym czuwa DSK, problemów związanych z technologią i znakowaniem, a kończąc na promowaniu kategorii produktów sokowniczych.