Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 11 grudnia 2017 roku

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 11 grudnia 2017 roku

W dniu 11 grudnia 2017 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO). W spotkaniu wzięli udział również członkowie honorowi i zaproszeni goście.

 

W pierwszej części spotkania dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiko Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB wygłosiła referat pt.: „Rynek soków zagęszczonych w Polsce”. Dr Nosecka rzeczowo omówiła dynamikę cen soków zagęszczonych oraz dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców na świecie. Jej wystąpienie było dogłębną analizą sytuacji branży sokowniczej.

 

Oficjalnej części Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przewodniczył Julian Pawlak.  

 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt dużej aktywności Stowarzyszenia KUPS w obszarze opiniowania wielu projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych dokumentów, w tym m.in.:

·        Stanowisko KUPS do Rady Dialogu Społecznego dot. projektu pn. „Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku – polskie priorytety”;

·        Stanowisko KUPS do MRiRW oraz ARR z prośba o odpowiedź w jaki sposób określać cenę w umowach na zakup owoców przemysłowych;

·        Pismo KUPS do UOKIK dot. zapisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;

·        Stanowisko KUPS do MRiRW  dot. projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych;

·        Propozycja KUPS do MRiRW o rozszerzenie katalogu środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z UE do Rosji;

·        Stanowisko KUPS do MRiRW dot. uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw;

·        Stanowisko KUPS do MRiRW dot. projektu rozporządzania MRiRW w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół;

·        Wystąpienie KUPS z partią pytań otrzymanych od Państwa do ARR dot. obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych;

·        Stanowisko KUPS do MRiRW dot. projektu Nowa polityka promocyjna UE. Konsultacje założeń Rocznego Programu Prac na rok 2018;

·        Stanowisko KUPS do MRiRW dot. projektu „Strategia promocji żywności MRiRW”;

·        Uczestnictwo w pracach Komisji i Zespołów sejmowych i senackich.

 

 

Stowarzyszenie KUPS realizuje również szereg projektów promocyjno – informacyjnych odnośnie kategorii soków:

 

Kontynuacja działań rocznego projektu „5 porcji warzyw, owoców lub soku VI”, dofinansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz sponsorów – firmy SIG Combibloc i Tetra Pak, czas trwania do 30 września 2017 roku. Kampania opierała się na kampniach advertorialowych (średnio raz na miesiąc), organizacji Dnia Soku (30 maja w Radiu RMF FM) oraz działaniach PR. Działaniem wspierającym był aktywny udział ekspertów w konferencjach dotyczących tematyki żywieniowej. W ramach projektu eksperci wzięli udział w 13 konferencjach, wygłaszając 19 prelekcji skierowanych do ok. 2 200 słuchaczy – dietetyków, lekarzy, ekspertów ds. żywienia, senatorów, posłów oraz przedstawicieli administracji publicznej i branży rolno-spożywczej.

Realizacja w 2017 roku unijnej kampanii promocyjno – informacyjnej pt. „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie”. Kampania realizowana jest na pięciu rynkach: polskim, rumuńskim, czeskim, słowackim i litewskim. Planowane działania obejmują przede wszystkim kampanię ATL (telewizja i internet) – ze szczególnym i innowacyjnym wykorzystaniem technologii mobilnych, BTL i PR. Za wdrożenie kampanii odpowiedzialne jest wyłonione w konkursie ofert, konsorcjum złożone z agencji kreatywnej Hand Made i domu mediowego Havas Media. Za działania PR natomiast, jako podwykonawca odpowiada Agencja Fleishman-Hillard. Kampania realizowana jest w latach 2015-2018. Budżet projektu branży sokowniczej opiewa na blisko 5 mln Euro netto na trzy lata, dofinansowany w 80% ze środków UE oraz wkład własny na jego realizację (20%) pokryty zostanie ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, natomiast koszty niekwalifikowane pokrywa sponsor – firma Tymbark.

Rozpoczęcie działań rocznego projektu „5 porcji warzyw, owoców lub soku VII”, dofinansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz sponsorów, czas trwania od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Kampania opierać się będzie na kampaniach advertorialowych, organizacji Dnia Soku (30 maja) oraz działaniach PR. Działaniem wspierającym jest aktywny udział ekspertów w konferencjach dotyczących tematyki żywieniowej.

Współrealizacja kampanii AIJN w 14 krajach UE, w Polsce pt. “Fruit Juice Matters. Share the science. Celebrate the goodness”. czyli “Poznaj soki owocowe. Dziel się wiedzą. Ciesz bogactwem”. Kampania dot. promocji 100 % soków owocowych, w szczególności 100 % soku pomarańczowego. Projekt skierowany jest głównie do liderów opinii publicznej. Za bieżącą realizację kampanii w Polsce odpowiada Agencja – Michael Brigde Communications. Stowarzyszenie KUPS wspiera i nadzoruje organizacyjnie i merytorycznie kampanię.

Stowarzyszenie KUPS jest organizatorem wielu branżowych spotkań i Konferencji. Na uwagę w szczególności zasługuje:

Organizacja XIII Międzynarodowego Kongresu Promocji Warzyw i Owoców, który odbył się po raz pierwszy w Polsce w dniach 19-20 września. Organizowany w ramach Globalnego Sojuszu na rzecz promocji konsumpcji owoców i warzyw „5 a day” (AIAM5), który co roku odbywa się w innym kraju. Uznani eksperci merytoryczni z 21 krajów świata omawiali tematy związane z m.in. polityką agrarną i prozdrowotną, spożyciem oraz wartością odżywczą warzyw i owoców, światowymi trendami w konsumpcji warzyw i owoców i ich przetworów. Podczas XIII Międzynarodowego Kongresu Promocji Warzyw i Owoców przedstawiciele państw członkowskich sojuszu AIAM5 podpisali wypracowaną dzień wcześniej Deklarację. W dokumencie tym zobowiązano się wspierać wszelkie działania oraz inicjatywy, mające na celu zwiększenie spożycia warzyw i owoców poprzez wymianę dobrych praktyk, w szczególności popularyzację idei „5 a day”. Na uwagę zasługuje fakt, że w deklaracji tej uwzględniono również niskoprzetworzone owce i warzywa bez dodatku cukru i z kontrolowaną ilością soli (czyli również 100% soki i musy), jako wsparcie spożycia min. 400 g dziennie. W kongresie uczestniczyło ponad 200 osób. m.in. przedstawiciele administracji państwowej, w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przedstawiciele świata nauki  i prasy ogólnopolskiej, life stylowej i branżowej, przedstawiciele firm handlowych, przedstawiciele firm z branży owocowo-warzywnej, producenci owoców i warzyw oraz kilku radców handlowych z różnych krajów. Patronatem honorowym Kongres objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektor Sanitarny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Instytut Żywności i Żywienia, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarstwa Żywnościowego, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytut Ogrodnictwa, Polskie Stowarzyszenie Dietetyków oraz uczelnie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Organizacja XX Międzynarodowego Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) „Branża sokownicza w obliczu wyzwań rynku światowego i krajowego”, 17-19 maja 2017 r., Wisła. Uczestnicy to ok. 210 osób, zarówno z kraju jak i zagranicy (m.in. Austria, Belgia, Francja, Holandia, Litwa, Niemcy, Turcja, Włochy, oraz Wielka Brytania). Podczas tegorocznego sympozjum odbyło się 23 prelekcje, w trzech blokach tematycznych. Sympozjum objął honorowym patronatem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronatem medialnym objęły redakcje: AgroIndustry, Hasło Ogrodnicze, Jagodnik, MPS SAD, ogrodinfo.pl, Sad Nowoczesny, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Kierunek Spożywczy, Warzywa i Owoce Miękkie.

Organizacja VI Noworocznego Spotkania Branżowego w dniu 26 stycznia 2017 roku w Józefowie k/Warszawy. Spotkanie poświęcone było omówieniu Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Programu rozwoju głównych rynku rolnych w kontekście branży owocowo–warzywnej, w tym sokowniczej. Jednakże dyskusję zdominowała kwestia umowy na dostarczenie produktów rolnych wprowadzona ustawą z dnia 10 lipca 2015 oraz wymagania wprowadzone ustawą z 15 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.  

Spotkanie licznie zgromadziło członków Stowarzyszenia KUPS oraz przedstawicieli grup producenckich: jabłek i z owoców kolorowych (ok. 50 osób). Spotkanie zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele administracji państwowej oraz świata nauki.

Organizacja przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu czwartej konferencji z cyklu Akademii Sokowej w dniu 28 listopada 2017 roku pt. „Soki owocowe i warzywne – jakość, technologia i ich wartość odżywcza”. W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób – przedstawicieli uczelnie, instytutów naukowych, producentów i przetwórców.

Stowarzyszenie KUPS jest członkiem unijnych i krajowych organizacji branżowych w pracach których bierze aktywny udział. W ramach Stowarzyszenia działają również jednostki i grupy robocze dedykowane różnym aktywnościom.

Mamy nadzieję, że dalsze prace i działania Stowarzyszenia KUPS w kolejnych latach będą wpływały pozytywnie na rozwój branży sokowniczej oraz sprzyjały współpracy i integracji.

 

Posiedzenie zakończono życzeniami pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2018 składanych zarówno oficjalnie, jak i personalnie w kuluarach podczas wigilijnego poczęstunku.